Niewłaściwe traktowanie osoby ubezwłasnowolnionej

Pytanie:

Opiekunem osoby chorej na schizofrenię i całkowicie ubezwłasnowolnionej była jej matka. Kilka dni po śmierci matki jeden z jej synów złożył wniosek do sądu o przyznanie mu opieki prawnej nad chorym, nie informując o tym pozostałej części rodziny. Okazało się, że osoba chora była wielokrotnie bita przez opiekuna. Sam chory chciałby złożyć wniosek o zmianę opiekuna na inną osobę (nawet obcą), jednak z racji tego, że jest ubezwłasnowolniony, mam obawy, że nikt takiego wniosku nie przyjmie. Czy składanie wniosku przez chorego do sądu ma jakikolwiek sens? Czy bardziej właściwe byłoby udanie się chorego na policję i złożenie tam takiego powiadomienia? Czy podpisanie się pod wnioskiem innych członków rodziny może taki wniosek uczynić bardziej wiarygodnym? Chory żyje "w dwóch światach" i często mówi od rzeczy, ale nie jest głupi i skargi na bicie należałoby traktować poważnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewłaściwe traktowanie osoby ubezwłasnowolnionej

Orzecznictwo sądowe od dawna stoi na stanowisku, że ubezwłasnowolnionemu nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z 10.11.1969 r. sygn. akt III CZP 56/69, uchwała SN z 14.10.2004 r. sygn. akt III CZP 37/04).  W wypadku, gdy skierowane przez ubezwłasnowolnionego do sądu pismo w tym przedmiocie nie daje podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu, przewodniczący zawiadamia o tym przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej. Określone w art. 560 kpc uprawnienie przyznane samemu ubezwłasnowolnionemu do zaskarżania postanowień nie obejmuje żądania zmiany lub uchylenia ubezwłasnowolnienia. W konsekwencji, wydaje się, że osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie służy również uprawnienie do wszczęcia postępowania o zmianę osoby opiekuna prawnego. Wszelkie oświadczenia osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie winny pochodzić od jego opiekuna prawnego.

Porady prawne

Zainteresowanymi w postępowaniu o ubezwłasnowolnienie są osoby, które z mocy art. 545 k.p.c. uprawnione są do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie, a zatem:

  1. małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona,
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

Na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pytaniu, zasadne jest uznanie, że powołane wyżej podmioty mają uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę osoby opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie. Istotą działań sądu będzie tu dobro tej osoby, zatem powołane okoliczności uzasadniają merytoryczne rozpoznanie sprawy przez właściwy sąd. Jeżeli jest także podejrzenie znęcania się czy pobicie osoby ubezwłasnowolnionej, powinni Państwo złożyć doniesienie w Policji lub Prokuraturze.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK skontrolował system egzaminów w oświacie

NIK skontrolował system egzaminów w oświacie

System egzaminów – szóstoklasisty, gimnazjalny, maturalny i zawodowy – wymaga naprawy, głównie z uwagi na niewłaściwy sposób układania testów i błędy popełniane przy ich sprawdzaniu. Słaba kontrola komisji egzaminacyjnych sprawia, że wśród świetnych egzaminatorów bez trudu i bez konsekwencji trwają także ci nierzetelni. Co roku ponad milion uczniów szkół podstawowych, (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego sformułowała Rada Wspólnot Europejskich w 1972 r. Parlament Europejski w 1978 r. nadał im charakter karty. Nie jest on jednak samodzielnym organem ustawodawczym i jego uchwały mają charakter jedynie deklaracji politycznych. Karta ta nie jest więc źródłem prawa, wpływa natomiast na kształtowanie się źródeł prawa i praktyki legislacyjnej (...)

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Czym jest spadek - czyli co możesz odziedziczyć?

Pod pojęciem spadku kryje się ogół praw i obowiązków zmarłego, które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Nie należą jednak do spadku praw i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego, jak również prawa, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Aby więc (...)

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Umowa leasingu w prawie cywilnym

Kiedy leasing został uregulowany w polskim prawie?  Umowę leasingu reguluje Tytuł XVII1 Kodeksu cywilnego. Tytuł ten został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r., zmieniającej Kodeks cywilny z dniem 9 grudnia 2000 r. Od dnia 9 grudnia 2000 r. leasing funkcjonuje więc w polskim prawie cywilnym jako umowa nazwana. Do tego czasu był tzw. umową nienazwaną, a (...)

Szczególne uprawnienia banków

Szczególne uprawnienia banków

  Zabezpieczenia Bank udzielając kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą musi w odpowiedni sposób zabezpieczyć zwrot oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Nie jest to jedynie "widzimiesię" banku jako kredytodawcy, gdyż obowiązek odpowiednich zabezpieczeń kredytowych nakłada na bank ustawa prawo bankowe. Bank musi bowiem (...)

Powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko adwokatowi

Powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko adwokatowi

14 grudnia 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Edwarda Ł. dotyczącą umorzenia postępowania wobec adwokata, który występując jako pełnomocnik pomówił go podczas rozprawy. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Można bez (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe założenia, idee przewodnie ustaw regulujących stosunki cywilnoprawne, a zarazem są przejawem panujących w kraju stosunków (...)

Rodzina w prawie cywilnym

Rodzina w prawie cywilnym

Prawo rodzinne to dział prawa, zajmujący się stosunkami prawnymi (wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi, majątkowymi i niemajątkowymi), jakie rodzi istnienie i funkcjonowanie rodziny. Czym zatem jest ta rodzina i kto do niej należy? Co oznacza pojęcie "rodziny" w prawie cywilnym? Gdy zaczęły się rozpadać szersze związki, zwane rodami, miejsce ich zajęła rodzina wielka, czyli związki (...)

Zadatek jako sposób zabezpieczenia realizacji umowy

Zadatek jako sposób zabezpieczenia realizacji umowy

Z samego zawarcia umowy nie można wnioskować, że zostanie ona zrealizowana. Istniejąca i obowiązująca zasada, że umów trzeba dotrzymywać jest niewystarczająca. Prawo cywilne przewiduje zasady odpowiedzialności nielojalnych kontrahentów w przypadku, gdy nie realizują oni warunków umowy. Kodeks cywilny zna pewne instytucje, które mogą zabezpieczyć strony stosunków (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim bez wątpienia jest zdolność do czynności prawnych, czyli do samodzielnego kształtowania swojej (...)

Nieautonomiczny charakter interesu spółki handlowej

Nieautonomiczny charakter interesu spółki handlowej

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny w wyroku z dnia 04.12.2013 r. w sprawie pod sygn. akt VI ACa 290/13 stanął na stanowisku, zgodnie z którym interes spółki handlowej winien być rozumiany jako "wypadkowa interesów wszystkich grup jej wspólników, określona z uwzględnieniem zastrzeżonego w umowie lub statucie spółki wspólnego (...)

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

Nowe Prawo prywatne międzynarodowe

  Czego dotyczy projekt rządowy? Sejm pracuje teraz nad rządowym projektem ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe. Dotyczy on usunięcia luk prawnych i zharmonizowania krajowych przepisów z prawem wspólnotowym (UE). Projekt określa prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych oraz reguluje kwestie związane z odszukaniem, ustaleniem treści i stosowaniem (...)

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

Ochrona danych osobowych zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników tymczasowych

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.  W artykule przedstawiono kwestie związane (...)

Skuteczność oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

Skuteczność oświadczenia o potrąceniu wierzytelności

Prawo cywilne przewiduje szereg instytucji powodujących wygaśnięcie zobowiązania. Jedną z nich jest potrącenie. Jednakże aby potrącenie było skuteczne i przyniosło oczekiwane skutki prawne, a więc wzajemne zaspokojenie się stron zobowiązania, będących względem siebie równocześnie wierzycielami i dłużnikami konieczne jest spełnienie określonych prawem przesłanek.   (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, że sprzeda go w późniejszym czasie. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do zawarcia (...)

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania zawarta z uprawnionymi z prawem pierwokupu – opinia prawna

Stan faktyczny Spółdzielnia mieszkaniowa posiada do sprzedaży mieszkanie własnościowe. Najpierw zaoferowała jego kupno swoim oczekującym członkom. Niebawem, jeśli nikt z nich nie zdecyduje się kupić, na mieszkanie zostanie ogłoszony przetarg otwarty. Jestem zainteresowany kupnem tego lokalu, jednocześnie moi znajomi jako członkowie spółdzielni dostali ofertę pierwokupu. Czy jest możliwe (...)

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Co świadczy o dobrej wierze ubiegającego się o stwierdzenie zasiedzenia – opinia prawna

Stan faktyczny Notarialny właściciel nieruchomości, której do końca nie spłacił, sprzedał ją bez zachowania formy notarialnej ponad 50 lat temu. Nowy właściciel nie uregulowawszy spraw do końca za określoną sumę pieniędzy, przekazał jej posiadanie na zasadzie ,,dzierżawy" innemu, a ten następnemu. W ten oto nieformalny sposób od ponad 30 lat znajduje się w posiadaniu mojej rodziny, (...)

Czy Polska stanie się potentatem transportu lotniczego?

Czy Polska stanie się potentatem transportu lotniczego?

Polska to najszybciej rozwijający się rynek lotniczy w Europie. Na świecie ustępujemy tylko Chinom.W ub.r. liczba pasażerów w Polsce wzrosła aż o 26 proc. - to jeden z najlepszych wyników w lotniczym biznesie na świecie. Z polskich lotnisk skorzystało 9 mln pasażerów - wynika z ogłoszonych w tym tygodniu danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. gazeta.pl 13.05.2005 r.  prawo cywilne, (...)

Prawnik po uzupełniających

Prawnik po uzupełniających

Okazuje się, że prawnikiem można zostać nawet po … 2,5 roku studiów prawniczych. Studia magisterskie uzupełniające na kierunku prawo, można już ukończyć na Uniwersytecie Wrocławskim, Gdańskim czy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prawnikiem może więc zostać osoba, która wcześniej zrobiła licencjat z czegokolwiek … Ciekawe, czego prawnik (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich zapisów w księgach wieczystych, blokuje wszelkie przekształcenia nieruchomości, narobił (...)

Adwokat nie może zawsze poświadczać!

Adwokat nie może zawsze poświadczać!

W artykule "Ulotny dowód z Internetu" ("Rz" z 24 sierpnia) znalazła się pewna nieścisłość. Otóż adwokat, wbrew stanowisku mec. Ewy Rutkowskiej, nie jest władny do poświadczania jakichkolwiek dokumentów za ich zgodność z oryginałem, z wyjątkiem sytuacji ściśle określonych w ustawie. Przykładowo w postępowaniu cywilnym zarówno adwokat, jak i radca prawny są władni jedynie do poświadczenia (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Sąd Najwyższy stanął przed problemem prawnym związanym z pytaniem czy do stosunku najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r., Nr 71, poz. 733 ze zm.) ma zastosowanie art. 11 ust. 2 pkt 2 tej ustawy w sytuacji, gdy sama umowa nie przewiduje (...)

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

Ochrona wizerunku w prawie cywilnym i w prawie autorskim

  Agencja reklamowa wykorzystała moje zdjęcia wykonane na sesji zdjęciowej do wydrukowania kilku kalendarzy na rok 2002, które następnie sprzedała na przełomie listopada i grudnia 2001 roku różnym firmom mimo tego, że nie podpisano ze mną żadnej umowy, w której wyrażałabym zgodę na wykorzystanie tych zdjęć do celów reklamowych. Czy mam szanse odzyskać (...)

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Budynek na gruntach sąsiadujących - opinia prawna

Stan faktyczny Na gruntach sąsiadujących, stanowiących odrębny przedmiot własności dwóch osób, został przez osobę trzecią wybudowany budynek stanowiący funkcjonalną całość. Budynek jest użytkowany przez jednego z właścicieli gruntu. Drugi właściciel wniósł pozew o wydanie nieruchomości. Właściciel, który budynek użytkuje podniósł w procesie (...)

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Ubezwłasnowolnienie osoby bliskiej – opinia prawna

Stan faktyczny Mój ojciec jest chory psychicznie. Matka chce mieć możliwość decydowania za niego przy wyrażaniu zgody na leczenie szpitalne, ponieważ sam nie jest w stanie ocenić swojego zachowania. Wydaje nam się, że w tym celu powinna wystąpić do sądu z wnioskiem ubezwłasnowolnienie ojca. Mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Majątek: wspólne (...)

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Stan faktycznyMoi rodzice w 1946 r. nabyli pewną nieruchomość, obecnie położoną w dość atrakcyjnej okolicy. Niestety, w 1953 r. mój ojciec został uwięziony przez ówczesne władze. Nie znam dokładnie przebiegu wydarzeń, ale z tego, co mówili moi rodzice, nieruchomość została "zabrana" przez Skarb Państwa. Posiadam (mocno już zniszczony) odpis orzeczenia (...)

ANR i prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

ANR i prawo pierwokupu nieruchomości rolnych

Czy ANR przysługuje prawo pierwokupu działki zagrodowej? Czy przy sprzedaży nieruchomości o obszarze 0,71 ha oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego Tr 29 MR - tj. teren zabudowy zagrodowej - Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu?Dorota Gajos 15-09-2009, rp.pl prawo pierwokupu, nieruchomości rolne, działka, prawo cywilne

Zmiany w prawie cywilnym

Zmiany w prawie cywilnym

Poprawki do kodeksu cywilnego, którymi jutro zajmie się Sejm, to początek większych zmian. Przewidują więcej uprawnień dla klientów firm ubezpieczeniowych oraz wydłużenie czasu na dochodzenie szkód powstałych w wyniku przestępstwa (...)Nowe możliwości da także zmiana definicji ubezpieczenia majątkowego. Dzięki niej można będzie ubezpieczyć interes majątkowy, który jest zgodny (...)

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Bez względu na to, kiedy są załatwiane sprawy spadkowe, zastosowanie mają przepisy obowiązujące w dniu otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 2009 r. (sygn. IV CSK 146/09)uznał, że jeśli w skład spadku otwartego w czasie obowiązywania ograniczeń w dziedziczeniu gospodarstw rolnych wchodziło takie gospodarstwo, to zgodnie z obowiązującym wówczas (...)

Serwituty (służebności) nadal konstytucyjne!

Serwituty (służebności) nadal konstytucyjne!

Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się niekonstytucyjności przepisów utrzymujących dawne służebności, których obecny kodeks nie zna, w szczególności tzw. połowu brzegowego. Domagała się tego dzierżawiąca 40 jezior suwalskich Agencja Nieruchomości Rolnych. Twierdziła, że uprawnienia rolników podcinają sens racjonalnego rybactwa na tych wodach. Ponad dwustu rolników ma to prawo (...)

Jak będzie wyglądać kodeks cywilny po gruntownych zmianach?

Jak będzie wyglądać kodeks cywilny po gruntownych zmianach?

Prawnicy powinni już zacząć się oswajać z myślą, że czeka ich rewolucyjna zmiana - nowy kodeks cywilny. Obecny, rodem z minionej epoki, zupełnie nie odpowiada współczesnym potrzebom (...)Można się spodziewać, że nowy kodeks obejmie także stosunki normowane teraz w kodeksie spółek handlowych, materię kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którą wyłączono z kodeksu cywilnego w 1964 (...)

Pierwokup dzierżawcy

Pierwokup dzierżawcy

Czy dzierżawcy gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, zabudowanym domkiem letniskowym, przysługuje prawo pierwokupu oraz czy może nabyć tę nieruchomość bez przetargu? Nie. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przyznają dzierżawcy prawa pierwokupu. Natomiast nieruchomość może być sprzedana dzierżawcy bez przetargu. Może to nastąpić, gdy umowa dzierżawy jest zawarta (...)

Opóźnienie nowelizacji kodeksu cywilnego

Opóźnienie nowelizacji kodeksu cywilnego

Jak donosi Rzeczpospolita reforma kodeksu cywilnego opóźni się o kilka lat. Za opóźnieniem przede wszystkim stoi UE i środowisko sędziowskie.Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego "nie zdoła do końca swej kadencji (październik 2010 r.) przygotować całego projektu nowego kodeksu cywilnego. Nie przygotuje z pewnością (...)

Jakie zmiany w kodeksie cywilnym?

Jakie zmiany w kodeksie cywilnym?

W tym tygodniu do Sejmu wpłynie niezwykle istotna nowelizacja kodeksu cywilnego, która wprowadzi długo oczekiwaną nową instytucję prawną -tzw. służebność przesyłu (...)Niebawem, 10 sierpnia 2007 r., wejdzie w życie nowelizacja kodeksu, która wydłuży terminy przedawnienia roszczeń z tytułu tzw. deliktów. (...)Rząd pracuje również nad zmianami, zgodnie z którymi spadkobiercami (...)

Zmiany w Konstytucji a ochrona dziecka poczętego

Zmiany w Konstytucji a ochrona dziecka poczętego

Zasada ochrony życia od momentu poczęcia nie zawiera wyraźnej wskazówki, jak należy rozstrzygnąć kolizję prawa do życia z zagrożeniem zdrowia ciężarnej kobiety - twierdzi profesor prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (...)Symptomatyczne jest tu stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Orzekając 28 maja 1997 r. - jeszcze przed wejściem w życie obowiązującej (...)

Co powinniśmy zmienić w kodeksie cywilnym?

Co powinniśmy zmienić w kodeksie cywilnym?

Część zmian prawa cywilnego z ostatnich 15 lat nie spełniła pokładanych w nich nadziei, niektóre w praktyce nie działają. Potrzeba więc dalszych reform, ale wyważonych - na nowy kodeks jest jednak za wcześnie To wnioski z czwartkowej konferencji z okazji 10-lecia znanej publikacji "Kodeks cywilny. Komentarz" pod redakcją prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz prezentacji przez Wydawnictwo (...)

Przepisy o umowie konsultingowej powinny trafić do kodeksu?

Przepisy o umowie konsultingowej powinny trafić do kodeksu?

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zamierza włączyć przepisy o umowie konsultingowej do kodeksu. Czy to dobry pomysł? Jakie skutki może przynieść niewłaściwe rozeznanie co do wartości nieruchomości? W jaki sposób wybrać doradcę w sprawach gospodarki nieruchomościami? Odpowiedzi na postawione pytania przynosi dzisiejszy wywiad Gazety Prawnej z prof. Stanisławą Kalus z Wydziału (...)

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Szersza ochrona dóbr osobistych spółek i osób fizycznych, a także wprowadzenie pełnomocnictwa handlowego dla drobnych przedsiębiorców. Tak ma wyglądać pierwsza księga kodeksu(...)Przywraca stary podział osób na fizyczne i prawne, ale te ostatnie będą rozumiane szerzej i wchłoną tzw. ułomne osoby prawne (np. spółki jawne). (...)- Nie rozumiem, w jakim (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dobro dziecka a prawo cywilne

Dobro dziecka a prawo cywilne

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie: dobro dziecka? Słusznie zauważył Bonisław Czechowski w publikacji pt. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” (Sychowicz Marek, (...)

Przedawnienie w prawie karnym a prawo cywilne

Przedawnienie w prawie karnym a prawo cywilne

Nie jestem prawnikiem, ale czytając różne przepisy, byłem przekonany, że bieg przedawnienia jest przerywany lub "anulowany" przy podjęciu "czynności prawnej", np. wniesieniu sprawy do sądu. Tymczasem, (...)

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Ochrona dóbr osobistych - prawo cywilne czy karne?

Jak odróżnić czy dana wypowiedź miała charakter naruszenia dóbr osobistych i podlega pod odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego czy miała charakter znieważenia bądź zniesławienia i podlega pod (...)

Urządzenia na cudzym gruncie

Urządzenia na cudzym gruncie

Firma X bez mojej zgody postawiła tuż obok mojej działki słup telegraficzny i rozpięła na nim swoje łącza. Dokonała tego w trakcie trwania prac budowlanych na mojej działce. Dwa z tych słupów (...)

Proces o ustalenie ojcostwa

Proces o ustalenie ojcostwa

Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane. Po przeprowadzonych badaniach genetycznych (stwierdzających moje ojcostwo) uznałem narodzone dzieci i z własnej inicjatywy (...)

definicja hipoteki według prawa cywilnego

definicja hipoteki według prawa cywilnego

Jak prawo cywilne definiuje instytucję hipoteki? Hipoteka jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Należy przez to rozumieć, że hipoteka jest prawem nierozerwalnie związanym z daną rzeczą. (...)

Rozwiązanie umowy terminowej

Rozwiązanie umowy terminowej

Zawarłem umowę na czas określony 10 lat. W umowie nie jest zapisany żaden tryb jej wcześniejszego rozwiązania. Czy umowa ta może być rozwiązania przed upływem 10 lat? Ogólna zasada prawa cywilnego (...)

Możliwość odrzucenia spadku

Możliwość odrzucenia spadku

Przeprowadziłem niedawno wraz z rodzeństwem postępowanie spadkowe po zmarłym 12 lat temu ojcu. Spadek dotyczy 1/4 części nieruchomości wraz z budynkiem. Spadek przyjęliśmy z konieczności, bo (...)

Rejestracja wspólników spółki cywilnej

Rejestracja wspólników spółki cywilnej

Czy w przypadku chęci założenia spółki cywilnej konieczna jest wcześniejsza rejestracja wszystkich wspólników spółki w ramach samodzielnej działalności gospodarczej? Spółka cywilna jest jednym (...)

Określenie firmy osoby fizycznej a ważność umowy

Określenie firmy osoby fizycznej a ważność umowy

Zgodnie z art. 43 ze znakiem 4 kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Możliwe jest włączenie do niej określeń wskazujących bądź to na przedmiot działalności, bądź (...)

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

Bezpodstawne wzbogacenie-termin przedawnienia

W roku 2002 na konto spółki cywilnej (obecna działalność jednoosobowa prowadzona pod tą samą nazwą) trafił przelew od naszego klienta - przelew ten został wysłany omyłkowo. Czy i kiedy może (...)

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpraca między przedsiębiorcami

Współpracujemy z kilkoma firmami. Nie mamy zawartej umowy - kontakty handlowe odbywają się na zasadzie zamówienia odbiorcy i dostawy przez nas towaru. Jako dostawca dostarczamy towar na podstawie (...)

Udokumentowanie otrzymania darowizny

Udokumentowanie otrzymania darowizny

Postanowiliśmy wraz z mężem zakupić mieszkanie na rynku wtórnym. Większą kwotę pożyczyliśmy od rodziny, reszta pochodzi z naszych oszczędności. Co znaczy " udokumentować dla US jak weszło (...)

Czym są pożytki, o których mowa w Kodeksie cywilnym?

Czym są pożytki, o których mowa w Kodeksie cywilnym?

Czym są pożytki, o których mowa w Kodeksie cywilnym? Zagadnienie pożytków zostało przez ustawodawcę uregulowane w tytule III kodeksu cywilnego pt. „Mienie”. Art. 53 § 2 kc (...)

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna a KPiR a dwóch wspólników, czy należy prowadzić dwie takie księgi?

Spółka cywilna, księga przychodów i rozchodów a dwóch (lub więcej) wspólników. Czy w przypadku spółki cywilnej, w skład której wchodzi dwóch wspólników, spółka rozliczająca się księgą (...)

Wszczęcie egzekucji a prawo dożywocia

Wszczęcie egzekucji a prawo dożywocia

Czy istnieje możliwość zapisania w KW nieruchomości prawa dożywotnika już po wszczęciu egzekucji z nieruchomości, jednak jeszcze przed opisem i oszacowaniem tejże nieruchomości? Jeśli tak, czy (...)

Udział stron w postępowaniu rozwodowym

Udział stron w postępowaniu rozwodowym

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia rozprawy rozwodowej bez fizycznego udziału jednej ze stron? np gdybym upoważnił prawnika do występowania w moim imieniu? Jeżeli tak to od czego powinienem (...)

Darowizna pomiędzy małżonkami

Darowizna pomiędzy małżonkami

Czy istnieje możliwość skutecznej prawnie darowizny między małżonkami, przenoszącej w swojej konsekwencji rzecz darowaną z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego żony lub z majątku (...)

Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

Prawo zastawu w umowie najmu lokalu

Czy wynajmujący może żądać takiej klauzuli w umowie najmu: "wynajmującemu zarówno w trakcie trwania niniejszej umowy jak i po jej rozwiązaniu służy prawo zastawu na rzeczach ruchomych będących (...)

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie

Na mocy ugody sądowej były mąż miał mnie spłacić w trzech ratach. W każdej z tych rat następowały opóźnienia i raty te były też jeszcze płacone w częściach. W jaki sposób poprawnie naliczyć (...)

Ochrona własności mieszkania

Ochrona własności mieszkania

Mam własnościową kawalerke, sprawa o eksmisję lokatora jest w toku. Bardzo proszę o wyjaśnienie znaczenia art. 19 Ustawy o ochronie praw lokatorów: "Do ochrony praw lokatora do używania lokalu (...)

Ucieczka dłużnika z majątkiem do spółki cywilnej

Ucieczka dłużnika z majątkiem do spółki cywilnej

Kilkakrotnie zetknąłem się z takimi sytuacjami, w których osoby (w tym także oszuści po wyrokach karnych) będące dłużnikami w zakresie niebagatelnych kwot zakładały spółki cywilne, w które (...)

Przedawnienie roszczeń a zastaw rejestrowy

Przedawnienie roszczeń a zastaw rejestrowy

Bank, któremu przysługuje zastaw rejestrowy na samochodzie, dowiedział się, iż nasza firma jest właścicielem pojazdu ponad 3,5 roku temu. Skierował do nas jedyne pismo informujące o jego roszczeniu (...)

Co jest ważniejsze ustawa, czy umowa

Co jest ważniejsze ustawa, czy umowa

W akcie notarialnym o sprzedaży (rok 1999) lokalu mieszkalnego przez gminę osobie fizycznej z zastosowaniem bonifikaty jest zawarty punkt, że w razie zbycia lokalu przed upływem 10 lat od dnia dzisiejszego (...)

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Sąd uchylił wyrok zaoczny zawierający rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód uchylenia podał fakt, iż pełnomocnik wierzyciela złożył na rozprawie wniosek o rezygnacji z części roszczeń (...)

Podstawy wygasnięcia służebości - confusio

Podstawy wygasnięcia służebości - confusio

Jeżeli mam ustanowioną na działce sąsiada służebność drogi koniecznej na rzecz mojej działki i nabędę niewielki udział we współwłasności na wspomnianej działce sąsiada, to czy słuźebność (...)

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd (...)

Interpretacja art. 65 Kodeksu cywilnego

Interpretacja art. 65 Kodeksu cywilnego

Jak należy interpretować art. 65 Kodeksu cywilnego mówiącego o wykładni oświadczeń woli? Problemy związane z wykładnią art. 65 Kodeksu cywilnego omówione zostały w najpełniejszy (...)

Wydanie samochodu przez warsztat naprawczy

Wydanie samochodu przez warsztat naprawczy

Po wypadku, który nastąpił bez mojej winy, oddałem pojazd firmie, która naprawia auta bezgotówkowo. Na życzenie właściciela firmy złożyłem w zakładzie ubezpieczeń cesję praw do odszkodowania (...)

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Prawo pierwokupu do wynajmowanego lokalu

Wynajmując lokal w umowie dodaliśmy do niej klauzulę " z prawem pierwokupu". Czy oznacza to, że będę musiał ten lokal kiedyś odsprzedać wynajmującemu?  Zastrzeżenie w umowie prawa pierwokupu (...)

FORUM PRAWNE

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką

Widzenie dziecka z ojcem i jego partnerką Jestem już po pierwszej sprawie,druga za tydzień ze swiadkiemNasze małżeństwo rozpadło sie przez teraźnejszą kobiete mojego byłego męża,mamy małą (...)

Prawo cywilne

Prawo cywilne Co sie stanie jak nie będę odbierał listów poleconych z Sądu dotyczących podziału majątku. (jr_40) Drugie awizo nie odebrane w terminie uznaje się za doręczone. Wywołuje takie (...)

prawo cywilne

prawo cywilne Jezeli moja mama oddala mojemu synowi mieszkanie w darowiznie,to czy moja siostra moze sie upomniec o tak zwany zachowek w postaci czesci mieszkania lub splaty czesci jego wartosci.Jezeli (...)

prawo cywilne - okres przedawnienia

prawo cywilne - okres przedawnienia prawo cywilne - okres przedawnienia kilka naście lat temu byłem użytkownikiem sieci(era) ze względów ciężkich finansowych siec sprzedała mój dług w 2007 (...)

przedmiot: prawo cywilne - kazus

przedmiot: prawo cywilne - kazus Szanowni Państwo, pierwszy raz korzystam z uprzejmości tego forum. Z prawem dzięki Bogu żyję w zgodzie, natomiast na uczelni, zdawałoby się technicznej mam przedmiot: (...)

Prawo cywilne - reklamacja aparatu

Prawo cywilne - reklamacja aparatu Witam serdecznie. Zakupiłam aparat cyfrowy w sieci sklepów Media Expert.. Niestety ten jakże szczęśliwy zakup nie trwał długo, bo ni stąd ni zowąd przestał (...)

stacja benzynowa a prawo cywilne

stacja benzynowa a prawo cywilne Witajcie, Czy stacja benzynowa w świetle prawa cywilnego jest miejscem użyteczności publicznej? czy drogi wjazdowe i wyjazdowe należą do dróg publicznych?? bardzo (...)

czy prawo cywilne jest trudne??

czy prawo cywilne jest trudne?? czy prawo cywilne jest trudne??

Aplikacja radcowska -wszelkie informacje

Aplikacja radcowska -wszelkie informacje Prosze o pomoc osoby bedace na aplikacji radcowskiej lub zorientowane w tym temacie powiedzcie mi prosze z jakich dziedzin prawnych mam sie uczyc, czy macie moze (...)

Odsetki ulegają przedawnieniu?

Odsetki ulegają przedawnieniu? Co z odsetkami za niepłacenie lub płacenie po terminie alimentów? Czy one się przedawniają , tak jak same alimenty? pomocne linki: http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-cywilne-1/przedawnienie-1/odpowiedzi/przedawnienie-odsetek.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/przedawnienie/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/przedawnienie/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek-1.html http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-cywilne/wlasnosc/odpowiedzi/termin-przedawnienia-odsetek-ustawowych.html (...)

Czy prawo cywilne jest w czymś lepsze?

Czy prawo cywilne jest w czymś lepsze? Zainspirowany czymś w prawdziwym LA w Luizjanie i mając do czynienia z Quebec niedawno, zainspirowało mnie pytanie ... Wygląda na to, że wszystko staje się (...)

prawo cywilne a umowa najmu- dotyczy czynszu

prawo cywilne a umowa najmu- dotyczy czynszu Witam Wszystkich. Postaram się przedstaić mój problem i bardzo proszę o rady jak z tego wybrnąć. w czerwcu otwarłem działalność gospodarczą i wynająłem (...)

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa Czy mógłby mi ktoś pomóc gdzie mogę znależć inrormacje na temat unieważnienia małżeństwa w Kodeksie Prawa Rodzinnego i Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piszę pracę (...)

Kupno domu na działce rolno budowlanej

Kupno domu na działce rolno budowlanej Witam. Potrzebuje odpowiedzi na pytanie, otóż chcemy z mężem kupić dom który znajduje sie na działce o powierzchni 0,3081 m2 z czego 2223 m2 to grunty orne, (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Problem z sąsiadem

Problem z sąsiadem Mieszkam w domku jednorodzinnym otoczonym ogrodem o pow.1074m2. Mój sąsiad z lewej strony na swoim terenie podwyższył sobie grunt już o 2 m, przy okazji zniszczył nam płot i (...)

Prawo karne a studia prawnicze (i przyszłość)

Prawo karne a studia prawnicze (i przyszłość) Witam Rozemocjonowany w liceum możliwością studiowania "prestiżowego prawa" przygotowałem sie z określonych przedmiotow i dostalem sie na prawo. (...)

Jaki adwokat od rozwodów - Gliwice lub Zabrze?

Jaki adwokat od rozwodów - Gliwice lub Zabrze? Pytam w imienu bliskiej mi osoby która chce złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy znacie kogoś doświadczonego? Sprawa jest raczej delikatna. (...)

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie Chciałabym się rozwieść z orzeczeniem o winie. Jestem mężatką od 30 lat, mam dwójkę dorosłych dzieci, moje małżeństwo rozpadło się dlatego, że mąż wyjechał (...)

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA Jeśli ktoś z Państwa może mi polecić bardzo dobrego adwokata z Warszawy specjalizującego się w rozwodach i sprawach mająkowych to bardzo proszę o podanie (...)

Porady prawne