Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Pytanie:

Czy w prasie może być publikowany wizerunek (fotografia) osoby z zasłoniętymi oczami bez jej zgody na publikację? Nadmieniam, że osoba ta nawet po zatarciu oczu jest rozpoznawalna dla znajomych i w skonfrontowaniu ze zdjęciem.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona wizerunku przed publikacją prasową

Jest to problem niezwykle złożony pod względem prawnym. Działanie bowiem naruszającego może być kwalifikowane jako naruszenie dobra osobistego w postaci dobrego imienia, nazwiska, czci jak również może naruszać zasady ochrony danych osobowych. Ogólnie przyjmuje się, że przyjęcie umówionej zapłaty oraz domniemanie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku chroni osobę wykorzystującą wizerunek tylko wtedy, gdy poszkodowany powołuje się na naruszenie jego prawa do wizerunku. W przypadku  jednak powoływania się przez osobę poszkodowaną na naruszenie jej prawa do czci i do prywatności, nie jest wystarczająca dla wyłączenia bezprawności działania naruszającego dobra osobiste, który musi wykazać dysponowanie odpowiednim zezwoleniem poszkodowanego. W takim przypadku wymagana jest zgoda, a nie wystarcza tylko zapłata. Powszechnie przyjmuje się, że jeśli wizerunek stanowi całość jakiegoś pejzażu, wtedy nie można mówić o naruszeniu wizerunku.

Porady prawne

Oczywistym jest, że opublikowanie wizerunku bez umówionej zapłaty jako osobny element, a nie część całości, a już jasnym jest bez zgody w razie naruszania innego dobra osobistego np. opublikowanie zdjęcia określonej osoby jako sprawcy przestępstwa przed wydaniem prawomocnego wyroku i zezwoleniem sądu w sposób pozwalający na identyfikację osoby - stanowi bezprawne wykorzystanie wizerunku oraz narusza dobra osobiste pokrzywdzonego.

Zabiegi typu zasłanianie oczu czarnym flamastrem, jeśli pozwalają zidentyfikować daną osobę w sposób bezsprzeczny muszą być kwalifikowane jako wykorzystanie wizerunku, a gdy odbywa się to bez zapłaty lub w sposób naruszający dobre imię i bez zgody osoby przedstawianej - jako wykorzystanie wizerunku BEZPRAWNE.

Taka publikacja może być również kwalifikowana jako naruszająca ustawę o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne - zatem i zdjęcie w prasie.

Z punktu widzenia prawa prasowego np. dziennikarzom nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji.  Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.  

Działanie naruszające wizerunek może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną - odszkodowawczą jak również niekiedy karną.

Publikowanie wizerunku w sposób pozwalający na identyfikację (niekiedy oczy zamazane flamastrem dla pozorów ukrycia o czyją twarz chodzi) - jest bezprawne, gdy nie doszło do zapłaty za wykorzystanie wizerunku lub wyrażenia zgody na publikację w razie naruszenia innego niż wizerunek dobra osobistego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Czy każdy blog wymaga rejestracji?

Czy każdy blog wymaga rejestracji?

Generalnie to, czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego, jaki blog prowadzimy, i nie chodzi tu o to, czy jest to blog prywatny, czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób prowadzenia oraz częstotliwość publikacji. Jaki blog wymaga rejestracji? Aby postarać się odpowiedzieć na postawione pytanie, należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 26 (...)

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Młodzi adepci dziennikarstwa w Parlamencie EuropejskimPrzez trzy dni, pomiędzy 15 a 17 października, Parlament Europejski w Brukseli będzie wypełniony młodymi dziennikarzami z 27 unijnych krajów członkowskich. Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych organizowane są przez PE po raz drugi, a ich celem jest zapewnienie zarówno debat na poziomie europejskim, jak i wielu warsztatów (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jak stanowi zaś art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, (...)

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

W październiku 2009 roku po raz drugi przyznana zostanie Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego. Zostanie ona wręczona dziennikarzom o szczególnych zasługach w objaśnianiu głównej problematyki europejskiej, którzy przyczynili się do lepszego zrozumienia instytucji lub polityki Unii Europejskiej. Nagroda odzwierciedla dążenie Parlamentu Europejskiego do poprawy komunikacji między (...)

Projekt nowej matrycy stawek VAT już w Sejmie

Projekt nowej matrycy stawek VAT już w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła 5 marca 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Zmieniony zostanie sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, dzięki czemu powstanie nowa matryca stawek VAT, zakładająca radykalne uproszczenie tego systemu. Jego podstawą będą 3 filary: prostota, (...)

Odpowiedzialność dziennikarza za rzetelną publikację prasową

Odpowiedzialność dziennikarza za rzetelną publikację prasową

Art. 1 prawa prasowego stanowi, że prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Sąd Najwyższy uznał, że wykazanie przez dziennikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał w obronie społecznie (...)

Kryzys gospodarczy uderzy w rynek reklamy

Kryzys gospodarczy uderzy w rynek reklamy

Nadchodzący globalny kryzys najpierw uderzy w reklamę - uważa Monika Bednarek, prezes Eurozetu. Branża spodziewa się spowolnienia już w drugim półroczu. Najbardziej ucierpi prasa i radio.(...) Myślę, że pod koniec trzeciego kwartału menedżerowie będą musieli zacząć szukać oszczędności i przede wszystkim będą ciąć wydatki reklamowe — mówi Maciej Stec, członek (...)

Gazety internetowe

Gazety internetowe

Wydawca odpowiada za treść wpisów czytelników na stronie WWW gazety, a prasa internetowa wymaga rejestracji tak jak każda inna   Taki jest sens czwartkowego wyroku Sądu Najwyższego, który oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego wydawców przemyskiej gazety internetowej "Szycie po przemysku". (...)SN podkreślił także, że redaktor naczelny odpowiada (...)

Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w związku z epidemią?

Jakie zmiany w stawkach VAT wprowadzono w związku z epidemią?

Przesunięcie terminu stosowania matrycy stawek VAT Z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) m.in. w zakresie (...)

Nowa matryca stawek VAT już wkrótce

Nowa matryca stawek VAT już wkrótce

Przeczytaj informacje dotyczące nowej matrycy stawek VAT, w tym m.in. o: zmianach w klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, uproszczeniu systemu stawek VAT. 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

WIS - czyli co? Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.  WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Bezpieczeństwo podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Bezpieczeństwo podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Zadbaj o własne bezpieczeństwo Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, lecz otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty np. za wskazanie „adresu". Ważne rady dla osób podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wygranych w konkursach

Opodatkowanie podatkiem dochodowym wygranych w konkursach

Opodatkowanie PIT nagród w konkursach Stosownie do treści przepisów ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. (...)

Przyrzeczenie publiczne

Przyrzeczenie publiczne

  Czym jest przyrzeczenie publiczne? Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono zostać złożone za pomocą środków umożliwiających powszechny dostęp społeczny. Wchodzą więc tutaj w grę zarówno: prasa, radio, telewizja, (...)

Nowelizacja prawa prasowego. Senat rozpoczyna prace

Nowelizacja prawa prasowego. Senat rozpoczyna prace

Dziś o godzinie 18. dojdzie w senackich komisjach do pierwszego czytania kontrowersyjnego projektu nowelizacji prawa prasowego. Ma ona dostosować zapisy prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczących prawa do sprostowań i odpowiedzi (sygn. akt P 2/03 oraz K 41/07). Projekt, który będzie dziś rozpatrywany przez połączone komisje Ustawodawczą, Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka (...)

Prawo prasowe - na nowelizację jeszcze poczekamy

Prawo prasowe - na nowelizację jeszcze poczekamy

Rozmowa z posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską , przewodniczącą sejmowej Komisji Kultury i Środków przekazu o nowelizacji Ustawy prawo prasowe. e-prawnik: Poselski projekt autorstwa PiS, nowelizacji Prawa prasowego nie zyskał akceptacji Sejmu. Dlaczego?Iwona Śledzińska-KatarasińskaNajprościej odpowiedzieć-bo był zły. Ale konkretnie jego podstawową wadą było takie oto założenie: (...)

Prawo prasowe zaktualizowane

Prawo prasowe zaktualizowane

Nowelizacja Prawa prasowego, w odpowiedzi na wniesioną do Sejmu petycję, dostosowuje archaiczne przepisy do aktualnego stanu prawnego. Rozszerza ona m.in. prawo do udzielania informacji prasie na osoby przebywające w Polsce, a niebędące obywatelami polskimi. Nowelizacja też np. obejmuje ochroną prawną sprawozdania z jawnych posiedzeń Senatu, tak jak w wypadku posiedzeń Sejmu, aby (...)

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzacji

Nowelizacja ustawy o Prawie prasowym dotyczy autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania (...)

Dziennikarze zwolnieni z autoryzacji wywiadów?

Dziennikarze zwolnieni z autoryzacji wywiadów?

Dopuszczalne będzie opublikowanie wywiadu bez zgody rozmówcy. Blogi internetowe nie będą zaliczane do grona prasy i pozostaną poza obowiązkową rejestracją - zakłada nowelizacja prawa prasowego. Projekt odświeżający przepisy prawa prasowego został skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dokument, przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (...)

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Jaki charakter prawny ma ogłoszenie zamieszczone w prasie? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam pomysł na biznes internetowy, ale nie wiem czy nie będę łamał praw. Sprawa dotyczy stworzenia serwisu w którym przepisywałbym ogłoszenia prasowe z gazet typu Gazeta Wyborcza, Anonse itp. do portalu. Moje pytanie dotyczy tego, czy mogę to zrobić czy muszę informować te gazety czy jest to chronione jakimś prawem autorskim, a jeżeli jest to chronione jakimś specjalnym (...)

W sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej

W sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Zarządu Spółki RUCH S.A w sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej: - Wystąpienie RPO do Prezesa Zarządu Spółki RUCH S.A w sprawie zasad dystrybucji prasy erotycznej i pornograficznej - 21 maja 2009 r.   Źródło: www.rpo.gov.pl dystrybucja, magazyny, prasa erotyczna, pornografia, RUCH

Sprostowanie do artykułu: „Rząd kupuje alkohol na zapas

Sprostowanie do artykułu: „Rząd kupuje alkohol na zapas"

W artykule „Rząd kupuje alkohol na zapas" autorstwa Pana Tomasza Butkiewicza (Dziennik, 22 kwietnia 2009 r.) znalazło się nieprawdziwe sformułowanie: „W ubiegłym kwota, jaką resort kierowany przez Grzegorza Schetynę przeznaczył na alkohol, była zbliżona, ale nie przekroczyła bariery 100 tys" [Podstawa prawna - art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (...)

Wygraj konkurs UOKiK

Wygraj konkurs UOKiK

Nie leży na ulicy, nie rośnie na drzewie - 10 tysięcy złotych. Taką kwotę można za to wygrać w konkursie dla dziennikarzy organizowanym przez UOKiK. W tym roku prawo zgłaszania prac mają również organizacje pozarządowe. Czwarta edycja konkursu „Libertas et Auxilium" organizowana jest przez Prezesa UOKiK wraz z Centrum im. Adama Smitha, Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich oraz (...)

"Fakt" przeprosił ZUS za swoje kłamstwa

Po dwóch latach sądowej batalii dziennik "Fakt" przeprosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych za kłamstwa, które znalazły się w artykule "Luksusy prezes ZUS" z 22 stycznia 2007 r. Wydawca gazety został zobligowany do opublikowania przeprosin przez prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Wyrazy ubolewania i przeprosiny opublikowane zostały w sobotnim wydaniu (...)

Legalne kary za wydawanie dziennika lub czasopisma niezarejestrowanego

Legalne kary za wydawanie dziennika lub czasopisma niezarejestrowanego

20 lutego 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego we Włocławku dotyczące wymogu rejestracji czasopisma. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe w zakresie, w jakim stanowi, że "kto wydaje dziennik lub czasopismo bez rejestracji podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności", jest (...)

Skazanie dziennikarza wyrokiem karnym nie przesądza bezprawności działania wydawcy

Skazanie dziennikarza wyrokiem karnym nie przesądza bezprawności działania wydawcy

Powód domagał się od wydawcy i redaktora naczelnego pewnej gazety zapłaty zadośćuczynienia w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych w artykułach prasowych. Dziennikarka gazety została wcześniej skazana wyrokiem karnym za zniesławienie medialne (art. 212 § 2 k.k.). Mimo to sądy cywilne obu instancji oddaliły powództwo. Uznały bowiem, że działanie dziennikarki (...)

Mniej swobody dla sądów i prokuratora

Mniej swobody dla sądów i prokuratora

Koniec uznaniowości w decydowaniu, czy dane osobowe i zdjęcia podejrzanego mogą być opublikowane w prasie. - Ujawnienie w prasie danych pozwalających zidentyfikować osobę, przeciwko której toczy się postępowanie przygotowawcze, bez jej osobistej zgody, ingeruje bezpośrednio w sferę jej prawa do życia prywatnego, często także rodzinnego oraz może prowadzić do naruszenia czci i (...)

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie ataków medialnych na wymiar sprawiedliwości

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie ataków medialnych na wymiar sprawiedliwości

Przedstawiamy stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie ataków medialnych na wymiar sprawiedliwości:- Stanowisko KRS w sprawie ataków medialnych na wymiar sprawiedliwości - 1 kwietnia 2009 r. - „KRS napomina Czumę i Kochanowskiego", Rzeczpospolita -2 kwietnia 2009 r. - Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Stanowiska KRS z 1 kwietnia 2009 r. (...)

PKPP Lewiatan dementuje informacje Parkietu

PKPP Lewiatan dementuje informacje Parkietu

W związku z informacjami opublikowanymi 17 lutego br. w dzienniku „Parkiet" w artykule pt. „Społeczny nadzór nad PTE i OFE?" Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan informuje, iż nieprawdą jest jakoby przedstawiciele Lewiatana poparli wspólnie ze związkami zawodowymi propozycję włączenia do rad nadzorczych towarzystw emerytalnych przedstawicieli pracowników (...)

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Będą zmiany w Prawie prasowym?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewiduje zmiany przepisów dotyczących autoryzacji. Proponowana nowelizacja wprowadzi także regulacje "dekomunizacyjne". Jakie zmiany przepisów dotyczących autoryzacji zaproponowano? Rząd argumentuje, iż zmiany te są konieczne, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka (...)

W sprawie stanowiska KRS o atakach medialnych na wymiar sprawiedliwości

W sprawie stanowiska KRS o atakach medialnych na wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie stanowiska KRS z dnia 1 kwietnia 2009 r.:- Wystąpienie RPO do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Stanowiska KRS z 1 kwietnia 2009 r. - 3 kwietnia 2009 r. - Stanowisko KRS w sprawie ataków medialnych na wymiar sprawiedliwości - 1 kwietnia 2009 r. - „KRS napomina Czumę i Kochanowskiego", (...)

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

Sposób złożenia oferty - opinia prawna

 Stan faktyczny W jakim stopniu opublikowana informacja prasowa stanowi zobowiązującą ofertę handlową firmy? Czy czytelnik-klient ma prawo domagać się sprzedaży produktu o cechach wymienionych w informacji prasowej? Czy informacja prasowa powinna zawierać jakieś klauzule np. o terytorialnych ograniczeniach w dostępności danego produktu lub wzmiankę, że cena i parametry produktu (...)

Badania naukowe i artykuły w oparciu o akta IPN...

Badania naukowe i artykuły w oparciu o akta IPN...

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o IPN, zgodnie z którymi osoby zamierzające prowadzić badania naukowe w oparciu o akta IPN i dziennikarze mają obowiązek przedstawienia odpowiednio rekomendacji pracownika naukowego bądź redakcji. Trybunał w wyroku nie podzielił zdania RPO w tej sprawie. (...)

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Planuje się utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska

Biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy przy współpracy ze Światowym Stowarzyszeniem Komunikacji dla Zdrowia (World Health Communication Associates - WHCA) planuje utworzenie Światowej Sieci Młodych Dziennikarzy dla Komunikacji na temat Zdrowia i Środowiska (World Health Youth - WHY - Communication Network on Environment and Health). Głównym celem jest zaangażowanie młodych (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach (...)

Nadchodzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Nadchodzi obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i nowa matryca stawek VAT

Przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom w VAT oraz ochrona dla nabywcy towaru lub usługi – to najważniejsze cele wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w tzw. branżach wrażliwych. MPP ma usunąć ryzyko znikania podatników wraz z podatkiem, zapłaconym im przez kontrahentów, ale nieodprowadzonym do budżetu państwa. Zmiany w przepisach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prasa - definicja

Prasa - definicja

Jak należy definiować pojęcie prasy? Dla interpretacji pojęcia „prasa” należy sięgnąć do art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo prasowe: prasa oznacza publikacje periodyczne, które (...)

Przeprowadzenie ankiety

Przeprowadzenie ankiety

Grono przyjaciół chce rozpocząć działalność niszową, skierowaną do konkretnej grupy osób zainteresowanych; ale wcześniej - przed rozpoczęciem działalności - chcą się zorientować, czy ich (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy (...)

Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Regulacja działalności prowadzonej w internecie

Czy jest jakaś ustawa regulująca działanie internetu? Czy można internet podciągnąć pod jakąś ustawę? Brak jest aktualnie w polskim systemie prawnym aktu prawnego, który by w sposób kompleksowy (...)

Skanowanie czasopism

Skanowanie czasopism

Jesteśmy spółką inżynierską dla której ważny jest dostęp do bieżącej prasy fachowej. W związku z tym prenumerujemy odpłatnie kilka pozycji. Ponadto otrzymujemy również kilka pozycji promocyjnie, (...)

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

Czy komornik może w trakcie postępowania egzekucyjnego używać identyfikatorów firmy (nazwa, adres, dane właścicieli) w tzw. publikatorach mając świadomość, że spowoduje to duże straty firmy (...)

Organizacja konkursów dla dzieci

Organizacja konkursów dla dzieci

Prowadzę handel na straganach zabawkami (ryczałt 3% bez VAT). Chciałbym wprowadzić do swoich usług konkursy dla dzieci. Konkurs będzie 3-stopniowy. Za udział w konkursie będzie pobierana opłata (...)

Pomówienie w internecie

Pomówienie w internecie

Czy do popełnienia przestępstwa pomówienia może dojść w internecie poprzez post zamieszczony na forum? Srt. 212 kodeksu karnego, stanowi: § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, (...)

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Niepochlebne opinie w internecie na temat innej osoby a odpowiedzialność karna

Czy grozi mi odpowiedzialność karna za umieszczenie danych osobowych pewniej osoby, jeśli napiszę przy nich rzeczy o niej niepochlebne?      Materię odpowiedzialności karnej za (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Organizuję konkurs w Internecie, gdzie zwycięzcy (2 osoby) otrzymają nagrodę o wartości 990 zł. Czy osoby te będą musiały zapłacić podatek, uwzględniając dodatkowe fakty. Czy gdy prezent ma (...)

Prezent dla klienta w konkursie

Prezent dla klienta w konkursie

Prowadzę serwis internetowy. Chcę zorganizować konkurs, gdzie główną nagrodą będzie voucher na usługę hotelową o wartości powyżej 1000 PLN. Czy powinnam rozliczyć zakup takiego vouchera jako (...)

Ryczałt za 1 km przebiegu pojazdu

Ryczałt za 1 km przebiegu pojazdu

Czy uległ podwyższeniu ryczałt za 1 km przebiegu samochodu dla rozliczeń z urzędem skarbowym? Ile wynosi na dzień dzisiejszy ryczałt za 1 km przebiegu samochodu o poj. silnika pow. 900 cm3? Jak (...)

Rabat nagrodą w konkursie

Rabat nagrodą w konkursie

Klient (osoba indywidualna) w określonych okolicznościach (spełnił jakiś warunek, np. wymyślił hasło reklamowe) w nagrodę otrzymuje rabat na zakupy, których dokona w najbliższej przyszłości. (...)

Paragon jako dokument kosztu podatkowego

Paragon jako dokument kosztu podatkowego

Nasz prezes ciągle zamiast faktur za różne zakupy (prasa, materiały biurowe itp.) przynosi tylko paragony fiskalne. Jest na nich dokładna nazwa sprzedawcy, adres, NIP oraz przedmiot zakupu. Rozumiemy, (...)

Po jakim czasie nastąpi zatarcie w karalności po umorzenie postępowanie z 2 letnim okresem próby

Po jakim czasie nastąpi zatarcie w karalności po umorzenie postępowanie z 2 letnim okresem próby

15.05.2004 roku postępowanie warunkowo umorzono na dwa lata uprawomocniony 28.05.2004. Jaka odpowiedź powinna być na \"Zapytanie o udzielenie informacji o osobie \" w czasie umorzenia (prasa szeroko (...)

Publikowanie treści w internecie

Publikowanie treści w internecie

Mam zamiar stworzyć stronę internetową prezentujacą moje pomysły (proza, teksty piosenek, slogany, scenariusze rekamowe itp.). Czy fakt ich opublikowania (książka, internet, prasa, efemeryda i inne) (...)

Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Publikacja zdjęcia domu bez zezwolenia

Znajoma zakupiła bardzo znany, ogólnopolski miesięcznik budowlany i zadzwoniła do mnie z gratulacjami, gdyż na tytułowej okładce rozpoznała mój prywatny dom. Ogromne było moje zdziwienie bo zdjęcie (...)

Obowiązek publikacji przeprosin

Obowiązek publikacji przeprosin

Sądownie, po publikacji mojego artykułu prasowego, zostałem zobowiązany do zamieszczenia w konkretnym, wyznaczonym przez Sąd lokalnym periodyku przeprosin o ustalonej treści. Sąd nie ustalił formy, (...)

Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem

Mam zamiar wysłać do sądu apelacyjnego wniosek o przysłanie mi wyroku z uzasadnieniem. Dzisiaj była rozprawa, ale nie mogę dodzwonić się do tego sądu i nie wiem, czy zapadło orzeczenie, czy może (...)

Naruszenie sfery życia prywatnego

Naruszenie sfery życia prywatnego

Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że (...)

Publikacja pracy magisterskiej

Publikacja pracy magisterskiej

Czy mogę wykorzystać moją własną pracę magisterską do celów komercyjnych? Chodzi mi o sprzedaż oprogramowania, które stanowiło praktyczną część pracy. Dodam jeszcze, że jestem jedynym autorem (...)

Publikacja danych osobowych w Internecie

Publikacja danych osobowych w Internecie

Firma pragnie zamieszczać na stronie subiektywne, ale wyłącznie pozytywne opinie oraz ocenę internautów na temat osób, np. fryzjerów, czy też stomatologów wymienionych z nazwiska oraz miejsca (...)

Publikacja i jednolitość orzecznictwa SN

Publikacja i jednolitość orzecznictwa SN

Wielokrotnie w komentarzach spotykam się z przywołaniem na orzecznictwo Sądu Najwyższego ze jednoczesnym zaznaczeniem przy sygnaturze \"niepublikowane\" oraz z porównaniem odmiennej regulacji danej (...)

Publikacja danych osobowych w internecie

Publikacja danych osobowych w internecie

Czy można zastrzec niepublikowanie danych o firmie w bazie danych w NASK o właścicielach domen internetowych (baza WHOIS)? Informacje o domenach internetowych administrowanych przez NASK można (...)

Publikacja czyjegoś dzieła bez zgody autora

Publikacja czyjegoś dzieła bez zgody autora

Umieszczam na własnych stronach internetowych artykuły i inne informacje związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą. Ostatnio znalazłam w papierowym wydaniu gazety X swój artykuł (...)

Redakcja naukowa publikacji

Redakcja naukowa publikacji

Czy wydawca książki ma prawo zamieszczać na karcie tytułowej, że praca powstała pod jego redakcją, podczas gdy została napisana przez jednego autora bez pomocy osób trzecich? Rozumiem, że umieszczenie (...)

Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Z tego co się orientuję przedsiębiorca przegrywający sprawę o uznanie wzorca umownego za niedozwolony zobowiązany jest do poniesienia m.in. kosztu publikacji klauzuli w rejestrze prowadzonym przez (...)

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Dane osobowe pracowników na stronie internetowej

Dane osobowe pracowników na stronie internetowej

Czy pracodawca bez zgody pracowników może publikować ich zdjęcia na swojej stronie internetowej? Do tej pory umieszczone były m. in. ich imiona, nazwiska, stanowiska, telefon, ale pracodowca uważa, (...)

Publikowanie o ogłoszeniu upadłości

Publikowanie o ogłoszeniu upadłości

Czy istnieje publiczna i łatwo dostępna informacja o postępowaniach upadłościowych? Jak najszybciej mogę sprawdzić, czy przeciwko innemu przedsiębiorcy nie toczy się takie postępowanie? Tak, (...)

FORUM PRAWNE

czy intrum justitia moze sprzedac dlug do publicznej wiado

czy intrum justitia moze sprzedac dlug do publicznej wiado czy intrum justitia moze sprzedac dlug do publicznej wiado mam maly dlug do splacenia i przyslali mi wiadomosc ze moga mnie podac do sprzedazy (...)

Artykuły prasowe - wykorzystywanie.

Artykuły prasowe - wykorzystywanie. Jestem członkiem stowarzyszenia, które organizuje różne akcje (jak np. zbiórka żywności; paczki dla ubogich; pomoc zwierzętom w schroniskach itp.). Niejednokrotnie (...)

złodzieje na targowiskach!!!! Strzeż się!

złodzieje na targowiskach!!!! Strzeż się! Witam! Jak donosi dzisiejsza prasa: W dni targowe mieszkańcy powinni szerokim łukiem omijać miejskie targowiska. Z policyjnych statystyk wynika wyraźnie, (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

prosimy o pomoc w sprawie osiedlenia w niemczech

prosimy o pomoc w sprawie osiedlenia w niemczech witamy!! jestesmy maluzenstwem ja38lat zona 48lat mieszkamy w polsce ja jestem polakiem a zona jest pochodzenia polskiego po matce urodzona w polsce ale (...)

potrzebuje porady:(((

potrzebuje porady:((( mam 20 lat w sierpniu tamtego roku urodzilam dziewczynke, a w kwietniu wzielam slub. Ojciec dziecka ma 23 lata. Moj problem polega na tym, że ojciec dziecka nie jest zaangazowany (...)

Czy firmy windykacyjne mają prawo posiadać moje dane??

Czy firmy windykacyjne mają prawo posiadać moje dane?? Witam. Mam proste pytanie, czy firmy windykacyjne takie jak KRUK mają prawo posiadać moje dane?? Wszędzie ludzie piszą, że nie mają prawa, (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Publikacja nagrań

Publikacja nagrań witam Czy legalne jest nagrywanie i publikacja programów publicystycznych z TV, umieszczenie ich na stronie z możliwością pobierania?

Publikacja tekstu

Publikacja tekstu Pisze tekst piosenki i zastanawiałem się czy w pełni legalne i bez żadnych konsekwencji mogę wspomnieć w tym tekście o znanej osobie (z imienia i nazwiska) i o nazwie gazety. I (...)

Publikacja zdjęcia

Publikacja zdjęcia Witam Robię zdjęcia na różnych koncertach, czy jeżeli opublikuje zdjęcie z koncertu z tłumem ludzi mogę mieć kłopoty? Czy mogę coś takie robić, czy najpierw zapytać ludzi (...)

Publikacja artykułów

Publikacja artykułów Witam Czy można bez zgody portalu publikować jego treści na swoim umieszczając źródło? Czy należy zdobyć zgodę?

Publikacja zdjęć

Publikacja zdjęć witam Jestem fotografem i mam pytanie: Czy jeżeli robię zdjęcie panu przebranemu za klauna muszę mu zapłacić (on tak twierdzi) czy mogę robić zdjęcia bez jego zgody?

publikacja zdjęcia

publikacja zdjęcia dzień dobry, Chciałbym prosić o radę. Moje zdjęcie zostało umieszczone w internecie, jednak została zamazana twarz, czy mogę wytoczyć sprawę osobie która je zamieściła? (...)

Publikacja orzczenia SN

Publikacja orzczenia SN Witam. Czy ktoś wie po jakim czasie od decyzji SN i gdzie ukazuje się publikacja wyroku? Pozdrawiam.

Wiata garażowa

Wiata garażowa Temat był już wałkowany, ale znowu zmieniły się przepisy. Teraz brzmią tak: 1. Pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie wymaga: .... i dalej (...)

Problem z wydawnictwem

Problem z wydawnictwem Witam jesteśmy małą firmą i mamy problem z wydawnictwem "wiedza i praktyka" sp. z o.o. w Warszawie mianowicie zadzwoniono do mnie ponad pół roku temu z tej firmy (...)

Publikacja utworu wspolautorskiego

Publikacja utworu wspolautorskiego Hej, mam nastepujace pytanie. Jakies 4 lata temu bylam wspolautorka utworu muzycznego. Drugi wspolautor zaprzestal dalszej pracy nad utworem i nie ma z nim kontaktu. (...)

Publikacja ogłoszenia licytacji nieruchomości

Publikacja ogłoszenia licytacji nieruchomości Witam, mam pytanie odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Mianowicie, mieszkanie którego jestem udziałowcem, zostało wystawione na licytację (...)

Publikacja korespondencji email a RODO ;)

Publikacja korespondencji email a RODO ;) Czy w erze RODO zmieniło się coś w kwestii poufności korespondencji i jej upubliczniania? Chodzi mi konkretnie o taką sytuację: prowadziłem wymianę maili (...)

Porady prawne