Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

Pytanie:

Czy jest możliwość, by wpis sądowy w sprawie gospodarczej z powództwa cywilnego o zapłatę uiścić w przedłużonym terminie np. po 6 miesiącach od daty wyznaczonej przez sąd lub rozłożyć go na na raty po tym terminie? Czy jest jakakolwiek inna procedura pozwalająca na opóźnienie wpłaty wpisu sądowego z uwagi na brak środków. Mając na uwadze fakt, iż wyczerpano już wszystkie możliwości polemiki z sądem w kwestiach zwolnień z wysokości wpisu sądowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odroczenie zapłaty wpisu sądowego

Wpis sądowy jest jedną z opłat sądowych związanych z pozwem. Zgodnie z art. 15 ustawy o kosztach sądowych (Dz. U. 2002r. Nr 9 poz. 88) wpis sądowy należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. W przypadku wniesienia pisma, od którego nie została uiszczona żadna opłata (wpis sądowy) sąd nie będzie zobowiązany do podjęcia żadnej czynności.W tym wypadku przewodniczący wezwie wnoszącego pismo, aby pod rygorem zwrotu pisma uiścił opłatę w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu zwróci pismo. Pismo zwrócone z powodu nieuiszczenia opłaty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem tego pisma do sądu. Na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie obowiązku uiszczenia kosztów sądowych, zwrotu pisma nie opłaconego należycie będzie przysługiwało zażalenie. Zażalenie nie przysługuje jednak na zarządzenie w przedmiocie określenia wpisu tymczasowego. Należność Skarbu Państwa z tytułu nie uiszczonych kosztów sądowych ( a więc także wpisów sądowych ) może być umorzona lub zapłata tej należności może być odroczona albo rozłożona na raty tylko w przypadku,jeżeli jej ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami. Określa to rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych (Dz. U. z dnia 27 marca 1991 r.). Zapłata wpisu sądowego może być więc na wniosek dłużnika rozłożona na raty lub odroczona na okres do dwóch lat, a w wyjątkowych wypadkach na okres do trzech lat, jeżeli natychmiastowe ściągnięcie tych należności byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami. Zapłata sumy niższej niż 20 zł nie może być jednak rozłożona na raty. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty może być cofnięte przez sąd w razie stwierdzenia, że uiszczenie należności sądowych może nastąpić we wcześniejszym terminie. Należności sądowe mogą być również umorzone na wniosek dłużnika w części lub w całości, jeżeli wykaże należycie, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby dla dłużnika lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. O rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu spłaty lub umorzeniu należności sądowej orzeczonych w postępowaniu przed sądami powszechnymi rozstrzygnie ostatecznie prezes lub szef sądu właściwego do ściągnięcia należności na wniosek osoby zobowiązanej do wniesienia takiej należności. Tylko więc od decyzji prezesa sądu będzie zależało, czy zaakceptuje Pana powody w związku z którymi nie wniósł Pan wpisu sądowego i podejmie decyzje o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu spłaty lub umorzeniu należności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Dobry adwokat Wrocław

Dzisiaj 10:44:57 przez: bladow

Konserwacja/serwis auta oraz jego OC

Wczoraj 20:48:56 przez: delform_17

Świadek na rozprawie rozwodowej

Wczoraj 15:52:1 przez: m091mm

Parking tylko dla mieszkańców

18.9.2021 przez: Dloersh