Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Pytanie:

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich pracowników (marynarzy) pracujących na statkach obcych bander w pierwszej kolejności powinno się każdorazowo sięgnąć do postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę. Z umów tych, a w szczególności z artykułu dotyczącego opodatkowania pracy najemnej (na ogół art. 15 lub 16 umów) wynikają zasady opodatkowania marynarzy.

Przykładowo, zgodnie z art. 16 ust. 3 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r., wynagrodzenia otrzymywane z tytułu wykonywanej pracy lub usług osobistych jako pracownik na statku lub samolocie eksploatowanym w transporcie międzynarodowym przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym z Umawiających się Państw (np. Polskę) będą zwolnione od opodatkowania przez drugie Umawiające się Państwo (USA), jeżeli taka osoba fizyczna jest członkiem regularnej załogi statku lub samolotu.

Porady prawne

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 4 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r., wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Stosownie zaś do art. 15 ust. 3 Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wynagrodzenie otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego albo na pokładzie statku żeglugi śródlądowej eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, może być opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie (w Polsce).

Oczywiście inne umowy (w sumie jest ich kilkadziesiąt) mogą odmiennie regulować zasady opodatkowania dochodów marynarzy.

W przypadku, jeśli Polska nie podpisała z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, marynarze będą opodatkowani na takich samych zasadach jak polscy pracownicy, co nie wyklucza niestety opodatkowania ich dochodów również za granicą (podwójne opodatkowanie). W tym jednak przypadku dochody uzyskane przez Polaków (polskich rezydentów) w państwach, z którymi Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu na zasadzie zaliczenia (metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą) na podstawie art. 27 ust. 9 i 9a polskiej ustawy o PIT. Celem art. 27 ust. 9 jest bowiem zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego również do sytuacji, gdy dochody uzyskiwane są w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacji bezumownej). Metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą polega na tym, iż państwo rezydencji podatnika opodatkowowuje zarówno dochód osiągnięty w państwie rezydencji, jak i za granicą, a dla uniknięcia podwójnego opodatkowania zalicza na poczet podatku w kraju rezydencji podatek zapłacony już w drugim państwie (przy zastosowaniu limitu). Jeśli zatem zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą, to w Polsce podatek zapłacony za granicą podlega odliczeniu od podatku obliczonego od łącznych dochodów uzyskanych w roku podatkowym.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne