Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Pytanie:

Proszę o informacje do kogo można się zwrócić ze skargą na Bank, względnie jego pracowników w związku z podejrzeniem celowego wprowadzania w błąd przez nieujawnienie bądź zatajenie stanu kont?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie tajemnicy bankowej przez bank

Zgodnie z prawem bankowym działalność banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych podlega nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie:

  1. bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych,
  2. zgodności działalności banków z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o Narodowym Banku Polskim, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Kwestie odpowiedzialności karnej w tym zakresie zostały uregulowane w art. 171 ust. 4 i 5 ustawy Prawo bankowe. W ustępach 4 i 5 przewidziane zostały sankcje karne za dwa nowe czyny, związane z instytucją tajemnicy bankowej, uregulowaną w przepisach art. 104 i 105 (w których mowa o obowiązku zachowania tajemnicy bankowej oraz o obowiązku udzielania informacji wskazanym przez ustawę podmiotom).

Porady prawne

W ust. 4 omawianego artykułu zagrożone karą zostało podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych przez podmioty zobowiązane ustawą do podawania informacji o banku i klientach banku. Zagrożenie grzywną i karą pozbawienia wolności do lat 3 stanowi surową sankcję karną, zwłaszcza w sytuacji, gdy wielorakie wyjątki od zasady tajemnicy bankowej - jako obowiązku profesjonalnej dyskrecji - budzą stale w bankach (i nie tylko w bankach) wątpliwości i obawy przed nadmiernym zakresem odstępstw od tej zasady oraz możliwymi tego konsekwencjami. Nie tylko więc sankcje karne wydają się zbyt surowe, ale też sama kryminalizacja omawianych zachowań. Wydaje się, że wystarczające byłyby tu sankcje typu dyscyplinarnego, a co najwyżej grzywna.

W ust. 5 zagrożone zostało karą grzywny do 1 mln złotych (a więc wyższą) i karą pozbawienia wolności do lat 3 ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę bankową niezgodnie z upoważnieniem określonym w ustawie przez wszystkich zobowiązanych do zachowania tajemnicy bankowej.

Poza odpowiedzialnością karną nie jest też wykluczona odpowiedzialność cywilnoprawna za powstałą szkodę w skutek takiego działania banku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne