Inwentaryzacja miejsca pracy

Pytanie:

W dniu 18 kwietnia 2006 r. nie zostałam wpuszczona do pokoju, które jest moim miejscem pracy moje stanowisko to specjalista ds. kadr. Pani, która objęła stanowisko dyrektora w dniu 11 kwietnia 2006 r. poinformowała mnie, że powołała komisję inwentaryzacyjną celem spisania dokumentacji znajdującej się w moim pokoju tłumacząc to moim bezpieczeństwem, gdyż klucze od mojego pokoju rzekomo znajdowały się u osób trzecich. Dodatkowo pani dyrektor zażądała żeby zostały skopiowane w całości dane znajdujące się na mim komputerze. W pokoju, które jest mim stanowiskiem pracy mam zgromadzone materiały pomocnicze, na których pracuje takie jak np. Dzienniki Ustaw, które zakupiłam za własne pieniądze, proste programy komputerowe opracowane przeze mnie pomocne mi w gromadzeniu danych. Czy pracodawca ma prawo umieścić w spisie inwentaryzacyjnym wszystko co znajduje się w pokoju, który jest miejscem pracy pracownika? Czy ma prawo do skopiowania w całości danych znajdujących się w komputerze? Czy pracownik ma prawo w pracy do prywatności ? Proszę o podanie podstawy prawnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Inwentaryzacja miejsca pracy

Cechą stosunku pracy jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracownik nie ma możliwości kwestionowania decyzji pracodawcy w zakresie słuszności podjętych decyzji, które związane są z kierowaniem zakładem pracy. Pracodawca ma prawo oceniać pracowników, kontrolować ich czas pracy, wydajność etc. Informacje uzyskane w ten sposób mogą stanowić podstawę oceny pracownika i ewentualnie uzasadnienie do wypowiedzenia mu stosunku pracy. Inaczej mówiąc pracodawca ma prawo kontroli pracownika, jego stanowiska pracy. Przy czym pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Nie może przy takiej kontroli przekroczyć granicy, która powodowałaby naruszenie dóbr osobistych (art. 11 kodeksu pracy) oraz mogła stanowić mobbing w stosunku do jednego z wybranych pracowników (art. 93[4] kodeksu pracy). Praca nie świadczona w powyższym przypadku przez pracownika jest bez jego winy, gdyż pracodawca ma możliwość wyznaczenia innej pracy w tym okresie, lecz tego nie czyni. Pracownik zachowuje w tym czasie prawo do wynagrodzenia. W spisie inwentaryzacyjnym powinny zostać umieszczone wszystkie rzeczy, dokumenty, programy, materiały, które zostały objęte inwentaryzacją. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia dla stosunków własnościowych do programów, rzeczy itp. Prawo do prywatności, które może zostać naruszone poprzez kopiowanie danych i zapoznawanie się z określonymi dokumentami może zostać podczas inwentaryzacji naruszone. Pytanie podstawowe jednak brzmi czy takie naruszenie prywatności (oczywiście nie jako główny cel inwentaryzacji, lecz jako efekt uboczny) może być kwalifikowane jako działanie bezprawne? W myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 r., sygn. akt I PR 153/72, stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobieżenia wynoszenia mienia pracodawcy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 k.c.) wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia. Tak więc uznać należy, iż przeszukanie takie nie stanowi naruszenia godności pracownika. Nie jest naruszana prywatność, jeśli pracodawca umieszcza w spisie dzienniki ustaw a nawet jeśli się z nimi zapoznaje, chyba że zostały w nich umieszczone treści osobiste. Jeśli pracodawca zorientuje się, że są to treści osobiste i umieszczone na prywatnych rzeczach pracodawcy powinien zaprzestać zapoznawania się. Inaczej przedstawia się sprawa, jeśli na rzeczach pracodawcy lub nawet pracownika zostały umieszczone informacje świadczące o naruszaniu obowiązków pracowniczych, jak działalność konkurencyjna itp. Zasadą jest, że pracownik nie powinien umieszczać w komputerze firmowym danych osobistych. Jeśli to czyni robi, to na własną odpowiedzialność. Mimo to jednak, zapoznawanie się z treściami osobistymi przez pracodawcę jest naganne i może stanowić naruszenie dóbr osobistych pod warunkiem, że pracodawca wie, iż są to informacje osobiste np. korespondencja osobista. Jeśli nie jest w stanie odróżnić czy dane informacje mają charakter osobisty czy firmowy, to zapoznanie się z nimi nie może nosić cech działania bezprawnego. Reasumując należy podkreślić, że używanie komputera firmowego dla prywatnych celów może stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Czym jest azbest? Azbest to minerał o budowie włóknistej. Jest odporny na działanie wysokiej i niskiej temperatury, substancje żrące, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Słowo "azbest" oznacza niezniszczalny. Przez ponad 100 lat azbest był wykorzystywany do produkcji materiałów (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Jakie są przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie?Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dotyczące telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną wejdą w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r. Wprowadzenie (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 (...)

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy może dojść do wypadku przy pracy. Żaden pracodawca nie jest w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Pomoc bezrobotnym ewoluowała, nie jest to już tylko ewentualna wypłata świadczenia w wysokości – co tu dużo ukrywać – niezadowalającej. Ustawa o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy – jak sama nazwa wskazuje – stawia w pierwszym rzędzie tę tytułową promocję (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Chcąc prawidłowo skierować pozew w postępowaniu cywilnym, należy zorientować się, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Przez właściwość sądu należy rozumieć zakres spraw przekazanych mu do rozpoznania i rozstrzygnięcia w danym postępowaniu. Skierowanie (...)

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

Co każdy powinien wiedzieć z dziedziny BHP?

O czym powinien pamiętać pracownik w zakresie BHP?  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika m.in. z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jego gwarantem są obowiązki pracodawcy dotyczące (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach:  zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przebywanie na terenie zakładu

Przebywanie na terenie zakładu

Czy pracodawca może nakazać opuszczenie i czy może zakazać pracownikowi wstępu na teren zakładu pracy bez podania przyczyny (pismo, w którym dyrektor nakazuje opuszczenie zakładu pracy i zakazuje (...)

Urlop wypoczynkowy nauczyciela - inwentaryzacja

Urlop wypoczynkowy nauczyciela - inwentaryzacja

Jestem nauczycielem dyplomowanym w Publicznej Szkole Podstawowej. Pracuję w szkole feryjnej (5 dni w tygodniu, mam ferie i wakacje). Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam zarządzenie Burmistrza (...)

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

Administrowanie oraz sprzedaż udziałów w kamienicy

W ostatnim miesiącu moja rodzina na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po nieżyjącej kuzynce nabyła udziały w kamienicy. Moja rodzina uprawniona do udziałów w kamienicy liczy 5 osób. Następna (...)

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca pracy w umowie o pracę

W zakładzie będzie obowiązywał Regulamin wynagradzania. W tym Regulaminie pracodawca określił dwa miejsca (miasta) wykonywania pracy. Jest to praca maszynisty PKP, system równoważnego czasu pracy. W (...)

Jak dokonać podziału majątku spółki oraz nie wypłaconego jeszcze zysku przy wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Jak dokonać podziału majątku spółki oraz nie wypłaconego jeszcze zysku przy wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Spółka cywilna powstała w 2003 r. i została założona przez trzech wspólników. Umowa spółki stanowiła : jeden ze wspólników wnosi do spółki pożyczkę w wysokości 37 000 zł z Funduszu Pracy (...)

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Zmiana miejsca wykonywania pracy

W umowie o pracę na czas nieokreślony, w warunkach zatrudnienia mam zapis: miejsce pracy - miejscowość A. Dwa lata później dostałem aneks do umowy w związku z wprowadzeniem regulaminu wynagradzania (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca na terenie całego kraju

Praca na terenie całego kraju

Zatrudniam pracowników na kilku budowach w różnych miastach. Pracownicy w umowie o pracę mają zapis: miejsce pracy - na budowach całego kraju. Czy pracownikom przysługuje dieta + ryczałt za nocleg (...)

Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

Wyznaczenie miejsca wykonywania pracy

Pracownik ma określone miejsce pracy w umowie o pracę, w lokalizacji konkretnego miasta.Pracuje on w systemie równoważnego czasu pracy, wykonuje zawód maszynisty kolejowego. W Zakładowym Układzie (...)

Umowa o pracę wykonywaną w mieszkaniu pracownika

Umowa o pracę wykonywaną w mieszkaniu pracownika

Chcemy zatrudnić kobietę i wskazać jako miejsce pracy jej mieszkanie. Nie chcemy póki co stosować przepisów o telepracy. Czy w świetle obowiązujących przepisów dopuszczalne (...)

Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

Czas przebywania poza siedzibą pracy a czas pracy

Czy czas od wyjazdu do powrotu do siedziby powinien być zaliczony do czasu pracy? Definicje czasu pracy podaje art. 128 Kodeksu pracy ( dalej k.p. ), zgodnie z którym czasem pracy jest czas, w (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Czas pracy a delegacja

Czas pracy a delegacja

Pracownik zatrudniony w miejscu pracy, np. Łódź. Pracodawca w wyniku swoich potrzeb, w systemie równoważnego czasu pracy, zaplanował w harmonogramie pracę w czasie 12 godzin, (początek pracy Łódź (...)

Opinia z poprzedniego miejsca pracy

Opinia z poprzedniego miejsca pracy

Czy pracodawca jest zobowiązany do wystawienia opinii na życzenie pracownikowi za jego okres pracy? Jak zmusić pracodawcę do wystawienia takiej opinii, jeśli (po zwolnieniu się pracownika (sam rozwiązał (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jestem zatrudniony w pewnej firmie transportowej. Mam podpisaną umowę o pracę na czas nieokreślony. Musiałem również podpisać umowę o zakazie konkurencji na okres 6 miesięcy po ustaniu pracy. (...)

FORUM PRAWNE

umowa zlecenie i odpowiedzialność finansowa, bez uprzedniej inwentaryzacji

umowa zlecenie i odpowiedzialność finansowa, bez uprzedniej inwentaryzacji Witam serdecznie! Dręczy mnie moja aktualna sytuacja. Jestem studentką studiów dziennych, mam umowę zlecenie w salonie prasowym, (...)

Zadośćuczynienie za pomówienie.

Zadośćuczynienie za pomówienie. Zostałem pomówiony o kradzież w hipermarkecie (spożycie na terenie sklepu napoju za 6 zł). Jedynym napojem, który wówczas spożyłem był sok podawany gratis do (...)

Wspólna odpowiedzialność materialna

Wspólna odpowiedzialność materialna Dzień dobry, Chciałbym prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu dot. odpowiedzialności materialnej. 30.11.16 została przeprowadzona inwentaryzacja w zakładzie (...)

Umowa zlecenie, a odpowiedzialność materialna (i jej wygaśnięcie)

Umowa zlecenie, a odpowiedzialność materialna (i jej wygaśnięcie) Dzień dobry, Zwracam się do forumowiczów z uprzejmą prośbą o pomoc prawną w następującej kwestii: Osoba podjęła pracę (...)

Podpisanie odpowiedzialności materialnej przed inwentaryzacją

Podpisanie odpowiedzialności materialnej przed inwentaryzacją Witam, mam do Państwa prośbę o poradę.Sprawa wygląda następująco. Mam podpisaną z aktualnym pracodawcą umowę o pracę na pełny (...)

Inwentaryzacja-przeterminowany towar.

Inwentaryzacja-przeterminowany towar. W sklepie w którym pracuję od niecałego miesiąca (jestem na okresie próbnym) przeprowadzona zostanie niebawem inwentaryzacja. Z tego co słyszałam od personelu (...)

inwentaryzacja a dni wolne 2011

inwentaryzacja a dni wolne 2011 Mam pytanie, w mojej firmie będzie inwentaryzacja od piątku do niedzieli, czy za t a pracę w weekend należy nam się wolne np. za 1 godzine pracy w sobotę, 1,5h kiedy (...)

urlop a nagodziny

urlop a nagodziny W firmie odbywa się inwentaryzacja, normalnie pracownicy pracuja od pon do pt. Ale w związku z inwentaryzacja pracownicy przyjdą do pracy w sobotę. W związku z tym pracodawca daje (...)

nieuczciwy pracodawca

nieuczciwy pracodawca Mój pracodawca w czasie mojego zwolnienia zarzadzil inwentaryzacje o której nic nie wiedziałem następnie zwolnił mnie dyscyplinarnie a teraz złożył sprawe do sądu pracy. (...)

odpowiedzialność materialna?

odpowiedzialność materialna? Witam, mam pytanie, jezeli w umowie o prace nie mam zaznaczone nic o odpowiedzialnosci materialnej i nic takiego nie podpisywałam to czy pracodawca moze obciążyć mnie (...)

Oswiadczenie o odpowiedzialności materialnej a moja odpowiedzialność

Oswiadczenie o odpowiedzialności materialnej a moja odpowiedzialność Mam podpisany dokument o następujacej treści: "Jednocześnie Pracownik wyraża zgodę na dokonanie przez Pracodawcę potrąceń (...)

Porady prawne