Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

Pytanie:

Z dniem 01.10.2004 roku przejąłem w dzierżawę miejskie targowisko. W stosunku do poprzedniego dzierżawcy "Sanepid" wydał decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie właściwego stanu sanitarnego dzierżawionej nieruchomości do końca trwania umowy dzierżawy czyli do 30.09.2004 roku. Obecnie "sanepid" wydał na podstawie Art. 162 paragraf 1 pkt. 1 i paragraf 3 decyzję administracyjną o wygaśnięciu wcześniejszej decyzji argumentując, że poprzedni dzierżawca nie jest już stroną postępowania. Czy Sanepid miał prawo tak postąpić wiedząc w dniu wydania I decyzji tj. w czerwcu br. o terminie rozwiązania umowy? Czy takie działanie nie świadczy o bezczynności administracji pracowników Sanepidu? Czy po wykonaniu zakresu robót określonych w poprzedniej decyzji będę mógł obciążyć kosztami poprzedniego dzierżawcę?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezprzedmiotowa decyzja administracyjna

Organ administracji publicznej (sanepid), który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla decyzję w drodze decyzji. Jeżeli w decyzji administracyjnej nie wskazano terminu jej obowiązywania, to decyzja wiąże w czasie do chwili jej uchylenia, stwierdzenia nieważności lub stwierdzenia jej wygaśnięcia. Tak więc decyzja staje się bezprzedmiotowa w przypadku, gdy np. zmarła osoba, na której rzecz wydano zezwolenie, lub osoba ta utraciła kwalifikacje niezbędne do wykonywania przyznanego jej uprawnienia (nie jest już dzierżawcą). Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z powodu jej bezprzedmiotowości jest zawsze niezbędne z punktu widzenia interesu społecznego, decyzja bezprzedmiotowa, bowiem nie może służyć realizacji zadań stojących przed organami administracji. Bezprzedmiotowość decyzji nie jest jedyną przesłanką stwierdzenia jej wygaśnięcia konieczne jest ponadto wykazanie, że stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, że leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Wygaśnięcie decyzji następuje aktem deklaratoryjnym stwierdzającym, że dana decyzja stała się bezprzedmiotowa, to znaczy, że wynikające z niej prawa i obowiązki przestały już istnieć i teraz chodzi już tylko o formalne potwierdzenie takiego stanu rzeczy. Sanepid zatem miał takie prawo a nawet obowiązek. Realizacja obowiązku nie jest bezczynnością pracowników sanepidu. Skoro zmienił się dzierżawca i wydano z tego powodu decyzję o wygaśnięciu poprzedniej nie znaczy to, że na nowego dzierżawcę w razie niewykonania niezbędnych robót celem przywrócenia właściwego stanu sanitarnego nie zostanie nałożony taki obowiązek. Nie ma natomiast podstaw do dochodzenia kosztów od poprzedniego dzierżawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Decyzja administracyjna

30.8.2017 przez: Andrzej Lakowski

Decyzja o Warunkach Zabudowy

18.3.2014 przez: klent