Akredytywa bankowa

Pytanie:

Czy istnieje jakaś instytucja, np. bank, która podejmuje się pośrednictwa w przekazaniu gotówki pomiędzy stronami. Tzn. osoba A zawiera z osobą B umowę, w której A zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę B, w zamian za spełnieniej przez B określonych warunków. Umowa zostaje podpisana, osoba A wpłaca pieniądze jakiejś instytucji, która wypłaci je osobie B, dopiero gdy warunki zawarte w umowie będą spełnione, w przeciwnym wypadku pieniądze wracają do A, a umowa traci ważność. W ten sposób obie strony są zabezpieczone. Osoba A wpłaciła pieniądze pośrednikowi, a osoba B wie, że je dostanie jeżeli spełni warunki umowne.

Masz inne pytanie do prawnika?

17.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Akredytywa bankowa

Opisana przez Pana instytucja to umowa akredytywy, uregulowana w art. 85 i nast. ustawy Prawo bankowe. Umowa ta należy do kategorii czynności bankowych, dlatego może być zawarta tylko z bankiem. Art. 85 wyżej powołanej ustawy określa tą umowę jako pisemne zobowiązanie banku wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi akredytywy (osobie, na rzecz której dłużnik ma dokonać zapłaty) ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie. Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach akredytywy. W uproszczeniu umowa ta polega na otwarciu akredytywy przez osobę zobowiązaną do zapłaty w banku w którym zgromadzone są środki przeznaczone do wypłaty i zobowiązaniu banku do dokonania wypłaty środków wierzycielowi po przedstawieniu przez niego określonych w umowie dokumentów (np. potwierdzenie jakości dostarczonego towaru, faktura, inne dokumenty, potwierdzające zaistnienie określonych okoliczności). Precyzyjne warunki akredytywy określają regulaminy poszczególnych banków.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne