e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

Pytanie:

Żona zakłada spółkę z o.o., którą tworzy wraz z dwoma wspólnikami posiadającymi pojedyncze udziały. Czy współmałżonek zatrudniony na umowę o pracę przez taką spółkę z o.o. reprezentowaną przez żonę (żona plus dwóch wspólników z pojedynczymi udziałami) podlega konieczności zarejestrowania go w ZUS jako osoby współpracującej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Spółka z o.o. a kwestia osoby współpracujacej

31.8.2010

Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych pracownika (osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę), a także osobę współpracującą (art. 8 ust. 11ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) należy do płatnika składek.

 

Pojawia się teraz pytanie, jak należy traktować osobę, która zarówno spełnia warunki określone w art. 8 ust. 11, jak i jest zatrudniona na umowę o pracę. Przyjmuje się, iż dla celów ubezpieczeń społecznych osoba, z którą została zawarta umowa o pracę, spełnia kryteria określone w art. 8 ust. 11 ww. ustawy, mimo wszystko traktowana jest jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2 ustawy). Stanowisko takie potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2009 r. (II SA/Ol 128/2009, LexPolonica nr 2040601), w którym sąd stwierdza: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, przy czym w ust. 2 tego artykułu wskazano, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

 

Wyjątek w tym względzie stanowi osoba która wprawdzie spełnia kryteria określone w art. 8 ust. 11 ustawy, ale która zawarł z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Taka osoba traktowana będzie jako pracownik. Ponadto na tle określenia, kto spełnia kryteria osoby współpracującej dochodziło do sporów, w związku z czym przy interpretacji tego problemu warto również sięgnąć do orzecznictwa sądów polskich. Tak więc za pracownika, a nie osobę współpracującą należy traktować ponadto zatrudnionych w następujących sytuacjach (przykłady za Sławomir Matz – Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism. 2001-2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis – LexPolonica):

- małżonka wspólnika spółki cywilnej w sytuacjach, gdy przedmiot umowy o pracę nie obejmował prowadzenia spraw spółki i reprezentowania spraw spółki (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1996 r., II URN 8/96, OSNAPiUS 1996 r. nr 21 poz. 323; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1998 r., II UKN 340/98, OSNAPiUS 2000 r. nr 2 poz. 71);

- gdy między małżonkami została zawarta umowa o zniesieniu małżeńskiej wspólności ustawowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 19 kwietnia 1994 r., III AUr 101/94, OSAiSN 1994 r. nr 9 poz. 74);

- gdy pracownik zawarł związek małżeński z pracodawcą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1998 r., II UKN 523/97, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998r. Nr 7-8 str. 55).

W tych sytuacjach przyjmowano, że małżonek ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest dla celów ubezpieczenia społecznego traktowany jak pracownik.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ