Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

Pytanie:

"W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii podatek. Nie uzyskałam żadnych innych dochodów ani w Polsce, ani za granicą. Czy muszę w Polsce złożyć roczny PIT za 2006 i wykazać dochód z Norwegii? Proszę opisać procedurę rozliczenia."

Odpowiedź prawnika: Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

Dochody osiągnięte przez podatnika w Norwegii w Polsce, jeżeli istnieje taki obowiązek, są rozliczane wg metody wyłączenia z progresją. Zastosowanie tej metody wynika z art. 24 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24.05.1977 r. Umowa ta ma moc obowiązującą od 1 stycznia 1976 r.

Metoda wyłączenia z progresją polega na tym, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj. łącznie z dochodem osiągniętym w drugim państwie.

W przypadku tej metody, gdy podatnik osiąga tylko i wyłącznie dochody ze źródeł położonych za granicą, w tym także z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie ma w ogóle w Polsce obowiązku składania zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w roku podatkowym (jeżeli nie korzysta z rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). Takie uprawnienie wynika z zapisów art. 26 d ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy, w przedstawionej sprawie, nie ma Pan obowiązku składania zeznania rocznego za 2006 rok w Polsce. Choć nie trzeba składać zeznania (druk PIT-36), można je złożyć.

Mechanizm rozliczania dochodów przy zastosowaniu tej metody można zapisać następująco:

  • należy obliczyć dochód całkowity, tj. dochód osiągnięty w kraju i za granicą,
  • od ustalonego dochodu całkowitego obliczamy podatek według polskiej skali podatkowej,
  • następnie obliczamy stopę procentową podatku, która będzie miała zastosowanie do polskich dochodów. Stopę procentową obliczamy według następującego wzoru: (obliczony podatek/łączny dochód polski i zagraniczny) x 100%,
  • otrzymany wynik jest stawką podatku dochodowego, którą należy zastosować do polskiego dochodu (jeśli dochód z Polski wynosi 0, to również podatek do zapłaty w Polsce będzie wynowił 0).  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika