Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

Pytanie:

Sąd całkowicie zwolnił mnie z kosztów sądowych w postępowaniu zasiedzeniowym. Po uprawomocnieniu się postanowienia o zwrocie mojego wniosku o zabezpieczenie, uzupełniłem brak w postaci adresu uczestnika i złożyłem go. Sąd naliczył mi opłatę 100zł. Mimo, że uważałem ją za nieuzasadnioną, bo przecież zostałem zwolniony całkowicie od kosztów sądowych w tym postępowaniu, a postępowanie o zabezpieczenie jest jego częścią a nie postępowaniem całkowicie odrębnym, wniosłem jednak opłatę, aby nie przedłużać postępowania. Mój wniosek o zabezpieczenie został oddalony. Złożyłem zażalenie do SO za pośrednictwem SR. Sąd Rejonowy ponownie naliczył mi opłatę w wysokości 400 zł. Domyślam się, że została ona naliczona na podstawie art. 19.3 pkt. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jako 1/5 opłaty od wniosku o zasiedzenie. Mam ponownie wątpliwości, czy żądanie ode mnie wniesienia opłaty jest zasadne, lecz obawiam się, że jeśli nie zapłacę w 7-dniowym terminie moje zażalenie zostanie odrzucone. Jak powinienem zachować się w tej sytuacji aby moje prawa zwolnienia z kosztów były respektowane a zażalenie zostało rozpoznane bez zbędnej zwłoki i czy wysokość ostatniej opłaty została naliczona prawidłowo? Czy jest może jakieś orzecznictwo w podobnej sprawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty sądowe w postępowaniu zabezpieczającym

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Postępowanie zabezpieczające ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Mimo to charakteryzuje się ono funkcjonalną i strukturalną samodzielnością. Odrębność strukturalna postępowania zabezpieczającego przejawia się w tym, że choć toczy się często w ramach postępowania rozpoznawczego, jest jednak postępowaniem w pełni odrębnym od postępowania rozpoznawczego (Jędrzejewska Maria, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek „Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga, Postępowanie zabezpieczające.” Warszawa 2009 LexisNexis (wydanie III) ss. 2308).

Porady prawne

O odrębności postępowania zabezpieczającego stanowi art. 745 kpc., zgodnie z którym w postępowaniu zabezpieczającym strony także ponoszą koszty sądowe, o których sąd później rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Do czasu wydania takiego orzeczenia każda ze stron ponosi swoje koszty, do których należy zaliczyć nie tylko koszty związane z wszczęciem postępowania, lecz także jego przebiegiem oraz wykonaniem zabezpieczenia. Koszty wykonania zabezpieczenia określa już komornik, a to od której strony zostaną one ściągnięte będzie należało do rozstrzygnięcia przez sąd (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2001 r., sygn. II CKN 366/2000). W związku z tym jest Pan zobligowany do ponoszenia kosztów postępowania zabezpieczającego z uwagi na fakt, że nie wniósł Pan wniosku o zwolnienie od kosztów w tym postępowaniu. Postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, a postępowanie zabezpieczającego to dwa odrębne postępowania, stąd przyznanie jakiegoś prawa w jednym postępowaniu nie przenosi się automatycznie na przyznanie tego samego prawa (albo jego uznawanie) w drugim postępowaniu. Aby nie być obciążony opłatami w postępowaniu zabezpieczającym powinien Pan złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w tym postępowaniu.

Nieuiszczenie przez Pana opłaty za zażalenie spowoduje skierowanie przez sąd wezwania do uzupełnienia należnej opłaty w terminie tygodniowym z zagrożeniem zwrotu pisma. Jeśli mimo to nie wniesie Pan opłaty, to zażalenie zostanie zwrócone bez wywoływania jakichkolwiek skutków prawnych.

Odnośnie opłaty za zażalenie istnieją dwa poglądy. Z jednej strony przedstawiciele doktryny twierdzą, że od zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego lub niemajątkowego należy wnieść piątą część opłaty, która powinna być odnoszona do wysokości opłaty stałej lub stosunkowej od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie, w której zostało wydane postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia (Gonera Katarzyna Najnowsze wydanie:  Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Warszawa 2008 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 616). W związku z tym opłata za zażalenie w wysokości 400 zł została naliczona prawidłowo. Z drugiej strony Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 16 marca 2007 r. (sygn. III CZP 4/2007) stwierdził, że zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego podlega opłacie w wysokości stałej w kwocie 30 zł (19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz. U. 2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.). Przytoczone stanowisko Sądu Najwyższego - dotyczące bezpośrednio zażaleń na postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń majątkowych (art. 69) - może być odniesione także do wysokości opłaty od zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych. W tym ujęciu zobowiązany byłby Pan do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku uiszczenia tylko częściowej opłaty od zażalenia (tj. 30 zł) sąd może wezwać Pana do wniesienia pozostałej części opłaty lub w ogóle odrzucić zażalenie na skutek nieopłacenia go. Pozostanie więc uiszczenie na obecnym etapie żądanej opłaty 400 zł, jednak można podnosić wątpliwości co do prawidłowości jej wyliczenia.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym

  Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym Za pisma w postępowaniu zabezpieczającym możemy się spodziewać następujących opłat:   Wysokość opłaty stałej Czego dotyczy opłata 40 zł od wniosku o: udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Zwrot kosztów sądowych - kto i kiedy może się tego domagać?

Aby skutecznie chronić swoje prawa, częstokroć jesteśmy zmuszeni ponosić spore wydatki. Czy to na jednorazową poradę prawną, reprezentację przez adwokata, opłaty za wpisy i pisma. Zdarza się, iż koszty jakie ponieśliśmy w celu wyegzekwowania swoich praw przekraczają zasądzone na naszą (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł (...)

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

Z jakimi kosztami należy się liczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym?

  Postępowanie sądowo-administracyjne – jak każde inne – związane jest także z koniecznością ponoszenia jego kosztów. Co do zasady należne opłaty sądowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym są pobierane od stron, chyba że w drodze ustawy lub postanowienia sądu (...)

Od kiedy należy płacić alimenty w zmienionej przez sąd wysokości? - opinia prawna

Od kiedy należy płacić alimenty w zmienionej przez sąd wysokości? - opinia prawna

Stan faktyczny9 kwietnia ubiegłego roku zostałem zobowiązany postanowieniem Sądu do przyczyniania się do zaspokojenie potrzeb rodziny przez czas trwania procesu rozwodowego poprzez łożenie kwoty 1000 zł, płatną do rąk pozwanej do 10-tego każdego miesiąca. W dniu 14 listopada ten sam (...)

Zwrot 3/4 opłaty możliwy jest także przy opłacie podstawowej

Zwrot 3/4 opłaty możliwy jest także przy opłacie podstawowej

Pisaliśmy o uchwale Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 146/07, którego teza brzmiała:W razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym sąd zwraca stronie trzy czwarte opłaty od pozwu także wówczas, gdy uiszczona opłata odpowiada wysokością (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Ponieważ od (...)

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie małżeństwa

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w trakcie małżeństwa

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i istnieje niezależnie od łączącego małżonków ustroju majątkowego. Podstawą prawną tego obowiązku jest przepis art. 27 k.r.o., stanowiący konkretyzację obowiązku małżonków (...)

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Niniejszy artykuł dotyczący prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym  na kanwie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 kwietnia 2008 roku, sygnatura akt: I OPS 1/08 (dalej jako Uchwała)[1] będzie się składać z następujących części: Część I dotyczący instytucji (...)

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Ogólne opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Jakie przepisy należy stosować?  Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Nowa ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach (...)

Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

Wierzytelności nieściągalne, a koszty uzyskania przychodu

     Za koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 podatku dochodowego od osób fizycznych(dalej PIT), uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ustawodawca wskazał jednak jednocześnie, (...)

Postępowanie w sprawie upadłości

Postępowanie w sprawie upadłości

Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli tak, to jaki rodzaj upadłości ogłosić. Postępowanie to kończy się wydaniem postanowienia o (...)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy należności sądowe mogą zostać umorzone, rozłożone na raty czy odroczone?

Kiedy może nastąpić rozłożenie na raty czy umorzenie albo odroczenie terminu płatności należności sądowych? Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym może być rozłożona na raty (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe a egzekucja

Postępowanie upadłościowe a egzekucja

Wierzyciel ma zasądzone kwoty od dłużnika. Dłużnik - spółka z o. o. zmienił siedzibę oraz numer konta nie powiadamiając o tym nikogo z wierzycieli, tym bardziej komornika, który na zlecenie (...)

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Skarga do WSA - wysokość wpisu

Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe? Do kosztów sądowych zalicza się opłaty sądowe (wpis i opłatę kancelaryjną ) oraz zwrot wydatków (...)

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Egzekucja a postępowanie upadłościowe

Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić (...)

Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Czy można wobec danego dłużnika wnioskować o ogłoszenie jego upadłości a jednocześnie złożyć przeciw niemu pozew o wydanie nakazu zapłaty? Nie ma przeszkód, aby takich czynności dokonać (...)

Obliczanie kosztów sądowych

Obliczanie kosztów sądowych

W jaki sposób oblicza się koszta sądowe w postępowaniu cywilnym? Powód zażądał przyznania kosztów sądowych według norm przepisanych. Jakie są to normy? Jaka ustawa je określa? Kwestia kosztów (...)

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Zwrot kosztów nieprofesjonalnego pełnomocnika

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i komorniczej wiąże się z kosztami, w przypadku gdy reprezentuje mnie adwokat lub radca prawny w pozwie wykazywane są koszty zastępstwa adwokackiego (...)

Koszty w procesie

Koszty w procesie

Mój współpracownik użył wobec mnie słów uważanych powszechnie za obelżywe, ponieważ nie chciałem pomóc mu w wykonaniu jego obowiązków służbowych. Miało to miejsce przy innych pracownikach (...)

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte (...)

Koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty

Koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty

Mój dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Otrzymałem już z sądu kopię jego sprzeciwu oraz informację o dacie rozprawy, jednak nie wspomniał sąd o kosztach. (...)

wyrok niezaskarżalny

wyrok niezaskarżalny

W toczącej się przeciwko jednemu z członków Wspólnoty Mieszkaniowej o zapłatę należnych zaliczek na fundusz remontowy i koszty zarządu uzyskaliśmy dwa lata temu nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego (...)

Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego

Ustalenie kosztów zastępstwa procesowego

Przeciwko nam został złożony pozew w sądzie w postępowaniu upominawczym. W tym nakazie zapłaty znalazły się oczywiście koszty zastępstwa procesowego w wysokości 2.400,00pln. Pełnomocnik powoda (...)

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku (...)

Ustalenie wysokości utraconego zarobku

Ustalenie wysokości utraconego zarobku

Jak można ustalić koszty utraconych zarobków z powodu pobytu w sądzie osoby, która jest właścicielem firmy i nie ma zryczałtowanego wynagrodzenia? W zasadzie jej pobyt w sądzie nie musi równać (...)

Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza

Jestem w trakcie rozwodu od listopada 2004 r. Sąd nakazał mi płacić co miesiąc 800 zł. tytułem zabezpieczenia rodziny na czas trwania procesu. Spóźniałem się z płatnościami ponieważ nie miałem (...)

FORUM PRAWNE

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Nakaz zapłaty-nie płacę i co dalej?

Nakaz zapłaty-nie płacę i co dalej? Otrzymałam nakaz zapłaty na kwotę wpisaną do hipoteki + koszty sądowe (jest ograniczenie dochodzenia roszczeń wyłącznie do obiektu, którego dotyczy hipoteka). (...)

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!!

Za 40 zł wyrok od 2 lat do 8 w zawieszeniu przecież to kpina!!! Po tym co mnie spotkało uważam że polskie prawo to jedna wielka kpina i bzdura. Jakiś czas temu sprzedałem książkę za 40 zł,kupujący (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Porady prawne