Oddelegowanie policjanta

Pytanie:

"Czy policjant może być oddelegowany do innej jednostki?"

Odpowiedź prawnika: Oddelegowanie policjanta

Oddelegowanie policjanta do czasowego pełnienia funkcji w innej miejscowości następuje na  podstawie art. 36 ustawy o Policji. Przepis ten stanowi, że policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. W myśl art. 32 ustawy sprawy związane z mianowaniem policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk są załatwiane w formie decyzji administracyjnej. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 maja 1998 r. (sygn. II SA 1425/92) ustalając, że „Rozkazy personalne, których treścią jest przeniesienie policjanta ze stanowiska służbowego w jednej jednostce organizacyjnej Policji do innej jednostki organizacyjnej Policji, są decyzjami administracyjnymi, przy czym nie jest to sprawa wynikająca z podległości służbowej w państwowych jednostkach organizacyjnych w rozumieniu przepisu art. 196 § 4 pkt 2 kpa”.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika