Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Pytanie:

"Na stronach Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej znaleźć można dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kiedyś taki wpis można było uzyskać w urzędzie gminy; zawierał on m.in. adres zamieszkania i pesel. W internecie nie ma tych danych - jest tylko adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń (zapewne na potrzeby administracji). Pracownik infolinii poinformował mnie, że urzędy gmin nie wydają już odpisów tak jak kiedyś.Jak wierzyciel może podać w pozwie adres zamieszkania dłużnika-przedsiębiorcy, jeśli (jak twierdzi pracownik infolinii) dane takie nie są już publicznie dostępne? Czy na użytek postępowania o zapłatę CEIDG ma obowiązek udostępnić adres zamieszkania pozwanego?"

Odpowiedź prawnika: Dane przedsiębiorcy - osoby fizycznej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje jawność danych dotyczących przedsiębiorcy. Jawność danych zawarta w CEIDG nie zależy od wykazania przez podmiot żądający udostępnienia tych danych interesu prawnego przy zadaniu dostępu do niego.

Od tej reguły wprowadzono dwa wyjątki. Dotyczą one po pierwsze numeru PESEL przedsiębiorcy po drugie adresu zamieszkania jeżeli nie jest taki sam jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wiele wskazuje na to, że w przypadku adresu zamieszkania przedsiębiorcy nie mamy do czynienia z luką w prawie, ale z celowym zabiegiem ustawodawcy. Dane o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy są bowiem danymi szczególnie wrażliwymi. W grudniu 2011 roku kwestia art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej była przedmiotem interpelacji posła Józefa Warzechy. Przedstawiciel ministerstwa sprawiedliwości  w odpowiedzi na tą interpelację, zarzucającą, że utajnienie adresu prywatnego utrudnia dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym, uznał za ważniejszą w tej sprawie konieczność ochrony danych wrażliwych. Argumentował ponadto, że CEIDG nie jest jedynym źródłem informacji, ale istnieją też na przykład dane urzędów gminy, czy choćby umowy z tymże przedsiębiorcą gdzie adres ten jest podany.

Reasumując nie ma  w obecnym stanie prawnym możliwości aby ustalić dane o miejscu zamieszkania przedsiębiorcy na podstawie CEIDG.  Nie ma takiego obowiązku również na użytek postępowania sądowego. Tym niemniej dane te są dostępne z innych źródeł jak choćby wspomniane w interpelacji dane urzędu gminy. Można je uzyskać na podstawie Centralnej Ewidencji Ludności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika