Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

Pytanie:

Jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym oprócz pełnego etatu (18godz. tyg.) mam kilka nadgodzin. Jednak wynagrodzenie otrzymuję tylko za część tych nadgodzin, gdyż Dyrekcja Szkoły tymi niezapłaconymi godzinami zamierza pokryć niedobór godzin w moim etacie, jaki wystąpi w maju i czerwcu spowodowany odejściem klas maturalnych. Takiego obowiązku pokrywania niedoboru godzin nie mają nauczyciele mający "goły etat". Nadmieniam też, że w okresie matur wiele godzin pracujemy bezpłatnie np. w komisjach egzaminów ustnych. Czy jest zgodne z prawem by nauczycie musiał odpracowywać wcześniej przewidywany w przyszłości niedobór godzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.6.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy nauczyciela - odpracowanie niedoboru

Zgodnie z Kartą nauczyciela zasadą jest, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w liceum ogólnokształcącym ustala się w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Praca wykonywana zgodnie z tak ustalonym planem zajęć nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne