Anonimowy darczyńca

Pytanie:

"Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem ( i statutem)może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych oraz zbiórek publicznych. Moje wątpliwości związane są z sytuacją otrzymania darowizny od tzw. anonimowego darczyńcy w formie przelewu na konto, albo gotówką w lokalu fundacji, np. poprzez wpłatę do kasy albo wrzucenie datku do specjalnie utworzonego w tym celu pojemnika. 1. Czy w takiej sytuacji otrzymane darowizny mogą być zakwalifikowane w fundacji jako wolne od podatku od darowizn? 2. Czy przyjmowanie datków do specjalnego pojemnika znajdującego się w lokalu fundacji nie będzie wymagało zgody właściwego organu administracji na zbiórkę publiczną? 3. Jakie przepisy prawne regulują poruszone wyżej zagadnienia? Otrzymałem odpowiedź na pytanie 3. Nie wiem natomiast jaka jest odpowiedź na pytanie 2.2. Czy przyjmowanie datków do specjalnego pojemnika znajdującego się w lokalu fundacji nie będzie wymagało zgody właściwego organu administracji na zbiórkę publiczną. 2A i jaki to jest organ?"

Odpowiedź prawnika: Anonimowy darczyńca

Zgodnie z Pana prośbą pragniemy doprecyzować odpowiedź na powyższe pytanie. Także jednak w opisywanej sytuacji niezbędne będzie uzyskanie stosownego pozwolenia władzy. Zgodnie z powoływaną we wcześniejszej informacji prawnej ustawą o zbiórkach publicznych i rozporządzeniu MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami, zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona także w formie zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników (zatem chodzi tutaj również o pojemniki umieszczone w siedzibie fundacji).

Jeżeli natomiast chodzi o organ właściwy do udzielania takiego zezwolenia, to art. 2 ust. 1 ustawy o zbiórkach publicznych wskazuje, że pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:

1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części, 

2) starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, 

3) marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat, 

4) minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo. 

Jeżeli zebrane ofiary mają być zużyte za granicą państwa, pozwolenia na zbiórkę udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika