Rozdzielność majątkowa małżeńska

Pytanie:

Małżeństwo jest we wspólnocie majątkowej od 10 lat i posiada wspólny majątek, który wypracowany został w tym czasie.Jakie skutki niesie wprowadzenie rozdzielności majątkowej po 10 latach wspólnoty majątkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z chwilą ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, czy to na skutek rozwodu czy ta skutek zawarcia intercyzy, następują poważne konsekwencje dla majątku małżonków.

Zanim do tego dojdzie, w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, mamy do czynienia z trzema majątkami: majątkiem osobistym żony (wchodzi w jego skład wszystko co nabyła przed zawarciem małżeństwa a także majątek nabyty w trakcie jego trwania, należący do szczególnych kategorii - np. spadki i darowizny), majątek osobisty męża (podobnie jak w przypadku majątku osobistego żony) i majątkiem wspólny w skład którego wchodzi wszystko to co małżonkowie nabyli w trakcie trwania związku wspólnie (jest to majątek bezudziałowy).

Z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej nie ma już majątku wspólnego - pozostają dwa majątki osobiste - żony i męża, w skład których wchodzi majątek osobisty sprzed zawarcia umowy i udział w majątku wspólnym.

Zgodnie z KRO:

Art. 47. [Umowa majątkowa małżeńska]

§ 1.Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2.Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 46. [Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku]

W sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

Z chwilą zawarcia umowy o rozdzielności małżonkowie mogą podzielić majątek wspólny (co nie było możliwe w trakcie trwania wspólności). Podziału można dokonać tak sądownie jak i na drodze umowy. Podziałowi ulegają tylko aktywa - pasywa, np. kredyt hipoteczny, nadal pozostaną zobowiązaniem wspólnym.

Małżonek może rozporządzać swoim udziałem. Pożytki i przychody z rzeczy wspólnej przypadają małżonkom stosownie do udziałów. Tak samo małżonkowie ponoszą wydatki na majątek wspólny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY