Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Pytanie:

Były pracownik wynajmuje mieszkanie służbowe, chociaż w umowie najmu znajduje się zapis, że po rozwiązaniu umowy o pracę, najemca będzie musiał mieszkanie opuścić. W jaki sposób właściciel może eksmitować lokatora zajmującego bezprawnie lokal? Czy musi mu zapewnić inne mieszkanie, a jeśli tak, to jakie wymogi musi spełniać lokal, do którego właściciel mieszkania służbowego chce przenieść byłego pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mieszkanie służbowe po ustaniu stosunku pracy

Eksmisję wolno przeprowadzić tylko w ściśle określonym trybie. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania przed sądem. Zagadnienia z tego zakresu regulują przepisy ustawy o ochronie lokatorów. To ta właśnie ustawa daje możliwość właścicielowi lokalu wytoczenia powództwa o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu opuszczenia lokalu.

Należałoby zatem wnieść pozew o eksmisję do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu. W pozwie tym należy również oznaczyć wartość przedmiotu sporu, która- zakładając, że umowa najmu była zawarta na czas nieoznaczony- wynosić będzie równowartość czynszu za okres trzech miesięcy. Jeśli natomiast umowa najmu została zawarta na czas oznaczony, wartość przedmiotu sporu równa się sumie czynszu za czas sporny, nie więcej jednak niż za rok.

Porady prawne

W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o prawie do otrzymania lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Oczywiście, właściciel lokalu może przyspieszyć tę procedurę, znajdując we własnym zakresie lokal zastępczy.

Czynności eksmisyjne komornik może podjąć dopiero wówczas, gdy dłużnik będzie miał zapewnione prawo do tymczasowego pomieszczenia. Pomieszczenie takie powinno nadawać się do zamieszkania, posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem, posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania i zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków. Ponadto, powinno zapewniać co najmniej 5 m² powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej.

Ponadto, należy zaznaczyć, że jeżeli były pracownik w dalszym ciągu korzysta z mieszkania służbowego, mimo że nie ma już do tego prawa, można wystąpić wobec niego o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od lokatora odszkodowania uzupełniającego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne