Doręczenie decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

Dowiedziałem się telefonicznie, że organ wydał decyzję o warunkach zabudowy (z mojego wniosku). Jednak przy jego składaniu pracownicy wydziału architektury poinformowali mnie, że opłatę (u nich) uiszcza się przy odbieraniu decyzji. Nie oponowałem i nie robiłem wpłaty od razu. Teraz pracownica wydziału architektury mówi mi, że decyzję mogę odebrać tylko osobiście przynosząc dowód wpłaty z kasy miasta. Odpowiedziałem, że wysyłam pieniądze na konto i czekam na pocztę. Czy organ ma prawo wymagać osobistego odbioru decyzji administracyjnej? Czy fakt, że organ nie pobrał opłaty na wstępie jest błędem proceduralnym mogącym skutkować uchyleniem decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doręczenie decyzji o warunkach zabudowy

Z ustawy o opłacie skarbowej wynika, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy podlega opłacie w wysokości 107 zł. (Dz. U. 2006 r., Nr 225 poz. 1635). Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Z art. 6 ustawy wynika, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Opłata skarbowa od dokonania czynności urzędowej jest należna z góry, zatem powinna być uiszczona z chwilą złożenia wniosku. W sytuacji, gdy strona składa wniosek o dokonanie czynności urzędowej osobiście lub nadaje go w polskim urzędzie pocztowym lub czyni to w inny sposób, o jakim mowa w przepisach kpa, to powinna jednocześnie dokonać zapłaty opłaty skarbowej – tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 sierpnia 2007 r., sygn. II SA/Go 389/2007. Praktyki stosowane przez urząd w przedmiocie pobierania opłaty skarbowej przy odbieraniu decyzji są sprzeczne z prawem, co nie zmienia faktu, że Pan miał obowiązek dokonania zapłaty z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce należało najpierw uiścić opłatę przelewem na rachunek urzędu, a następnie wraz z dowodem tej opłaty złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej organ administracji publicznej prowadzący postępowanie stosuje przepisy art. 261 k.p.a., a w przypadku gdy postępowanie prowadzone jest na podstawie ordynacji podatkowej – przepisy art. 169 tej ustawy. O ile przepisy ustawy o opłacie skarbowej nie uzależniają dokonania czynności od wniesienia opłaty skarbowej, to jednak przepisy regulujące postępowanie administracyjne (przepisy proceduralne) nakładają na organy administracji publicznej obowiązek wyegzekwowania wszelkich opłat i kosztów należnych na podstawie odrębnych przepisów, w tym również opłaty skarbowej. Potwierdza to przepis art. 267 k.p.a. zawierający regulację dotyczącą możliwości zwalniania przez organy administracji publicznej w określonych przypadkach podmiotów od ponoszenia opłat i kosztów, w tym opłaty skarbowej. Cytowany przepis kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że w razie niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat, kosztów i należności związanych z tokiem postępowania organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności. Zwolnienie od opłat skarbowych następuje jednak "z zachowaniem" przepisów o tych opłatach. Skoro powyższy przepis, na zasadzie wyjątku, umożliwia organom administracji publicznej zwalnianie z opłaty skarbowej, to regułą jest, iż organy te mają obowiązek jej pobierania. - Ofiarski Z. Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz. ABC, 2009.

Art. 261 kpa, o którym mowa powyżej stanowi, że:

Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.

§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.

§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:

1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony,

2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity,

3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Uchybienia w zakresie poboru opłaty skarbowej można stwierdzić i po stronie organu i po Pana stronie. Nie jest to jednak powód do uchylenia decyzji administracyjnej.

Jeśli zaś chodzi o osobisty odbiór decyzji, to żądanie organu znajduje podstawę w przepisach. Z art. 42 § 2 kpa pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Pismo może być doręczone w lokalu organu administracji publicznej wyłącznie adresatowi. Nie można w lokalu organu doręczyć pisma domownikowi adresata, jakkolwiek można byłoby je doręczyć domownikowi w miejscu zamieszkania adresata (art. 43) (wyrok NSA z 22 kwietnia 2010 r., I OSK 896/09 - niepubl.), jak również domownik mógłby odebrać pismo w placówce pocztowej. Nie ma podstaw do przyjęcia, że doręczenie pisma w lokalu organu jest dopuszczalne jedynie w razie niemożności doręczenia pisma w mieszkaniu lub miejscu pracy adresata.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: