Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Pytanie:

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w takim wypadku jest właściwym adresatem skargi na radę powiatu o bezczynność?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.2.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

W razie przekroczenia terminu załatwienia skargi, stosuje się przepisy o zażaleniu na bezczynność organu (art. 237 §4 w zw. z art. 37 §1 kodeksu postępowania administracyjnego). Organem właściwym jest wówczas organ wyższego stopnia, a takim wobec organów samorządu terytorialnego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze (art. 17 pkt 1 k.p.a.).

Na podstawie opisu stanu faktycznego trudno stwierdzić, czy pierwsze z wymienionych pism stanowiło skargę, czy zażalenie na bezczynność organu w indywidualnej sprawie administracyjnej. Jeżeli miał miejsce ten drugi przypadek, właściwym organem do jego rozpatrzenia także było Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Porady prawne

Z kolei skargę na działalność rady powiatu rozpatruje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych, regionalna izba obrachunkowa (art. 229 k.p.a.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne