Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Pytanie:

Właścicel firmy chce sprzedać samochód firmowy kupiony na kredyt - kredytu jeszcze całkowicie nie uregulował, chociaż zamierza go w całości spłacić przed sprzedażą samochodu. Samochód jest amortyzowany. Samochód był kupiony za kwotę 5.000 tys. zł. Odpis amortyzacyjny objął 3 miesiące (tj. kwotę ok. 500 zł). Czy sprzedając samochód osobowy będzie musiał wystawić fakturę z 22% podatkiem VAT, czy też jest zwolniony z podatku VAT - samochód został zakupiony od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży jako środek używany?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy dostawie towarów reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)

Sprzedaż samochodu przez podatnika podatku VAT może być opodatkowana stawką podstawową wysokości 22%, bądź też, po spełnieniu określonych ustawowo warunków, zwolniona od tego podatku.

Przesłanki, jakie muszą być spełnione, by podatnik mógł sprzedać samochód przy zastosowaniu zwolnienia od podatku VAT określone są w rozdziale 2 ustawy o podatku od towarów i usług zatytułowanym: „Zwolnienia”. Artykuł 43 ust. 1 pkt. 2 przytoczonej ustawy, stanowi, że zwalnia się od podatku: dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W kontekście przytoczonego powyżej przepisu, należy jeszcze zdefiniować termin "towar używany". Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy przez towary używane, o których mowa jest wyżej, rozumie się:

  • budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat; a także
  • pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Innymi słowy, ażeby podatnik mógł sprzedać samochód osobowy z zastosowaniem zwolnienia, musi łącznie spełnić dwa warunki:

  • po pierwsze: przy zakupie samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Warunek ten przez podatnika jest spełniony, ponieważ zakupił on samochód od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-spzedaży, innymi słowy nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, bo taki w ogóle nie wystąpił we wskazanej transakcji,
  • po drugie: sprzedawany samochód osobowy musi spełniać wymogi określone w definicji towaru używanego, tzn. podatnik (sprzedający) musi wspomniany samochód użytkować co najmniej pół roku. Tutaj wydaje się, że pytający nie spełnił tego warunku, gdyż nie używał samochodu przez pół roku. 

Jeżeli oba warunki byłyby spełnione, to wówczas sprzedający samochód miałby prawo wystawić fakturę VAT ze stawką ZW.

Pamiętać przy tym należy, że tak wystawiona faktura musi zawierać wymagane prawem informacje. Szczegółowy sposób wystawiania faktury określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.). Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży towarów objętych stawką podatku niższą od 22%, sprzedaży towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy powinna zawierać obok podstawowych elementów również symbol towaru określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie, którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Zgodnie z powyższą normą prawną podatnik powinien na fakturze dokumentującej sprzedaż używanego samochodu osobowego ze stawką zwolnioną powołać się na przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli jednak sprzedaż samochodu, w przedstawionej sytuacji, nastąpi przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, wówczas podatnik zobowiązany jest dokonać sprzedaży przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 22%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: