Opłaty za korzystanie ze środowiska

Pytanie:

Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska środkami finansowo-prawnymi ochrony środowiska są w szczególności:

  1. opłata za korzystanie ze środowiska,
  2. administracyjna kara pieniężna,
  3. zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  1. wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  3. pobór wód,
  4. składowanie odpadów.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy odpowiednio od:

Porady prawne
  • ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
  • ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną.

Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków zależy, od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, a w wypadku wód chłodniczych - od temperatury tych wód zaś wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów, z tym że wysokość opłaty podwyższonej zależy także od czasu składowania odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne