Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

Pytanie:

Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu NIP przez US?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują naczelnicy urzędów skarbowych. Jak stanowi ust. 1a tego artykułu, postępowanie w sprawie nadania NIP jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póżn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art. 249 i art. 338 Ordynacji podatkowej.

Ponieważ więc ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie wskazuje jakichś terminów szczególnych na wydanie decyzji w sprawie NIP, obowiązują terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym określone w Ordynacji podatkowej. Zostały one omówione w artykule: Terminy załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 19.6.2017

  Uzupełnisz wniosek o żądaną decyzję

  W Kodeksie postępowania administracyjnego pojawił się obowiązek informowania strony o niespełnionych przesłankach, zanim wydana zostanie decyzja odmowna. Celem informacji o niespełnieniu (...)

 • 7.12.2011

  Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

  Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (zgłoszenie (...)

 • 25.2.2012

  Jak jest zwracany VAT za materiały budowlane?

  Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot VAT nie budzi wątpliwości, to urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wykazanej we wniosku – w terminie 6 miesięcy od dnia (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)