Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Pytanie:

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Ubezpieczony powinien objąć swoim tytułem ubezpieczenia nieubezpieczonych członków swojej rodziny. Zakres pojęcia „członek rodziny” wskazuje sama ustawa

Art.5.Użyte w ustawie określenia oznaczają:

3)członek rodziny - następujące osoby:

a)dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,

b)małżonka,

c)wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: