Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pytanie:

Czy bezrobotny może usprawiedliwić swoje niestawiennictwo po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu stawiennicwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.7.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niestawiennictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy

Sankcja pozbawienia na okres karencyjny statusu bezrobotnego może być zastosowana, jeśli bezrobotny nie powiadomił o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa w okresie do 7 dni. Na tle wskazanego w przepisie terminu, w jakim powinno nastąpić powiadomienie, pojawiają się również wątpliwości interpretacyjne. Przede wszystkim dotyczą one charakteru tego terminu. W orzecznictwie można spotkać się z poglądem, że jest to termin zawity (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 maja 2008 r.
, IV SA/Gl 28/08, LEX nr 471187). Jego upływ powoduje zatem, iż o przyczynie niestawiennictwa w urzędzie w późniejszym czasie nie można już skutecznie powiadomić. W innym orzeczeniu podkreślono, że termin ten nie jest terminem instrukcyjnym, "wyznaczanym dla organu dla zapewnienia sprawności prowadzonego przez niego postępowania, lecz ma charakter terminu materialnego, a w omawianej ustawie prawodawca nie dopuścił możliwości przywrócenia takiego terminu" (wyrok WSA w Opolu z dnia 8 kwietnia 2008 r., II SA/Op 88/08, LEX nr 488015).

Nie jest to jednak pogląd powszechnie akceptowany. Warto tu przytoczyć rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z okresu obowiązywania uchylonych już, co prawda, przepisów, zgodnie z którym niestawiennictwo w wyznaczonym dniu w Powiatowym Urzędzie Pracy z przyczyn od bezrobotnego niezależnych i niemożność powiadomienia o tym we właściwym terminie nie może prowadzić do pozbawienia statusu bezrobotnego (wyrok NSA z dnia 18 października 1995 r., II SA 2102/95, Jurysta 1996, nr 5, s. 29-30).

Również pod rządem obecnych przepisów można spotkać się z rozumowaniem idącym w podobnym kierunku. Ilustracją tego jest teza wyroku WSA w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2008 r. (IV SA/Gl 602/07, LEX nr 477218), w której podkreśla się, że bieg terminu 7-dniowego z art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy "niekoniecznie rozpoczyna się od wyznaczonego terminu stawiennictwa w urzędzie pracy, lecz zależy to od tego, czy w tym czasie bezrobotny miał możliwość takiego powiadomienia. Jeżeli nie - to bieg terminu do powiadomienia rozpoczyna się od dnia ustania obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej to powiadomienie".
Akceptacja takiej interpretacji oznaczałaby, iż większą wagę należy przywiązywać do tego, czy niestawiennictwo w urzędzie było rzeczywiście uzasadnione, mniejszą zaś do zachowania terminu powiadomienia o przyczynie tego niestawiennictwa, o ile jego niedochowanie jest również usprawiedliwione.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: