Wynagrodzenie

Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Stan faktyczny 

Z obecnym zakładem pracy (sp. z o.o., będąca częścią amerykańskiej korporacji) mam podpisaną w kwietniu 1999 umowę o pracę na czas nieokreślony. W dniu 30/08/2005 rozwiązałem umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Następnie w toku rozmów, z mojej inicjatywy, ustaliliśmy, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpi za porozumieniem stron z dniem 14/10/2005. Problemem, który zaistniał jest zapis w propozycji treści porozumienia, wprowadzony tam przez zakład pracy. Brzmi on "Pracownik oświadcza, że zrzeka się w stosunku do pracodawcy wszelkich roszczeń". Podstawowym roszczeniem jest tutaj moja premia. Jej wysokość to ok. 10% płacy zasadniczej. Jest ona wypłacana raz na rok, zwykle w marcu następnego roku, po wyliczeniu wyniku finansowego korporacji. Rozwiązując umowę o pracę chciałbym zachować prawo do premii w wymiarze proporcjonalnie przepracowanego roku 2005 (9,5 miesiąca). 1. Czy mam w ogóle prawo zrzec się premii? 2. W czym jeszcze zapis o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń jest dla mnie niekorzystny? 3. Co mam zrobić, aby zachować prawo do premii? 4. Biorąc pod uwagę, że zadeklarowałem w nowym miejscu pracy (spółka akcyjna) gotowość do rozpoczęcia pracy od 17/10/05 (i chciałbym to utrzymać), czy mogę: a) nie podpisać tego porozumienia stron i pozostać na 3 miesięcznym wypowiedzeniu b) będąc na wypowiedzeniu rozpocząć 17/10/2005 pracę w nowym miejscu pracy? Zapis w umowie dotyczący premii brzmi: "Premie określane będą raz do roku odrębnym załącznikiem do Umowy tzw. Formularzem Celów (Target Sheet) i wypłacane po osiągnięcia przez Pracownika wyznaczonych celów". Na Formularzu Celów znajduje się docelowa, roczna kwota premii oraz odnośnik do regulaminu premii korporacji na dany rok. Regulamin premii mówi zaś o tym, że premia zostanie wypłacona, jeśli korporacja osiągnie takie to a takie wskaźniki finansowe. W regulaminie korporacji jest dodatkowo zapis, który mówi, że jeśli pracownik odchodzi z pracy z własnej woli, to premii mu się nie wypłaca, chyba że prawo polskie stanowi inaczej. Proszę o poradę zawierającą co najmniej następujące informacje: Jakie kroki powinienem podjąć, aby otrzymać pramię za 2005? Kiedy należy je podjąć? Jak oceniacie Państwo szansę tych działań?

Opinia prawna

Jedno z pytań dotyczyło zapisu w dokumencie stwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron w brzmieniu „Pracownik oświadcza, że zrzeka się w stosunku do pracodawcy wszelkich roszczeń”.  

Takie postanowienie jest bezskuteczne wobec roszczeń pracownika z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, a za takie należy również uznać roszczenie o wypłatę należnej premii (art. 84 kodeksu pracy). Innymi słowy, nawet jeśli podpisze Pan dokument z takim oświadczeniem, a następnie okaże się, że ma Pan skuteczne roszczenie wobec byłego pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia lub jego części,  to może Pan żądać jego zapłaty, również w postępowaniu sądowym (w braku dobrowolnej zapłaty przez pracodawcę). Taki zapis wywrze skutek z tytułu np. rozliczenia zaliczek czy innych rozliczeń pieniężnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, lecz nie będących składnikiem wynagrodzenia.

Należy jednak przy tym zaznaczyć, że formuła „porozumienie stron” na ogół bywa interpretowana dosłownie - czyli jako potwierdzenie braku istnienia sporu, a zakładamy że w braku dobrowolności wypłaty premii przez pracodawcę, taki spór może zaistnieć. Być może bezpieczniejszą formułą dla Pana byłoby zastosowanie przepisu z art. 36 par. 6, który zezwala na to, by termin wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony został przez strony skrócony. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę, a więc dokument „porozumienie stron” nie zaistnieje, a w jego miejsce pojawi się „zgodne oświadczenie obu stron, że w trybie art. 36 par. 6 kp strony skracają bieg terminu wypowiedzenia, a stosunek pracy wygaśnie w dniu …..”.  

Świadczenie pracy w okresie wypowiedzenia 

Pracownik ma obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy w trakcie biegu terminu wypowiedzenia, chyba że pracodawca zwolni go z obowiązku świadczenia pracy. Okres wypowiedzenia to nadal czas trwania umowy o pracę. Natomiast oświadczenie o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, jest oświadczeniem jednostronnym, zależnym od woli pracodawcy. Czyli podjecie innej pracy, u innego pracodawcy, w trakcie biegu wypowiedzenia, oznacza że zawarł Pan drugi stosunek pracy. Jeśli nie dochodzi do kolizji czasu pracy u obu pracodawców, takie „równorzędne” zatrudnienia są jak najbardziej możliwe (np. u drugiego z pracodawców, stosunek o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy). Jeżeli jednak w wyniku zatrudnienia u drugiego pracodawcy naruszy Pan obowiązki pracownicze wynikające z pierwszego stosunku pracy, to może to stanowić podstawę rozwiązania tej umowy o pracę bez wypowiedzenia. 

Prawo do premii 

Z Pana wyjaśnień wynika, że Formularz Celów, o którym mowa w umowie o pracę, to oprócz  wskazania puli premiowej, także odwołanie do regulaminu premiowania (BPP). Z kolei analiza postanowień BPP raczej niestety przemawia na Pana niekorzyść. Z BPP wynika, że premia za dany rok jest wypłacana pracownikowi, który na dzień 31 grudnia tego roku pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to, że osiągnięcie przez pracownika celów wymienionych w Target Sheet nie jest wystarczającą przesłanką domagania się premii za dany rok kalendarzowy.

Pana ewentualne roszczenie o wypłatę premii mogło by być oparte na twierdzeniu, iż na dzień ustania stosunku pracy wypełnił Pan powierzone zadania i osiągnął wskazane cele. Z analizy całej sytuacji i dokumentów jednak wynika, że samo osiągnięcie celów nie wystarcza. Nie widzimy także podstaw domagania się części premii, w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki przepracował Pan w roku 2005 u danego pracodawcy.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: