Koniec I semestru w szkole podstawowej

Pytanie:

Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną.

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koniec I semestru w szkole podstawowej

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane zostało Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2002 r., poz. 46, Nr 432 ze zmianami) szczegółowo kwestie te reguluje art. 3 rozporządzenia.

Stanowi on, że w szkołach ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach (też podstawowych) na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Porady prawne

Ważnym jest, że dyrektorzy szkół specjalnych (tez specjalnych szkół podstawowych), przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi. Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek. W tym przypadku ferie w obszarze tego samego województwa mogą być udzielone w innym terminie.

W szkołach, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca. Semestr kończy się z dniem poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne