Odszkodowanie a podatek dochodowy

Pytanie:

W wyniku ugody sądowej firma została zobligowana do wypłaty odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę i sprostowanie świadectwa pracy. Czy odszkodowanie należy opodatkować i wystawić PIT-11? Jeżeli odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu PIT-11 dla byłego pracownika również należy mu przesłać?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie a podatek dochodowy

Odszkodowanie niewątpliwie stanowi dochód, o którym mowa w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega regulacji art. 9 tejże ustawy, który stanowi, iż opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy zauważyć, iż nie wszystkie odszkodowania, mimo, iż stanowią dochód, podlegają opodatkowaniu. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a-g tego przepisu, tj. m.in.  określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, a także odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Porady prawne

Ze względu na fakt, iż wysokość i zasady ustalania odszkodowania za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę wynikają z przepisów odrębnej ustawy, t.j. Kodeksu pracy, podlega ono regulacji art. 21 ust. pkt 3. Jeśli jednocześnie jest to odszkodowanie wypłacane na podstawie ugody sądowej, ale nie jest to odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym (będzie zwolnione) i pracodawca nie musi uwzględniać go w PIT-11.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne