Dofinansowanie pracownika w firmie.

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dofinansowanie pracownika w firmie.

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o: 

 ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001);   rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2012 r.);  rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2014 r.) Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii. Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać, iż z powyższej ustawy wynikają między innymi następujące formy wsparcia dla pracodawcy na zatrudnienie nowego pracownika:  1. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy;  2. Refundacja składek;  3. Prace interwencyjne. 

1. Refundacja wyposażenia stanowiska pracy

Porady prawne
 Art. 46 ust 1 pkt 1 powyższej ustawy stanowi, iż starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Jak czytamy w publikacji „Praktyczny komentarz. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, autorzy: Góral Z. (red.), Bielak-Jomaa E., Drabek A., Paluszkiewicz M., Staszewska E., Włodarczyk M., Wrocławska T., opublikowanym w LEX, 2011, otrzymanie środków warunkuje uprzednie zawarcie umowy, w której szczegółowo określa się zobowiązania osoby ubiegającej się o pomoc. Refundacja może dotyczyć albo wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy dla osoby zatrudnianej, albo doposażenia już istniejącego stanowiska pracy, albo zarówno wyposażenia nowych, jak i doposażenia istniejących stanowisk pracy. W każdym jednakże przypadku chodzić będzie o refundację kosztów stanowisk dla bezrobotnych skierowanych przez PUP. Poza zakresem stosowania tego instrumentu pozostaje w związku z tym zatrudnianie osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych podejmujących pracę z własnej inicjatywy.

Wniosek o refundację składa się do starosty właściwego ze względu na siedzibę firmy podmiotu ubiegającego się o refundację bądź miejsce wykonywania pracy skierowanego bezrobotnego. Do wniosku należy dołączyć szereg oświadczeń o spełnianiu warunków, m.in. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy oraz oświadczenie o nierozwiązaniu w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku stosunku pracy za wypowiedzeniem przez podmiot ubiegający się o refundację. Ustawodawca wprowadził minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o refundację. Chodzi o faktyczne prowadzenie działalności, ponieważ przy ustaleniu spełnienia tego warunku pomija się okres jej zawieszenia. Gdy chodzi o określony w przepisie tryb rozwiązania stosunku pracy, podkreślenia wymaga, iż pozostałe sposoby jego ustania, np. takie jak zwolnienie dyscyplinarne pracownika bądź rozwiązanie umowy przez pracownika, nie będą stały na przeszkodzie ubieganiu się o refundację. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest ponadto zobowiązanie się w umowie o refundację do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy przez okres 24 miesięcy. We wniosku należy zawrzeć kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania, a także szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

O tym, które z poniesionych kosztów podlegają refundacji decydują regulaminy przyznawania tych środków obowiązujące w każdym urzędzie pracy. Przykładowo mogą one określać, iż refundacji nie podlega zakup środków transportu, wydatki na remont lokalu, opłaty z tytułu wynajmu lub dzierżawy lokalu.

2. Refundacja składek 

Art. 47 powyższej ustawy stanowi natomiast, iż:  1. Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.  2. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:  1) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz  2) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.  3. Kwota refundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków określonych w ust. 2.  Wnioski o jednorazową refundację kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego składa się do wybranego powiatowego urzędu pracy.

3. Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Instytucja ta jest uregulowana w art. 51 powyższej ustawy. Mówi on, iż starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 6, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zgodnie z cytowanym wyżej Komentarzem do ustawy, pracodawca zainteresowany zorganizowaniem prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego PUP, który powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące samego pracodawcy (nazwa pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności, numer REGON oraz NIP, oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności, np. czy jest to spółka prawa handlowego - osobowa czy kapitałowa), a także liczbę bezrobotnych proponowanych do zatrudnienia oraz okres ich zatrudnienia, miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych, wraz z podaniem niezbędnych lub pożądanych kwalifikacji tych osób (lub innych wymogów), dane dotyczące wysokości proponowanego wynagrodzenia dla bezrobotnych oraz wnioskowaną wysokość refundacji.

Wnioski 

Reasumując powyższe rozważanie prawne należy uznać, iż ma Pani kilka możliwości pozwalających na dofinansowanie pracownika w firmie. W zależności od wybranej opcji należy złożyć szczegółowo opisany w przepisach wniosek. Zdecydowanie warto również zapoznać się z odpowiednim regulaminem dla danego dofinansowania, jaki znajduje się na stronach internetowych bądź w siedzibie urzędu pracy.
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne