Karnet fitness a podatki

Pytanie:

Otrzymałem ofertę od klubu fitness na zakup po atrakcyjnej cenie karnetów dla swoich pracowników. Czy przedsiębiorca może wliczyć w koszty zakup takich karnetów (w całości lub części) i odliczyć VAT czy też przekazanie ich na rzecz pracowników wiąże się z koniecznością opodatkowania lub nawet objęcia składkami ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Karnet fitness a podatki

13.8.2010

Niestety dla pracodawców (i pracowników) aktualnie organy podatkowe na ogół prezentują niekorzystne stanowiska wobec wszelkich bonusów przekazywanych przez pracodawców pracownikom. Najgłośniejszym ostatnio przypadkiem są pakiety medyczne, które w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego są przychodem pracowników, nawet jeśli nie można przydzielić konkretnego świadczenia do pracownika.

Odnośnie karnetów na fitness, kwestionowane jest zarówno prawo pracodawcy do zaliczenia wydatków na tego typu świadczenia do kosztów podatkowych, jak i prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup takich usług. Kosztami uzyskania przychodów są bowiem koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w przepisach kosztów. Jak wskazują organy podatkowe konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oparta jest zatem na swoistej klauzuli generalnej, zgodnie z którą podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. W związku z tym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć, tzw. koszty pracownicze. Pojęcie to obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia wypłacane pracownikom za pracę wykonywaną przez nich w ramach stosunku pracy. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nagrody i premie jak również wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe, np. diety, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i inne. W ramach tych wydatków nie mieszczą się jednak wydatki poniesione na poprawę kondycji fizycznej pracowników, wynajem sali sportowej, zakup karnetów wstępu na pływalnię, zakup karnetów wstępu do fitness clubu i tym podobne. Nie jest możliwe wykazanie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy takimi wydatkami a uzyskanymi przez Spółkę przychodami. Tym samym wydatki te nie mogą pomniejszać podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (tak np. Lubuski Urząd Skarbowy w interpretacji z 27 marca 2006 r., sygn. LUS/I-3/423/3-N/06/AŻ).

W zakresie podatku od towarów i usług (VAT), zdaniem organów podatkowych, jeśli zakup karnetów następuje z zamiarem nieodpłatnego przekazania ich pracownikom, nie wystąpi prawo do odliczenia i jednocześnie obowiązek opodatkowania nieodpłatnego przekazania karnetów. Stanowisko to znajduje oparcie w pismach organów podatkowych, m.in. Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście z dnia 31 stycznia 2007 r., sygn. PP 443/1/108/06, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2009 r., sygn. IPPP3/443-248/08-2/CS.

Jednocześnie natomiast organy mogą uznać, iż uzyskując nieodpłatnie karnet pracownik uzyskał przychód, który powinien być objęty zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i składkami ZUS. Podobnie jak to miało miejsce odnośnie wskazanych wyżej pakietów medycznych oferowanych przez pracodawcę pracownikom.

Potrzebujesz porady prawnej?