Braki formalne pozwu o ustalenie

Pytanie:

Moja matka była głównym najemcą lokalu gminnego. Po jej śmierci złożyłem do gminy stosowny wniosek o wstąpienie w stosunek najmu lokalu po zmarłej matce. Mój wniosek został rozpatrzony negatywnie. Złożyłem pozew do sądu przeciwko urzędowi miasta. Pozew zatytułowałem jako pozew o wejście w stosunek najmu lokalu w miejsce zmarłego najemcy i wnosiłem o zobowiązanie pozwanego (urzędu miasta) do zawarcia z powodem (ze mną) umowy najmu lokalu. Dziś otrzymałem od sądu wezwanie (podpisane przez referenta) do usunięcia braków formalnych poprzez 1. wyjaśnienie sprzeczności w treści pozwu: czy powód domaga się ustalenia wstąpienia w stosunek najmu (jak brzmi tytuł pozwu) czy też domaga się zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy (w tym przypadku należy wskazać wartość przedmiotu sporu), 2. uiszczenie kosztów sądowych, ale nie otrzymałem informacji w jakiej wysokości. Wg mnie nastąpiła pomyłka sądu: w tytule pozwu nie było wyrażenia: pozew o ustalenie wstąpienia, lecz pozew o wstąpienie. Mając na uwadze powyższy stan faktyczny - czy pozew o wstąpienie w stosunek najmu to jest to samo co pozew o ustalenie wstąpienia? Jeśli dobrze napisałem tytuł pozwu (pozew o wstąpienie w stosunek najmu) tylko sąd się pomylił to czy treść mojego żądania w tym pozwie, tj. zobowiązanie pozwanego do zawarcia umowy, jest prawidłowa czy muszę ją zmienić? Jak oblicza się wartość przedmiotu sporu w przypadku gdy chodzi o umowę najmu lokalu gminnego (jego czynsz?)? Czy sąd wzywając mnie do uiszczenia kosztów sądowych nie powinien wskazać ich wysokości?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.7.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Braki formalne pozwu o ustalenie

Sąd się nie pomylił wzywając Pana do wyjaśnienia sprzeczności w treści pozwu. Przy czym problem nie leży w tym, czy skierował Pan pozew o wstąpienie w stosunek najmu czy pozew o ustalenie wstąpienia, bo w takim przypadku sąd prawdopodobnie zinterpretowałby treść pozwu tak samo.

Problem dotyczy tego, że tytuł pozwu (i okoliczności sprawy) wskazują na to, że jest to pozew o ustalenie (art. 189 kpc), a w treści wnosi Pan o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu. I tu leży sprzeczność. W tej sprawie bowiem (zakładając, że spełnił Pan przesłanki) już Pan jest najemcą, już wstąpił Pan w stosunek najmu. Następuje to bowiem z mocy prawa. Nie musi Pan więc żądać zawarcia umowy najmu, bo już Pana wiąże z gminą umowa najmu w takiej treści, w jakiej wiązała Pana matkę. Jeśli napisałby, że wnosi o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy najmu, to sąd taki pozew może oddalić i poniesie Pan koszty postępowania jako strona przegrywająca proces. Należy wyjaśnić, iż wnosi Pan pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu (innymi słowy - pozew o ustalenie, że wstąpił Pan w stosunek najmu).

Porady prawne

Zakładając, że działa Pan bez profesjonalnego pełnomocnika referendarz powinien był wskazać dokładnie braki pisma podając wysokość opłaty.

Być może nie wskazał wysokości opłaty z uwagi na konieczność sprecyzowania pozwu. Jednakże naszym zdaniem w takim przypadku powinien był wskazać jaka kwota opłaty powinna być uiszczona w obu przypadkach albo wezwać do uiszczenia opłaty dopiero po sprecyzowaniu pozwu.

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1997 r.  II CZ 31/97 w sprawach o ustalenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego wartość przedmiotu zaskarżenia ustala się w sposób wskazany w art. 23 w zw. z art. 393 pkt 1 kpc.

Opłatę można uiścić formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej.

Numery rachunków bieżących dochodów sądów, znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.ms.gov.pl/. Numer rachunku bieżącego dochodów sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał lub kopię dowodu wniesienia należnej opłaty. W przypadku dołączenia do pisma dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę za wnoszone pismo. 
Uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu przed wniesieniem pisma do sądu potwierdzane jest przez pracownika kasy sądu poprzez stosowną adnotację na oryginale pisma oraz wydanie uiszczającemu opłatę kopii dowodu wpłaty. Maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1 500 zł.

Wartość przedmiotu sporu, obliczoną zgodnie z art. 23 kpc należy zaokrąglić w górę do pełnego złotego. Następnie należy obliczyć 5% z tej kwoty i wynik również zaokrąglić w górę do pełnego złotego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Jakie są ogólne warunki wnoszenia pism procesowych? Pisma procesowe wnosi się do sądu w sposób „tradycyjny”, tzn. napisane odręcznie, na maszynie, w formie wydruku komputerowego, podpisane przez strony i złożone na dzienniku podawczym danego sądu bądź wysłane (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Jak złożyć apelację od wyroku sądu cywilnego?

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym. Służy oczywiście do zaskarżania orzeczeń sądów I instancji, konkretnie zaskarżaniu merytorycznemu, czyli korzystamy z niej w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem sądu I instancji. W wyniku postępowania apelacyjnego nie dochodzi (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

    Kiedy przysługuje kasacja? Kasacja przysługuje w postępowaniu procesowym od wydanych w drugiej instancji: wyroków (częściowych, wstępnych, uzupełniających, łącznych), postanowień o odrzuceniu pozwu, postanowień o umorzeniu postępowania kończących postępowanie (...)

Elektroniczny pozew przerywa bieg przedawnienia nawet po umorzeniu postępowania

Elektroniczny pozew przerywa bieg przedawnienia nawet po umorzeniu postępowania

Jeśli pozwany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniesie sprzeciw, nakaz zapłaty traci moc, a sprawa przekazana zostaje do sądu ogólnej właściwości pozwanego. Powód jest wówczas wzywany o uzupełnienie braków pozwu, pod rygorem umorzenia postępowania (art. (...)

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest odrębnym (...)

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Jakie przepisy należy stosować?  Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach (...)

W jakich przypadkach Rzecznik Finansowy analizuje umowy klientów?

W jakich przypadkach Rzecznik Finansowy analizuje umowy klientów?

Rzecznik Finansowy wspiera klientów podmiotów rynku finansowego na wiele sposobów. Oferuje możliwość przeprowadzenia tzw. postępowań interwencyjnych lub polubownych. Przy tym - zgodnie z przepisami - warunkiem ich rozpoczęcia jest odrzucenie przez instytucję finansową (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Opublikowano już uzasadnienie do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 126/07, o której pisaliśmy na stronach naszego serwisu. Stan faktyczny przedtawiał się następująco: sprzeciw od nakazu zapłaty złożył - w imieniu pozwanej spółki - (...)

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sąd Rejonowy wezwał pozwanego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty poprzez przedłożenie pełnomocnictwa dla radcy prawnego w oryginale, w odpisie notarialnym lub w odpisie poświadczonym przez radcę. Pozwany przedłożył odpis z adnotacją radcy prawnego "za zgodność" (...)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Skarga w postępowaniu o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kto może wnieść skargę? Skarga na wyrok zespołu arbitrów przysługuje stronom postępowania odwoławczego. Oznacza to, że może ją wnieść zarówno odwołujący się dostawca lub wykonawca, jak również zamawiający, jeżeli wyrok zespołu arbitrów jest dla niego (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez sąd lub powoda dodatkowych danych identyfikujących strony (...)

Zażalenie na odrzucenie wniosku o zabezpieczenie

Zażalenie na odrzucenie wniosku o zabezpieczenie

Jeśli sąd z powodu braków formalnych odrzuci wniosek o zabezpieczenie powództwa, można kwestionować tę decyzję, wnosząc zażalenie do sądu II instancjiTak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 28 sierpnia 2008 r. (sygn. III CZP 65/08).(...)Walentyna Sz. domagała się tytułem zabezpieczenia (...)

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Zwrot pism procesowych w postępowaniu w sprawach gospodarczych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył połączone skargi konstytucyjne spółki NZK Niezależny Zespół Konsultantów sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem i spółki "Pameni Polska" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych, a dokładnie zwrotu pism (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, aby treść orzeczenia zapadłego w konkretnej sprawie mogła zostać w przyszłości wykonana bez (...)

W sprawie odrzucania sprzeciwu od nakazu zapłaty zawierającego braki formalne

W sprawie odrzucania sprzeciwu od nakazu zapłaty zawierającego braki formalne

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP art. 479 8a § 5 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje, iż sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty zawierający braki formalne, bez uprzedniego wezwania (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

W sprawie odrzucania sprzeciwu od nakazu zapłaty zawierającego braki formalne

W sprawie odrzucania sprzeciwu od nakazu zapłaty zawierającego braki formalne

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do skargi konstytucyjnej dotyczącej niezgodności z Konstytucją RP art. 479 8a § 5 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje, iż sąd odrzuca sprzeciw od nakazu zapłaty zawierający braki formalne, bez uprzedniego wezwania (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

Do każdej sprawy trzeba dołączyć osobny odpis z KRS

Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał stronę (spółkę z o.o.) do uzupełnienia braków formalnych skargi przez dołączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Strona poinformowała Sąd, że taki odpis znajduje się w aktach innej sprawy (w tym samym sądzie). WSA uznał, (...)

Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników a ważność uchwał - opinia prawna

Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników a ważność uchwał - opinia prawna

Stan faktycznyW sp. z o. o., w której jest dwóch udziałowców (każdy z nich ma po 50 % udziałów), w 2004 roku zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2003 r. oraz udzielono absolutorium członkom organów spółki. Zmiany te zostały zgłoszone i zarejestrowane (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

Reguły pism procesowych dotyczące prawników

Reguły pism procesowych dotyczące prawników

Minister sprawiedliwości ogłosił w lipcu kolejny już w tym roku projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego. (...)Nowością w uregulowaniach odnoszących się do zawodowych pełnomocników jest reguła druga i czwarta. Pierwsza i trzecia obowiązują od 2 marca 2006 r. Wynikają z obecnego brzmienia (...)

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Nieoznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia może prowadzić do odrzucenia apelacji

Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie z dniem 2 marca 2006 roku zaostrzyły znacznie rygor odpowiedzialności za braki formalne pism procesowych wnoszonych przez profesjonalnych pełnomocników. Zgodnie z art. 130[2] § 1 k.p.c. pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego (...)

Zmiana decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Zmiana decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Ministerstwo Klimatu o zmianie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami - „Przypominamy, że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

  Jakie są ogólne warunki wnoszenia pism procesowych? Pisma procesowe wnosi się do sądu w sposób „tradycyjny”, tzn. napisane odręcznie, na maszynie, w formie wydruku komputerowego, podpisane przez strony i złożone na dzienniku podawczym danego sądu bądź wysłane (...)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy - sprawdź, kiedy będziesz mógł to zrobić na podstawie oświadczenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie (...)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Tryb i warunki wnoszenia kasacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

    Kiedy przysługuje kasacja? Kasacja przysługuje w postępowaniu procesowym od wydanych w drugiej instancji: wyroków (częściowych, wstępnych, uzupełniających, łącznych), postanowień o odrzuceniu pozwu, postanowień o umorzeniu postępowania kończących postępowanie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sam podpis do poświadczenia za zgodność nie wystarczy

Sąd Rejonowy wezwał pozwanego do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty poprzez przedłożenie pełnomocnictwa dla radcy prawnego w oryginale, w odpisie notarialnym lub w odpisie poświadczonym przez radcę. Pozwany przedłożył odpis z adnotacją radcy prawnego "za zgodność" (...)

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Radca musi dołączyć odpis z KRS

Opublikowano już uzasadnienie do uchwały SN z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 126/07, o której pisaliśmy na stronach naszego serwisu. Stan faktyczny przedtawiał się następująco: sprzeciw od nakazu zapłaty złożył - w imieniu pozwanej spółki - (...)

Czy Sejm ułatwi składanie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym?

Czy Sejm ułatwi składanie skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym?

Senacki projekt zamiany Kodeksu postępowania cywilnego ma ułatwić składanie skargi kasacyjnej. Zmiana jest pozytywnie oceniana przez adwokatów i radców prawnych, dla których mniejszy formalizm postępowania cywilnego jest zawsze z korzyścią dla prowadzonych spraw.Na najbliższym posiedzeniu (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można (...)

Możliwe milczące załatwienie sprawy

Możliwe milczące załatwienie sprawy

Milczące załatwienie sprawy Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprawdzanie braków formalnych przez sąd

Sprawdzanie braków formalnych przez sąd

Składam pozew w sprawie cywilnej o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czy istnieje taka możliwość, że sąd zażąda opłat sądowych, a po wniesieniu opłat przeze mnie odrzuci pozew z powodu jakiś (...)

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Dopuszczalność zmiany treści wnoszonego sprzeciwu

Otrzymałem dwa nakazy zapłaty w trybie upominawczym ze swojego powództwa. Przeciwnicy złożyli sprzeciw z brakami formalnymi. Obaj byli reprezentowani przez profesjonalnych radców prawnych, więc (...)

Zmiana pozwanego a przerwanie biegu przedawnienia

Zmiana pozwanego a przerwanie biegu przedawnienia

Zawarłem umowę jako wykonawca usługi z pewnym podmiotem. Podmiot ten zobowiązał się za nią zapłacić ale do dzisiaj nie zapłacił. Wysłałem pozew do sądu w trybie upominawczym. Sąd wydał (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

W toczącym się postępowaniu przed sądem rejonowym - wydział gospodarczy, o wydanie nakazu zapłaty, wezwano mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez dołączenie do niego odpisów (...)

Zwrot pozwu

Zwrot pozwu

W pozwie w sprawie gospodarczej są uchybienia formalne kwalifikujące pozew do zwrotu. Czy sąd zwracając pozew (z powodu uchybień formalnych) zwraca wszystkie dokumenty tj. pozew wraz ze wszystkimi (...)

Zwrot opłaty sądowej po zwróceniu pozwu

Zwrot opłaty sądowej po zwróceniu pozwu

Po złożeniu pozwu o zapłatę Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych poprzez dokonanie opłaty sądowej i dostarczenie odpisu pozwu. Wezwanie to wykonałem, Po pewnym czasie okazało się, (...)

Załączniki do pozwu rozwodowego

Załączniki do pozwu rozwodowego

Składam pozew o rozwód. Mamy z żoną dorosłe dziecko. Zgadzamy się na rozwód bez orzekania o winie. Żona nie pracuje, ja natomiast prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna mamy rozdzielność (...)

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku (...)

Uzupełnienie braku formalnego pisma procesowego

Uzupełnienie braku formalnego pisma procesowego

Do napisanego przeze mnie pozwu w postępowaniu nakazowym do sądu nie dołączyłam odpisu z KRS pozwanego i wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powoda, gdyż termin oczekiwania na odpisy wynosi (...)

Przekroczenie terminu na złożenie zażalenia

Przekroczenie terminu na złożenie zażalenia

Wniesiono zażalenie na decyzję sądu rejonowego podając błędnie adresata i tym samym błędnie wysyłając pismo do sądu okręgowego nadrzędnego wobec właściwego sadu rejonowego. Sąd rejonowy (...)

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

W sprawie cywilnej (o zapłatę do 3 tys. zł) w pozwie jako pozwany wpisana jest organizacja, która nie ma zdolności sądowej. Teraz po wezwaniu sądu o wykazanie zdolności sądowej chcę wpisać jednostkę, (...)

Nadanie pisma w ostatnim dniu wyznaczonego terminu

Nadanie pisma w ostatnim dniu wyznaczonego terminu

Mam 7 dni na uzupełnienie braków formalnych pozwu o zapłatę. Czy jeśli siódmego dnia wyślę uzupełnienie pozwu do sądu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, to czy zostanie zachowany termin? (...)

Różnica między oddaleniem a odrzuceniem wniosku

Różnica między oddaleniem a odrzuceniem wniosku

Strona przeciwna wniosła do sąd o zmianę zarządu nieruchomością. Ja chcę, aby pozostał obecny zarząd. Do sądu wnoszę o oddalenie czy odrzucenie wniosku strony przeciwnej? Powinien Pan wnosić (...)

Uzupełnienie apelacji w zakresie nowych dowodów

Uzupełnienie apelacji w zakresie nowych dowodów

Pytam ponownie o uzupełnienie apelacji. Nie chodzi mi jednak o jej braki formalne, lecz sytuację, w której np. adwokat złożył już apelację do sądu, po czym zaszła potrzeba zgłoszenia dodatkowych (...)

Nieznany adres pozwanego

Nieznany adres pozwanego

Pozew wysłany pod dwa znane adresy pozwanego (stałego zameldowania, tymczasowego zameldowania) wraca z adnotacją nie odebrano w terminie. Adresy są poprawne, ale adresat jest nieobecny. Stronami są (...)

FORUM PRAWNE

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,pismo z sądu o uzupełnienie braków formalnych.

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,pismo z sądu o uzupełnienie braków formalnych. Pozew o ustalenie stosunku pracy z dwóch firm, pracowałem na umowę zlecenie przez rok czasu w jednej firmie (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

widzenia z dzieckiem

widzenia z dzieckiem Chciałabym się dowiedzieć czy jako matka dziecka, to ja mogę złożyć wniosek o ustalenie liczby widzeń z dzieckiem? Ojciec dziecka jest osobą nahalną i bardzo bardzo niepunktualną(do (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało

Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało (...)

wniosek o niezwracanie pozwu

wniosek o niezwracanie pozwu Witam, mam taki problem. 5 marca złożyłam pozew rozwodowy do sądu, 13 marca odebrałam pismo, że mam uzupełnić braki formalne, poprzez podpisanie pozwu ( zapomniałam (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Uwłaszczenia a umowa

Uwłaszczenia a umowa Witam, po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, ani na jego elementy. Sytuacja jest następująca Część rodziny uwłaszcza się na gruntach należących (...)

Egzekucja z nieruchomości _ P O M O C Y !!!!

Egzekucja z nieruchomości _ P O M O C Y !!!! Czy komornik może zająć nieruchomość , której wartość to około 250.000zł , jeżlei całość długu wynosi nie całe 13.000zł? Błagam pomóżcie! (pawel25) (...)

ile można czekać

ile można czekać witam,w kwietniu zlożyłam pozew do sądu rejonowego o podwyżke alimentow na trojke dzieci z kwoty 180zł na 350 zł ,sąd przychylił się do mojego pozwu jednak moj były mąż się (...)

Porady prawne