Odprawa pieniężna

Pytanie:

"Czy w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, przysługuje pracownikowi prawo do odprawy pieniężnej? Czy rozwiązania umów zawartych na czas określony dotyczy zagadnienie zwolnień grupowych? "

Odpowiedź prawnika: Odprawa pieniężna

Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi tylko wówczas, gdy zwolnienie następuje z przyczyn dotyczących zakładu pracy określonych w ustawie o zwolnieniach grupowych. Przyczynami tymi są: - przyczyny ekonomiczne - w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi, w tym także, gdy zmiany te następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego, a przyczyny te powodują one konieczność jednorazowego lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników obejmującą co najmniej 10% załogi w zakładach zatrudniających do 1000 pracowników lub co najmniej 100 pracowników w zakładach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Odprawa przysługuje także w razie indywidualnych zwolnień pracowników z przyczyn określonych powyżej, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy, a zwolnienia w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące obejmują nie więcej niż 10% załogi w zakładach pracy zatrudniających do 1000 pracowników lub nie więcej niż 100 pracowników w zakładach pracy zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy zwana także ustawą o zwolnieniach grupowych dotyczy także pracowników, z którymi pracodawca zawarł umowę o pracę na czas określony. Pracownikom tym także przysługuje odprawa przewidziana w tej ustawie. W przypadku umów o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, umowy te mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika