Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Pytanie:

Kiedy zostaje obalone domniemanie niewinności oskarżonego w postępowaniu w sprawach wykroczeń w przypadku nałożenia przez policję mandatu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obalenie domniemania niewinnośći po nałożeniu mandatu karnego przez policję

Domniemanie niewinności oskarżonego zostaje obalone dopiero po udowodnieniu mu winy i jej stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem skazującym lub warunkowo umarzającym postępowanie. Domniemanie to zaczyna działać na nowo po uchyleniu takiego wyroku w trybie kasacji, wznowienia postępowania albo podjęcia postępowania warunkowo umorzonego (pogląd ten należy odpowiednio stosować do środków zaskarżania przewidzianych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia [ dalej k.p.w.] ).

Porady prawne

Należy odnieść się do sformułowania „prawomocny wyrok" w kontekście ukarania w trybie mandatowym. Pamiętać należy, że zgodnie z powoływanym już wyżej art. 8 k.p.w., przepisy Kodeksu postępowania karnego do postępowania w sprawach wykroczeń stosuje się „odpowiednio", a więc z zachowaniem specyfiki tego procesu. Swoistością postępowania w sprawach o wykroczenia jest tryb mandatowy. Należy zauważyć, że mandat nie jest samodzielną karą a jedynie sposobem wymierzenia kary grzywny. Przepisy przewidują ścisłe przesłanki kiedy uprawniony organ może nałożyć mandat oraz procedurę tych czynności. Wyraźnie zagwarantowana jest możliwość odmówienia przyjęcia mandatu, co wyłącza ten tryb szczególny, o czym ewentualny ukarany, bezwzględnie musi być poinformowany.


Zgodnie z art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. rozstrzygnięcia zapadają w postaci orzeczeń, zarządzeń albo mandatów karnych, a orzeczenia wydaje się w formie wyroku lub postanowienia. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że mandat nie jest orzeczeniem, a wiec nie ma do niego zastosowania dyspozycja art. 5 Kodeksu postępowania karnego [ dalej k.p.k ] . Tym samym nie obala on domniemania niewinności.


Doktryna dość zgodnie jednak stwierdza, że przyjęty przez sprawcę mandat karny jest rozstrzygnięciem takim samym, jak wyrok bądź postanowienie. Kończy on postępowanie szczególne wobec określonego czynu, określonej osoby i staje się prawomocny przez samo jego przyjęcie, a tym samym stanowi przesłankę powagi rzeczy osądzonej dla innego postępowania (tak m. in. Bolesław Kurzępa, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2007 rok). W związku z tym uznaje się, że do mandatów należy stosować przepisy o orzeczeniach „odpowiednio", mimo tego, że same w sobie mandaty orzeczeniami nie są. W związku z powyższym należy powoływać się na literalne brzmienie art. 32 par. 1 i 2 k.p.w. oraz art. 5 k.p.k, które stanowią, że domniemanie winy obala jedynie prawomocny wyrok stwierdzony przez sąd, natomiast mandat nie jest orzeczeniem (a tym samym wyrokiem), ani nie został nałożony przez sąd. Powyższe stanowisko zawsze można podeprzeć argumentami natury systemowej, zgodnie z którymi obalenie domniemania niewinności winno nastąpić tylko w trakcie procesu przed sądem ze zastosowaniem wszystkich przewidzianych tam gwarancji dla stron. Natomiast warunków tych nie spełnia tryb mandatowy, w wyniku którego doszło faktycznie do ukarania wadliwym mandatem.


Natomiast Policja może podnosić, że poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz ze sformułowania art. 32 par. 1 i 2 k.p.w, który zalicza mandat do jednego z możliwych rozstrzygnięć, należy uznać, że w istocie mandat jest takim samym sposobem załatwienia sprawy jak orzeczenie w formie wyroku lub postanowienia. Tym samym obala on domniemanie niewinności zgodnie z art. 5 k.p.k.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

Kto ma prawo Cię przeszukać lub wylegitymować?

  Jak są chronione nasze dane osobowe? Konstytucja każdemu daje uprawnienie do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z prawem. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować (...)

Surowe kary dla piratów drogowych

Surowe kary dla piratów drogowych

Czego dotyczy nowelizacja? Celem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest zaostrzenie kar dla piratów drogowych, którzy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, powodują najgroźniejsze wypadki komunikacyjne ‒ ze (...)

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Rewolucja w postępowaniu karnym - część pierwsza

Przyspieszenie i uproszczenie postępowania karnego. To główny cel zmian, jakie proponuje w ramach tej procedury Rząd. Propozycje trudno nazwać nowelizacją, to prawdziwa rewolucja, która ma zmienić obowiązujące od lat zasady prowadzenia procesu karnego. Dowodzenie Jak wynika z projektu, (...)

Kolejna służba będzie wystawiać mandaty

Kolejna służba będzie wystawiać mandaty

Inspektor drogowy ukarze kierowcę samochodu osobowego za przekroczenie prędkości, wyprzedzanie na skrzyżowaniu czy przejazd na czerwonym świetle. Inspekcja Transportu Drogowego wypisze grzywnę nie tylko prowadzącym ciężarówki i autobusy, lecz także innym uczestnikom ruchu drogowego – (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zasada praworządności, zasada dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej czy zasada szybkości postępowania) to najważniejsze dyrektywy dla organów administracji (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Prawo zamówień publicznych i określone w nim tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zawieraniu odpłatnych umów między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe założenia, idee przewodnie (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy (...)

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element pakietu zmian z 2018 r. – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP. ##baner## Znaczenie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień (...)

Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy

Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy

Z czego wynika zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy? Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy została wyrażona w art. 10 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest (...)

Parytety łamią 10 artykułów konstytucji

Parytety łamią 10 artykułów konstytucji

Wprowadzenie parytetów na listach wyborczych jest sprzeczne z ustawą zasadniczą - przekonuje pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska. Jej zdaniem warto poszukać innych sposobów na zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym. Podczas czwartkowych (...)

Wolność działalności gospodarczej

Wolność działalności gospodarczej

Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców Zasada ta została wyrażona w art. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Każdy (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości działania administracji i jej relacji z obywatelami jest pewność prawa oraz przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa. Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zasada praworządności, zasada dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej czy zasada szybkości postępowania) to najważniejsze dyrektywy dla organów administracji (...)

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Podstawowe zasady systemu zamówień publicznych

Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Prawo zamówień publicznych i określone w nim tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zawieraniu odpłatnych umów między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty (...)

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Jakie zasady obowiązują w prawie cywilnym?

Czym są ogólne zasady prawa cywilnego i czemu służą? Zasady prawa cywilnego to kategoria norm prawnych, któe wyróżniają się swoją doniosłością i szczególną rolą, jaką pełnią w ramach tej gałęzi prawa. Stanowią one podstawowe założenia, idee przewodnie (...)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Podstawowe zasady zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy zamawiający obowiązany jest stosować ustawowe procedury? Ustawę o zamówieniach publicznych i określone nią tryby udzielania zamówień, stosuje się przy zamawianiu dostaw, usług lub robót budowlanych, finansowanych przez zamawiającego. Poprzez dostawy należy (...)

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu – stanowiąca zasadniczy element pakietu zmian z 2018 r. – jest odpowiedzią na niedoskonałość dotychczasowych regulacji, które nie były w stanie w pełni zrealizować gwarancji dotyczących wolności gospodarczej, zapisanych w Konstytucji RP. ##baner## Znaczenie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień (...)

Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy

Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy

Z czego wynika zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy? Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy została wyrażona w art. 10 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest (...)

Parytety łamią 10 artykułów konstytucji

Parytety łamią 10 artykułów konstytucji

Wprowadzenie parytetów na listach wyborczych jest sprzeczne z ustawą zasadniczą - przekonuje pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta Radziszewska. Jej zdaniem warto poszukać innych sposobów na zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym. Podczas czwartkowych (...)

Wolność działalności gospodarczej

Wolność działalności gospodarczej

Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców Zasada ta została wyrażona w art. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim, podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Każdy (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Pewność prawa a interpretacje urzędów

Zasada pewności prawa Jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości działania administracji i jej relacji z obywatelami jest pewność prawa oraz przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa. Każdy przedsiębiorca ma bowiem prawo układać swoje interesy w zaufaniu do utrwalonej (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą (...)

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową w UE

Jaka dyskryminacja jest zakazana?  Zgodnie z artykułem 12 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), w zakresie zastosowania tego Traktatu i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które on przewiduje, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Jakie zasady rządzą małżeństwem?

Jakie zasady rządzą małżeństwem?

Kilka zasad prawa rodzinnego odnosi się do związku małżeńskiego i wzajemnych stosunków małżonków. Poniżej zostaną one omówione. Na czym polega zasada monogamii? W naszym kręgu kulturowym obowiązuje zasada monogamii. Oznacza to, iż mężczyzna może mieć tylko jedną (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej "tarczy antyinflacyjnej", który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara za uszkodzenie licznika

Kara za uszkodzenie licznika

Sprawa dotyczy decyzji o nałożeniu kary przez X za działania mające na celu uszkodzenie czy ingerencję wewnątrz zainstalowanego w moim lokalu mieszkaniowym licznika poboru energii elektrycznej i (...)

Podstawa wpisu do ewidencji punktów karnych

Podstawa wpisu do ewidencji punktów karnych

Jakie akty są podstawą wpisu do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie (...)

Postępowanie mandatowe - fotoradar

Postępowanie mandatowe - fotoradar

Wystawiono mi mandat po 31 dniach od daty wykroczenia (a nie po 14 jak przewiduje ustawa). W dniu kiedy rzekomo przekroczyłem prędkość nie było mnie w tym miejscu, gdzie sfotografowano samochód ze (...)

Udowodnienie, że wysyłano obraźliwe SMS-y

Udowodnienie, że wysyłano obraźliwe SMS-y

Moja żona (jesteśmy w trakcie rozwodu) stwierdziła na policji, że otrzymała ode mnie SMS o obraźliwej treści. Żadnego takiego SMS-a nie wysyłałem. W jaki sposób można zweryfikować (udowodnić), (...)

Przedawnienie mandatu

Przedawnienie mandatu

Czy istnieje przedawnienie wystawionych przez policję mandatów karnych? Nałożenie mandatu karnego następuje w przypadku popełnienia wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może (...)

Prawa osoby oskarżonej

Prawa osoby oskarżonej

W ubiegłym roku w maju przydarzyła mi się (jak się niedawno okazało) straszna przygoda. Jestem właścicielem samochodu dostawczego Żuk. Samochodem tym rozwożę węgiel na zamówienie do prywatnych (...)

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Termin jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego

Od jakiego momentu należy liczyć termin 30 dni, jaki ma funkcjonariusz policji na nałożenie mandatu karnego na osobę przekraczającą prędkość, zarejestrowaną przez fotoradar? Termin 30 dni na (...)

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Brak aktualnych badań technicznych pojazdu

Kolega przeoczył badanie techniczne. Co się dzieje w przypadku kontroli przez Policję? Jakie są mandaty i procedury? Z art. 132 ust. 1 pkt. 2 prawa o ruchu drogowym wynika, że policjant zatrzyma (...)

Prawo do odmowy składania wyjaśnień

Prawo do odmowy składania wyjaśnień

Czy jak dostałem wezwanie na policję w sprawie oskarżonego czy mogę odmówić zeznań lub czy mogę żądać adwokata z urzędu w danej sprawie, o którą jestem podejrzany? Na podstawie art. 175. (...)

Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

Przywrócenie terminu na wniesienie apelacji

W czerwcu 2008 zostałem "złapany" na radarze foto (przenośnym) bez zatrzymywania w powiecie G. Otrzymałem wezwanie na Policję w miejscowości, w której mam zameldowanie, złożyłem wyjaśnienia, (...)

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru

Nieczytelne zdjęcie z fotoradaru

Jestem jednym z czterech współwłaścicieli wypożyczalni samochodów. Otrzymaliśmy wezwanie na policję w związku ze zdjęciem z fotoradaru jakie zostało zrobione jednemu z naszych pojazdów z powodu (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Metoda kasowa rozliczeń

Metoda kasowa rozliczeń

Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy tylko rozliczenia kosztów (...)

Zasada surogacji - definicja

Zasada surogacji - definicja

Na czym polega zasada surogacji? Zasada surogacji szerzej opisana jest w art. 33 pkt. 10 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki (...)

Zasada prawdziwości firmy spółki

Zasada prawdziwości firmy spółki

Na czym polega zasada prawdziwości firmy spółki? Zasada ta została zawarta w art. 433 § 2. k.c. zgodnie z którym firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby (...)

wyrok łączny

wyrok łączny

Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym (...)

Metoda kasowa rozliczeń

Metoda kasowa rozliczeń

Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy tylko rozliczenia kosztów (...)

Zasada surogacji - definicja

Zasada surogacji - definicja

Na czym polega zasada surogacji? Zasada surogacji szerzej opisana jest w art. 33 pkt. 10 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki (...)

Zasada prawdziwości firmy spółki

Zasada prawdziwości firmy spółki

Na czym polega zasada prawdziwości firmy spółki? Zasada ta została zawarta w art. 433 § 2. k.c. zgodnie z którym firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby (...)

Zasada superficies solo cedit

Zasada superficies solo cedit

Jak należy rozumieć zasadę superficies solo cedit uregulowaną w Przepisach Kodeksu Cywilnego? Zasada superficies solo cedit wyrażona została w art. 46 k.c. Polega ona na dzieleniu przez (...)

Faktura VAT a zasada pisemności

Faktura VAT a zasada pisemności

Czy faktura VAT spełnia wymóg zasady pisemności w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego? Jak rozumiemy chodzi o art. 78 kc, stanowiący że forma pisemna czynności (...)

Zasada praw słusznie nabytych

Zasada praw słusznie nabytych

Czy z zasady praw słusznie nabytych wynika zakaz dla ustawodawcy zmiany przepisów określających sytuację prawną osób, które nabyły to prawo? Zasada praw słusznie nabytych jest wiązana przez (...)

Zasada asperacji w wyroku

Zasada asperacji w wyroku

Na czym polega stosowana przez Sąd zasada asperacji? Kiedy Sąd z niej korzysta i na jakiej podstawie? Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby (...)

Zasada in dubio pro rero

Zasada in dubio pro rero

Słyszałem że jest taka zada stosowana w sprawach karnych że " to czego nie można wyjaśnić i dowieść rozumiane jest na korzyść oskarżonego ". Proszę o odpowiedź czy jest to jakiś przepis (...)

Zasada superficies solo cedit

Zasada superficies solo cedit

Na czym polega zasada "superficies solo cedit"? Zasada ta wyraża powiązanie gruntu z budynkiem trwale z tym gruntem związanym. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności (...)

Zasada dobrego sąsiedztwa

Zasada dobrego sąsiedztwa

Witam moje pytanie dotyczy interpretowania zasady tzw. dobrego sąsiedztwa. Posiadam 2 ha działkę rolną, na której chciałbym wybudować 4 domy jednorodzinne. Z moją działką graniczy działka sąsiada (...)

Zamówienie publiczne a zasada jawności

Zamówienie publiczne a zasada jawności

Zgodnie z procedurą zamawiający otwiera kolejne oferty które wpłynęły do zamawiającego i odczytuje określony zakres informacji. Jaki zakres informacji powinien być odczytany podczas otwarcia przetargu? (...)

Zasada surogacji majątku

Zasada surogacji majątku

Chciałbym się jeszcze w takim razie upewnić, czy nie ma na to wpływu fakt, że w akcie \"dział spadku i podział majątku wspólnego\" podpisanym z moją mamą i siostrą występuje kwestia spłaty (...)

Zasada ochrony praw nabytych

Zasada ochrony praw nabytych

Osoba A w 2003 roku rozpoczęła 5 letnie dzienne magisterskie studia w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Program tych studiów w chwili ich rozpoczęcia był zgodny z ówczesnym prawem (...)

Zasada reprezentacji w sądzie

Zasada reprezentacji w sądzie

Art. 87 par 2 kpc stanowi, że pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być jego pracownik. Jaka umowa musi łączyć takie osoby, aby sąd uznał pełnomocnika za pracownika przedsiębiorcy. Czy pełnomocnikiem (...)

Zasada surogacji majątku

Zasada surogacji majątku

Chcemy z żoną dokonać podziału majątku - przygotowanie do rozwodu. Przed zawarciem związku zmarł mój ojciec i tytułem spadku zostałem właścicielem części udziałów w nieruchomości z budynkiem (...)

FORUM PRAWNE

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym

Mandat za przejście w miejscu nie oznakowanym Witam, Opis Dzisiaj w drodze do marketu otrzymałem, mandat w wysokości 50 zł za przejście w miejscu nieoznakowanym. Policja podjechała nieoznakowanym (...)

Przedawnienie mandatu drogowego

Przedawnienie mandatu drogowego Dnia 16.10.2001 roku otrzymalem mandat za przekroczenie predkosci. Dzis tj. 26.11.2003 otrzymalem wezwanie w sprawie postepowania egzekucyjnego z dzialu egzekucyjnego urzedu (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

zasada bezpośredniości

zasada bezpośredniości Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć na czym polegają konsekwencje niezastosowania zasady bezpośredniości ? Szukam i nic nie mogę znaleźć :/

Zasada surogacji

Zasada surogacji Dzień Doby! Mam Prośbę a zarazem pytanie? W środę podpisuje Akt Notarialny Zakup mieszkania u Dewelopera Wartość Niruchomosci 200tys. 140 tys. posiadam ze sprzedaży darowizny (...)

Praca Magisterska

Praca Magisterska Witam, Piszę pracę magisterską o zasadzie domniemania niewinności. Chciałabym jakos zmodyfikować temat ale nie mam pojęcia jak. Proszę o pomoc dotyczacą mojego planu pracy. Nie (...)

Zasada niezależności związków zawodowych

Zasada niezależności związków zawodowych Potrzebuję wszelkich materiałów związanych z tym tematem.Pozdrawiam

Co oznacza zasada wzajemnego szacunku?

Co oznacza zasada wzajemnego szacunku? Co oznacza zasada wzajemnego szacunku? Chodzi mi o ustalenie przy rozwodzie zasady rodzicielskiej. Adwokat męża zarzucił mi nie trzymanie się zasady wzajemnego (...)

Czym jest zasada de minimis????

Czym jest zasada de minimis???? Hejka chciałabym się dowiedzieć czym jest jest zasada de minimis? to zdaje sie jest prawo europejskie czy jakoś tak. Ogólnie jest to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, (...)

Zasada domniemania niewinności - praca magisterska

Zasada domniemania niewinności - praca magisterska Witam wszystkim, Jestem studentką IV roku prawa i własnie rozpoczynam pisanie pierwszego rozdziału mojej pracy na temat Zasady domniemania niewinności. (...)

zasada bezpośredniości

zasada bezpośredniości Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć na czym polegają konsekwencje niezastosowania zasady bezpośredniości ? Szukam i nic nie mogę znaleźć :/

Zasada surogacji

Zasada surogacji Dzień Doby! Mam Prośbę a zarazem pytanie? W środę podpisuje Akt Notarialny Zakup mieszkania u Dewelopera Wartość Niruchomosci 200tys. 140 tys. posiadam ze sprzedaży darowizny (...)

Praca Magisterska

Praca Magisterska Witam, Piszę pracę magisterską o zasadzie domniemania niewinności. Chciałabym jakos zmodyfikować temat ale nie mam pojęcia jak. Proszę o pomoc dotyczacą mojego planu pracy. Nie (...)

Zasada niezależności związków zawodowych

Zasada niezależności związków zawodowych Potrzebuję wszelkich materiałów związanych z tym tematem.Pozdrawiam

Co oznacza zasada wzajemnego szacunku?

Co oznacza zasada wzajemnego szacunku? Co oznacza zasada wzajemnego szacunku? Chodzi mi o ustalenie przy rozwodzie zasady rodzicielskiej. Adwokat męża zarzucił mi nie trzymanie się zasady wzajemnego (...)

Czym jest zasada de minimis????

Czym jest zasada de minimis???? Hejka chciałabym się dowiedzieć czym jest jest zasada de minimis? to zdaje sie jest prawo europejskie czy jakoś tak. Ogólnie jest to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, (...)

Zasada domniemania niewinności - praca magisterska

Zasada domniemania niewinności - praca magisterska Witam wszystkim, Jestem studentką IV roku prawa i własnie rozpoczynam pisanie pierwszego rozdziału mojej pracy na temat Zasady domniemania niewinności. (...)

Czy jest jakaś zasada współodpowiedzialności za zalanie mieszkania?

Czy jest jakaś zasada współodpowiedzialności za zalanie mieszkania? Czy jest jakaś zasada współodpowiedzialności za zalanie mieszkania? Witam. Moja sprawa jest bardzo skomplikowana, więc postaram (...)

Zasada oddania gruntu do wspólnoty. Proszę o szybką pomoc.

Zasada oddania gruntu do wspólnoty. Proszę o szybką pomoc. Witam, mam następujący problem. Mieszkam w domku 2 rodzinnym. Mój lokal stanowi 1/4 powierzchni całego budynku natomiast lokal sąsiada (...)

Szukam dobrych świadków

Szukam dobrych świadków Co ci nie pasuje weź sobie DOPISZ !! całość z kupnem wszystkiego 300 tyś. zł. dwa ważne linki na samym dole ! Inwestujemy w 4 Ha ziemi (koszt około 120 tyś.).Kupujemy (...)

pomieszczenie dodatkwe i brak regulaminu

pomieszczenie dodatkwe i brak regulaminu Witam! Proszę o pomoc w sprawie dodatkowego pomieszczenia w bloku na pół piętrze. Kupiłem mieszkanie w połowie lutego. Poprzedni właściciel powiedział (...)

Porady prawne