Ocena ryzyka kredytowego konsumenta

Pytanie:

"Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada obowiązek oceny ryzyka kredytowego konsumenta. Czy (w przypadku gdy kredytodawca nie jest bankiem) ocena wymaga przeprowadzenia konkretnych działań lub ich pisemnego udokumentowania?"

Odpowiedź prawnika: Ocena ryzyka kredytowego konsumenta

W pierwszej kolejności, należy wskazać, że przez kredytodawcę, należy rozumieć - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu (art. 5 pkt 2 ustawy o kredycie konsumenckim dalej u.k.). Ustawa przewiduje wyłączenia, w tym charakterze podmiotowym, w zakresie których u.k., w ogóle się nie stosuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.k.:

1. Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.

2. Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.

3. Konsument jest zobowiązany do przedstawienia, na żądanie kredytodawcy, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.

Przez ocenę ryzyka kredytowego należy rozumieć ocenę zdolności konsumenta do spłaty zaciąganego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywaną przez kredytodawcę. Przepisy nie zawierają szczegółowej regulacji w zakresie samej procedury oceny ryzyka kredytowego. Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z art. 138c § 1 i 1a kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawiera z konsumentem umowę o kredyt konsumencki z rażącym naruszeniem wymagań dotyczących informacji przekazywanych konsumentowi przed zawarciem umowy lub treści umowy albo z pominięciem obowiązku doręczenia jej dokumentu, podlega karze grzywny.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zawierając z konsumentem umowę o kredyt konsumencki nie dopełnia obowiązku oceny ryzyka kredytowego.

Tym samym wydaje się niezbędne aby kredytobiorca stosownie udokumentował dokonanie oceny ryzyka kredytowego, w celu uwolnienia się od potencjalnej odpowiedzialności wykroczeniowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika