Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Pytanie:

"Jak wygląda sytuacja z zakładaniem jednoosobowej firmy przez cudzoziemca? Myślimy o założeniu działalności gospodarczej. Czy wtedy w ogóle potrzebne jest pozwolenie na pracę ? Gdzie ma zacząć dowiadywać się jak założyć firmę? Czy np. nie będąc zatrudnionym w Polsce może tutaj zostać i utrzymywać się np. przez rok z oszczędności a dopiero potem myśleć o zarobku? Jak wygląda jej sprawa pobytu tutaj ? Czy na podstawie tej, że chcemy mieszkać razem, w przyszłości się pobrać można uzyskać dla mojej dziewczyny - obcokrajowca możliwość dłuższego pobytu? Jak to wygląda w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Jednoosobowa działalność gospodarcza cudzoziemca

Zgodnie z art 6 ust. 1 ustawy Prawo działalności gospodarczej, obywatele państw obcych, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystają w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z takich samych praw jak obywatele polscy. Natomiast zgodnie z ust. 2 tego artykułu, aa zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, osoby zagraniczne mogą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy mający miejsce pobytu stałego lub siedzibę w Polsce. Zgodnie z art. 4 pkt 3 tej ustawy, osobą zagraniczną jest: 

  • osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania za granicą, 
  • osobę prawną z siedzibą za granicą, 
  • niemającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w lit. a) lub lit. b), z siedzibą za granicą.

Podsumowując, obywatel państwa obcego, posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP, korzysta z takich samych praw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP jak obywatel polski. Dodatkowo, ale juz tylko na zasadzie wzajemności, osoby zagraniczne, który to termin obejmuje także osobę fizyczną mającą stałe miejsce zamieszkania za granicą, mogą na terytorium RP wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy mający miejsce stałego pobytu lub siedzibę w Polsce. Uzyskanie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce nie jest proste. Poprzedza go wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony może byc wydane po udokumentowaniu przez cudzoziemca okoliczności uzasadniających jego pobyt na terenie naszego kraju dłużej niz 6 miesięcy. Okolicznościami takimi są m.in. : 

  • uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane, 
  • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy.

Dopiero po upływie 5 lat zamieszkiwania w Polsce można uzyskać zezwolenie na stałe osiedlenie się.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika