Współpraca ze związkami zawodowymi

Pytanie:

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku z tym tak naprawdę nie wiem czy mają oni wystarczającą ilość członków i dalej są związkiem zawodowym. Nie wiem czy muszę z nimi, jako ze związkami, dalej współpracować. Jak powinnam zachować się w takiej sytuacji? Współpraca z tym związkiem nie jest łatwa i dlatego nie chciałabym zwracać się do nich z pytaniem ile mają członków i aby spełnili obowiązek co do informowania mnie o ilości członków. Czy mogę w takiej sytuacji w ogóle zaprzestać współpracy z tym związkiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.11.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Współpraca ze związkami zawodowymi

Artykuł 25 z ind. 1 ustawy o związkach zawodowych, określa jaki musi być skład organizacji związkowej w zakładzie pracy, aby mogła ona korzystać z uprawnień przysługujących zakładowej organizacji związkowej. W myśl tego artykułu, organizacja taka musi liczyć co najmniej nie 10 członków w ogóle, lecz wśród ogółu jej członków co najmniej 10 członków musi być pracownikami lub wykonującymi u tego pracodawcy pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą. Oznacza to, że do wymaganej liczby co najmniej dziesięciu członków nie wlicza się członków danej organizacji związkowej będących emerytami, rencistami, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej oraz bezrobotnymi. Wobec występującej płynności zatrudnienia ustawodawca wymaga by działające u danego pracodawcy lub w danej jednostce organizacje związkowe przedstawiały co kwartał, w terminie nie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca następującego po ubiegłym kwartale informacje o łącznej liczbie członków tych organizacji, w tym o liczbie członków, od których zależy korzystanie z uprawnień przysługujących zakładowej organizacji związkowej.

Zgodnie z postanowieniami tego artykuł, brak spełnienia przesłanki minimalnej liczby członków związku zawodowego wyłącza powyższe uprawnienia i skorelowane z nimi obowiązki pracodawcy wobec takiego związku. Przepis nie stanowi jednak jednoznacznie, konsekwencji braku informowania pracodawcy przez dany związek o liczbie swoich członków. Z pomocą przychodzi orzecznictwo. W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r. (I PK 135/2006) sąd stwierdził: „Jeżeli pracodawca w zakreślonym terminie (10 dni po zakończeniu kwartału) nie uzyskał informacji wymaganych art. 25 z ind. 1 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, to ma prawo przyjąć założenie, że od tej daty zakładowej organizacji związkowej nie przysługują jej ustawowe uprawnienia. Nie wyłącza to jednak możliwości wykazania przez organizację związkową, że zrzeszała co najmniej 10 członków". W innym orzeczeniu Sądu Najwyższego z roku 2008 (I PK 98/2008) teza brzmi następująco: „Związek zawodowy, który nie przekazał firmie w terminie sprawozdania o liczbie członków, traci prawo do uzgadniania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych". W związku z powyższym, należy uznać, że nie macie Państwo obowiązku współpracy z takim związkiem od daty upłynięcia terminu przewidzianego przez ustawę ( do 10-go dnia miesiąca po upływie każdego kwartału). Jednak w zgodzie z przytoczonym orzeczeniem należy się liczyć z tym, że związek uprawniony jest do wykazania swojej liczebności również w innym terminie i wtedy należy respektować jego reprezentatywność.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: