Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące alimentów na dziecko które zostało poczęte po przez zdradę małżeńską. Czy w przypadku kiedy zaszłam w ciążę podczas zdrady małżeńskiej, czy ojciec biologiczny jest zobowiązany płacić alimenty na swoje dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.8.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty na dziecko od ojca biologicznego.

Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz.U.2012.788) – dalej: k.r.o. oraz aktualnych komentarzy doktryny i orzecznictwa odnoszących się do rozpatrywanych kwestii.

Zgodnie z art. 128 kodeksu k.r.o., obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Natomiast w świetle treści art. 133 k.r.o.:

Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. 

Porady prawne
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. 
§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. W kontekście brzmienia tych przepisów należy wskazać, iż chodzi w nich o osoby, które łączą więzy rodzinne ustalone prawnie. Jeśli Pani dziecko urodziło się w trakcie trwania małżeństwa istnieje domniemanie, że jego ojcem jest Pani mąż. Co wynika z jednoznacznej treści art. 62 § 1 k.r.o.:

Art. 62. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

(…)

Powyższe domniemanie ojcostwa Pani męża może być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Dziecko nie może bowiem mieć dwóch ojców. W związku z tym, w chwili obecnej biologiczny ojciec dziecka nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń na jego rzecz, a Pani nie może się tych świadczeń skutecznie domagać.

Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć Pani mąż. Zgodnie z art. 63 k.r.o., mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku. Samo zaprzeczenie ojcostwa następuje przez wykazanie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka.

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża może wytoczyć również Pani. Zgodnie z art. 69 § 1 k.r.o., matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje - przeciwko dziecku.

Jeśli ww. terminy na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa minęły, powództwo może wytoczyć prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustaleniebezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jak wskazano w doktrynie, „Prokurator nie jest związany terminami do wytoczenia powództwa o prawa stanu, w przeciwieństwie do ojca, matki lub dziecka (por. wyrok SN z dnia 21 marca 1968 r., II CR 39/68, LEX nr 6300 (…)” (G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1), LEX, 2014, komentarz do art. 86).

Postępowanie dowodowe w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa ma udowodnić, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Niewystarczające jest zatem uprawdopodobnienie, że mąż matki nie jest ojcem dziecka. Jak wskazał SN w wyroku z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00 (LEX nr 46104): „Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi". Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa wchodzi w grę wówczas, gdy obowiązuje domniemanie z art. 62 § 1 k.r.o. (por. wyrok SN z dnia 2 grudnia 1971 r., II CR 539/71, LEX nr 7027). Nie budzi wątpliwości, że w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa podstawowe znaczenie ma dowód z badań DNA. Sąd powinien dopuścić dowód z badań DNA w każdym przypadku, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi strona, a w zdecydowanej większości spraw – także z urzędu. Powyższy pogląd co do dowodu z grupowego badania krwi wyraził SN w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75 (OSNCP 1976, nr 9, poz. 184). Natomiast w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 lutego 2008 r., V CSK 432/07 (LEX nr 371385), SN podkreślił, że: „Obecnie badania genetyczne stały się standardowym środkiem dowodowym, a dokonanie tego rodzaju badań może nastąpić nie tylko na podstawie badania krwi, lecz także innych tkanek czy wydzielin. Nie oznacza to jednak, że zmienił się przez to ściśle osobisty charakter ustalanych cech". Dowodem, który pozwala wyłączyć ojcostwo męża matki, jest także dowód z grupowego badania krwi (por. wyrok SN z dnia 15 lipca 1981 r., II CR 271/81, LEX nr 8342). Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 18 sierpnia 1967 r., II CR 157/67 (LEX nr 6206): „Wykluczenie ojcostwa na podstawie grupowego badania krwi obala domniemanie ojcostwa męża matki dziecka, choćby nawet ten ostatni miał z nią stosunki cielesne w okresie koncepcyjnym". W wyroku z dnia 29 stycznia 1987 r., III CRN 401/86 (LEX nr 3349), SN stwierdził, że: „W sprawach o ustalenie praw stanu cywilnego osoby sąd nie może nie uwzględnić wniosku o przeprowadzenie badania krwi metodą układu HLA, jeśli dokonane badanie krwi, przy wykorzystaniu dotychczas stosowanych układów, nie pozwoliło na wykluczenie ojcostwa".

Po zakończeniu sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa Pani męża konieczne będzie ustalenie ojcostwa biologicznego ojca. Na mocy art. 72 § 1 k.r.o., jeżeli domniemanie ojcostwa Pani męża zostanie obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym. Z kolei sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku.

Oczywiście najłatwiej będzie jeśli po zaprzeczeniu ojcostwa Pani męża, biologiczny ojciec uzna dziecko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Jeśli tego nie zrobi, konieczne będzie sądowe ustalenie ojcostwa. Również z tym postępowaniu kluczowy będzie dowód z badania DNA. Ustalenie ojcostwa, jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie, może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się wyroku o zaprzeczeniu ojcostwa (por. wyrok SN z dnia 24 maja 1966 r., III CR 91/66, LEX nr 490).

Uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa stanowić będzie podstawę wpisu do aktu urodzenia dziecka danych dotyczących osoby ojca. W dalszej kolejności będzie Pani mogła żądać od ojca dziecka alimentów.

Podsumowanie

1. W pierwszej kolejności konieczne będzie wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa Pani męża.  2. Po zaprzeczeniu ojcostwa Pani męża, biologiczny ojciec będzie mógł uznać ojcostwa swojego dziecka. Jeśli tego nie zrobi koniecznym będzie sądowe ustalenie ojcostwa.  3. Po uznaniu ojcostwa/sądowym ustaleniu ojcostwa będzie mogła Pani żądać alimentów od biologicznego ojca. 
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Uznanie dziecka - od A do Z

Uznanie dziecka - od A do Z

Co to jest uznanie dziecka i w jakich sytuacjach się je stosuje? Istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa dziecka: 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa, ojcem dziecka jest mąż matki; On figuruje w akcie urodzenia dziecka jako ojciec i nie ma znaczenia, czy on spłodził dziecko, czy ktoś inny. W tym przypadku ojcostwo dziecka jest z góry ustalone, a wyznacza (...)

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać? Jakie świadczenia rodzinne można otrzymać? Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Stan faktyczny Za kilka miesięcy urodzę dziecko. Ojciec dziecka nie jest moim mężem. Był moim narzeczonym, jednak rozstaliśmy się, właściwie nie utrzymujemy ze sobą żadnych kontaktów. Mój były partner oficjalnie jest bezrobotny, pracuje, jak to się mówi "na czarno" i pomimo kilku szans zmiany pracy na legalną i nieźle płatną, nie skorzystał z okazji, twierdząc, że praca "na czarno" (...)

Sądowe ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa

  Kiedy dochodzi do sądowego ustalenia ojcostwa? Jeżeli dziecko nie urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem 300 dni od jego ustania czy unieważnienia, wówczas w świetle prawa jest to tzw. dziecko pozamałżeńskie. Aby doszło w takim wypadku do ustalenia ojcostwa, mężczyzna, który jest ojcem tego dziecka, powinien złożyć stosowne oświadczenie o (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Kiedy rodzice muszą płacić alimenty na dzieci? Prawnym obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dziecku środków utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka pokrywają koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem (sprawdź artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jak długo dziecku przysługują (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej - minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne Minimalna wysokość podstawy (...)

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest uregulowana w art. 1048-1050 kodeksu cywilnego. Jest ona jedyną dopuszczalną przez polski system prawny umową o spadek po osobie żyjącej. Jak zawrzeć umowę o zrzeczenie się dziedziczenia? Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. ##baner## Zawarta (...)

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 dla otrzymywania wyższej wypłaty na rękę

Złożenie PIT-2 pozwala zmniejszyć zaliczki na podatek o 300 zł miesięcznie. To wyższa pensja każdego miesiąca. Formularz PIT-2 składa się zazwyczaj tylko raz. Mogą złożyć go nie tylko etatowcy, ale też m.in. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł i osoby na kontraktach. Nowe przepisy pozwalają na stosowanie kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników jednocześnie. Rozwiązanie (...)

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

W kwietniu 2007 r. uzyskałam rozwód. Za miesiąc urodzę dziecko, którego ojcem jest mój nowy partner. Oboje chcemy, aby dziecko nosiło jego nazwisko. Jakie nazwisko otrzyma po urodzeniu dziecko: (...)

Alimenty na adoptowane dziecko

Alimenty na adoptowane dziecko

Para żyje w konkubinacie. Kobieta ma 2 dzieci z poprzedniego związku. Ojciec biologiczy pozbawiony jest praw rodzicielskich. Razem mają 1 dziecko. Co stanie sięz dziećmi w przypadku śmierci któregoś (...)

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

Dziecko kobiety, z którą zamierzam się ożenić ma obywatelstwo polskie tak jak i matka dziecka. Ojciec natomiast posiada obywatelstwo podwójne, szwedzkie i polskie. Ojciec mieszka na stale w Szwecji, (...)

Adopcja - ojciec biologiczny

Adopcja - ojciec biologiczny

Jestem mężatką i mam jedno dziecko. Obecnie jestem w ciąży, a ojcem przyszłego dziecka jest inny mężczyzna - żonaty, bezdzietny, bez szans na posiadanie własnego dziecka z obecną małżonką. (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

moze ktos wie co mam zrobic?

moze ktos wie co mam zrobic? witam! mam taka pewnie nietypowa sprawe,a mianowicie: od trzech lat jestem po rozwodzie i mam 6cio letniego synka . moj byly maz dal dziecku nazwisko pomimo ze nie jest jego (...)

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie

Pozbawienie praw rodzicielskich ojca pomóżcie Czy jest możliwość pozbawienia ojca praw rodzicielskich i żeby także płacił alimenty. Proponował mi bym usuęła ciążę i wogóle nie interesował (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Wykup domu a wspolnota majatkowa

Wykup domu a wspolnota majatkowa Cześć Proszę doradźcie jak możemy rozwiązać sprawę. Mamy wspólnotę majątkowa. Rodzice mojego męża chcą przepisać na niego dom pod warunkiem spłaty jego (...)

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym

Klauzula wykonalności wobec jednej z dwóch osób w wyroku eksmisyjnym Dzień dobry, Mam następujący problem. Posiadam prawomocny wyrok nakazujący eksmisję dwóch osób z mieszkania należącego do (...)

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę Witam mam pytanie : płace alimenty mojej byłej żonie, mieszkaliśmy w Niemczech i ta mamy rozwód płace z mojej niemieckiej emerytury aż do dziś . Lecz moja była żona wyszła (...)

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca.

Zastrzeżony dowód osobisty, a nowa praca. Czy mogę podpisać nową umowę o pracę na zastrzezony dowod osobisty? Jakie i czy wgl, konsekwencje może to za sobą nieść?

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica

Pożyczka udzielona bratu mieszkającemu za granica Witam, z góry dziękuje za pomoc. Jak wygląda udzielanie pożyczki w rodzinie, w której pożyczkobiorca (brat) mieszka za granicą. Od jakiegoś (...)

Porady prawne