Informacja publiczna udostępniana w BIP

Pytanie:

"Statut powiatu stanowi, że: Dokumentami wynikającymi z wykonywania zadań publicznych powiatu są: 1) protokoły z sesji rady wraz z załącznikami, 2) uchwały rady, 3) protokoły z posiedzeń komisji rady wraz załącznikami, 4) wnioski i opinie komisji, 5) interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 6) protokoły z posiedzeń zarządu wraz załącznikami, 7) uchwały zarządu, 8) zarządzenia starosty. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie jest do końca jasna w kwestii zakresu obowiązku publikacji w BIP. Obowiązek publikacji wynika również zapewne z innych aktów prawnych, np.: obowiązek publikacji oświadczeń majątkowych. Nie udało mi się nigdzie znaleźć jakiegoś zestawu obowiązkowych informacji jakie winna publikować gmina czy starostwo. Jeśli taki zestaw informacji został opracowany lub wynika z orzecznictwa to proszę o jego wskazanie, jeśli nie to proszę o informację, czy wszystkie z wymienionych wyżej dokumentów muszą być obowiązkowo publikowane w BIP oraz o wskazanie i przypisanie podstawy prawnej (konkretnego przepisu ustawy) obowiązku publikacji dla każdego z nich. "

Odpowiedź prawnika: Informacja publiczna udostępniana w BIP

Prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uprawnienie do wglądu w dokumenty urzędowe. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty te podlegają ogłoszeniu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

  2. na wniosek lub w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym albo przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.

  3. poprzez wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (np. rada lub zarząd powiatu) i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia

     

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy. Status funkcjonariusza publicznego ma:

a) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

b) poseł, senator, radny

c) poseł do Parlamentu Europejskiego

d) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy

e) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych

f) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe

g) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej

h) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej

i) osoba pełniąca czynną służbę wojskową

 

Nie ma przepisów, które ściśle określałyby jakie dokumenty podlegają obowiązkowi ogłoszenia w BIP. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał przykładowo, że protokół z posiedzenia komisji przetargowej jest dokumentem urzędowym, który może być udostępniany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (wyrok z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. II SAB/Wa 365/2004). Ogólną zasadą jest, że dokumenty muszą swoim zakresem obejmować informacje o sprawach publicznych. Definicja ta jest jednak bardzo ogólnikowa, a pojawiających się wątpliwości nie rozwiewa art. 6 ustawy określający, w sposób nie wyczerpujący, jakie informacje mogą być udostępniane w trybie ustawy.

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lutego 2008 r. (sygn. I OSK 1744/2007) uznał, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie ograniczają zakresu dostępu do informacji jedynie do dokumentów urzędowych. Przyjmuje się, że udostępnieniu podlegają wszystkie stanowiska, wystąpienia, oceny dokonywane przez organy władzy publicznej oraz stanowiska w sprawach publicznych zajmowane przez te organy i funkcjonariuszy publicznych. Wydaje się, że tym bardziej udostępniane w ramach informacji publicznej będą wnioski oraz opinie komisji, interpelacje radnych oraz pisemne odpowiedzi na ich interpelacje i zapytania.

 

Odnośnie protokołów z posiedzeń jednostek samorządu terytorialnego wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 11 maja 2005 r., sygn. II SAB/Sz 78/2004. Sąd uznał protokoły sesji organu za informację publiczną, co umożliwia ich udostępnienie w BIP lub innej formie przewidzianej ustawą.

 

W kwestii uchwał rady i zarządu powiatu oraz zarządzeń starosty odwołać się można do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. II SAB/Sz 78/2004. Sąd słusznie stwierdził, że informację publiczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów w jakikolwiek sposób dotyczących organu, bez względu na to, co jest ich przedmiotem, przy czym nie chodzi tylko o dokumenty wytworzone przez organ, ale i takie, których organ używa przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części dotyczą organu), nawet gdy nie pochodzą wprost od niego.

 

Zwracamy uwagę, że ze względu na treść art. 7 ust. 1 ustawy nie wszystkie wymienione przez Pana dokumenty muszą znajdować się w Biuletynie Informacji Publicznej. Najczęściej na stronach BIP umieszczane będą uchwały organów samorządu, zarządzenia starosty i protokoły z posiedzeń organów kolegialnych. Nieumieszczenie jakiś informacji w BIP nie jest naruszeniem prawa, bowiem każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z ich treścią składając wniosek, czy też w siedzibie organu. Jeśli natomiast informacje zostały udostępnione w BIP to fakt ten wyłącza obowiązek tegoż organu do ponownego jej udostępnienia na wniosek skarżącego złożony w trybie art. 10 ust. 1 ustawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r., sygn. II SAB/Wa 79/2009).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika