Odpowiedzialność członka zarządu i akcjonariusza

Pytanie:

Małżeństwo posiada 100% akcji spółki akcyjnej. Mąż 90%, żona 10%. Mąż jest prezesem zarządu spółki, zarząd jest jednoosobowy. Jaka jest odpowiedzialność majątkowa małżeństwa za zobowiązania spółki, prócz sytuacji, gdy nie zostanie we właściwym oczasie ogłoszona upadłość spółki w przypadkach ustawowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność członka zarządu i akcjonariusza

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych akcjonariusze spółki akcyjnej (bez względu na ilość akcji) nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka akcyjna jako odrębny od wspólników podmiot ponosi sama odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Członek zarządu, nie odpowiada za zobowiązania spółki. Odpowiada jedynie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Bowiem członek zarządu, powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

W zakresie odpowiedzialności przewidzianej w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna, obowiązek zgłoszenia spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami. Osoby zobowiązane do zgłoszenia ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie. Osoby te (zarząd) ponoszą wtedy odpowiedzialność, jeśli można ich działaniu przypisać winę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: