Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Pytanie:

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela publicznego także innym instytucjom państwowym, samorządowym lub społecznym... itd. Chciałbym zapoznać się dokładnie z aktualną treścią tego rozporządzenia, ale mam trudności w jego odnalezieniu. W odpowiedzi Państwo stwierdziliście, najogólniej rzecz biorąc, że według stanu prawnego na dzień dzisiejszy organizacjom społecznym nie przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, albowiem nie zostało jeszcze wydane stosowne rozporządzenie w tej sprawie. Czy na dzień dzisiejszy, tj. 28-10-2008 r. coś się zmieniło w tej kwestii? Skoro tym jednostkom organizacyjnym , o których mowa w art. 17 § 4 , nie przysługuje status oskarżyciela publicznego, tj. prawo do składania wniosków o ukaranie, to czy przysługuje im status pokrzywdzonego, w rozumieniu §1 art 25 Kodeksu Wykroczeń, tj. czy mogą one jako pokrzywdzony, składać wnioski o ściganie do oskarżyciela publicznego, gdy charakter danego wykroczenia mieści się w zakresie ich działalności? Czy np. towarzystwo ochrony zwierząt może wystąpić z wnioskiem o ściganie wykroczenia polegającego np. na znęcaniu się nad zwierzęciem, występując jako pokrzywdzony, gdyż dane zwierzę samo z takim wnioskiem wystąpić nie może, natomiast owo towarzystwo zgodnie ze swoim statutem, ma bronić praw zwierząt. Ważne jest tutaj to czy tej organizacji będzie przysługiwał status pokrzywdzonego, gdyż wiążą się z tym konkretne uprawnienia, czy też w świetle obowiązującego prawa przypadnie jej tylko rola bezwolnego kibica, pozbawionego jakichkolwiek praw, któremu nie będzie nawet wolno dowiedzieć się o tym, czy w ogóle podjęto jakieś kroki zmierzające do ścigania danego wykroczenia, już nie mówiąc o składaniu wniosków dowodowych, czy też uzyskaniu informacji na temat ewentualnych rezultatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

 Niestety wskazana delegacja nadal nie została wykonana; nic się nie zmieniło w tej kwestii.

Jak Pan obecnie wskazał pytanie dotyczy statusu organizacji działającej na rzecz ochrony zwierząt. Jednak w samym kodeksie wykroczeń niewiele jest przepisów dotyczących sytuacji, w których mogłaby ingerować tego rodzaju organizacja.

Np. zgodnie z art. 165 kw kto w lesie, w sposób złośliwy, płoszy albo ściga, chwyta, rani lub zabija dziko żyjące zwierzę, poza czynnościami związanymi z polowaniem lub ochroną lasów, jeżeli czyn z mocy innego przepisu nie jest zagrożony karą surowszą, podlega karze grzywny albo karze nagany. Zgodnie z art. 118 kw kto  

Porady prawne
  1. dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu, 

  2. usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju, 

  3. nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane 

- podlega karze grzywny.

Naszym zdaniem trudno w tym przypadku o jednoznaczne ustalenie statusu organizacji ochrony zwierząt, bez dokładnego odniesienia do indywidualnej sytuacji. Na przykład art. 165 ma na celu co prawda ochronę życia i zdrowia zwierząt, a także ich spokoju i możliwości normalnego funkcjonowania w środowisku  (tak Tadeusz Bojarski (red), Aneta Michalska-Warias Joanna Piórkowska-Flieger Maciej Szwarczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie I)

Jak się jednak wydaje nie można tego wprost przełożyć na naruszenie dobra organizacji działającej na rzecz zwierząt. Musi to być zagrożenie dobra czy jego naruszenie bezpośrednie

Na marginesie warto jednak wskazać, iż wykroczenia przeciwko zwierzętom określają także zgodnie z art. 37, 37a, 37b ustawy o ochronie zwierząt. Zgodnie z art. 39, jeżeli nie działa pokrzywdzony, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt -ale dotyczy to wyłącznie spraw o przestępstwa określone w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy. Tu zrezygnowano z określenia konkretnych organizacji, prawa pokrzywdzonego może więc wykonywać każda tego rodzaju instytucji.

Pewne uprawnienia informacyjne dla organizacji przyjaciół zwierząt przewiduje art. 38 ustawy. Zgodnie z jego ust. 1 sąd przekazuje zawiadomienie o wydanym prawomocnym orzeczeniu o przepadku zwierzęcia organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, biorącej udział w postępowaniu lub innej organizacji o takim samym statutowym celu działania. Chodzi tu jednak o sytuacje, w których organizacja przejmuj opiekę nad zwierzęciem, a więc wtedy gdy sąd orzeknie przepadek zwierzęcia. Przepis ten określa sposób i tryb postępowania w razie orzeczenia przez sąd przepadku zwierzęcia za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2 i wykroczenie, o jakim stanowią art. 37 ust. 1 oraz art. 37a ust. 1. 

Ponadto zgodnie z art. 40 organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich przepisów? Pokrzywdzonym jest osobą fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w procesie karnym? Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek dobro, które jest chronione przez prawo, np. zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, dobre imię, majątek itd. Pojęcie (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów prawa, pogłębianie świadomości społeczeństw europejskich oraz tworzenie warunków sprzyjających (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

Projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych

Projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych

Rząd przyjął projekt  Rada Ministrów przyjęła 21 kwietnia br. projekt ustawy całościowo regulującej status zwierząt w służbach. Zmienia on w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych. Zmiany te zostały zapowiedziane przez ministra Mariusza Kamińskiego w lutym br. Proces legislacyjny ze strony MSWiA koordynuje wiceminister Błażej Poboży. – (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia;  inne osoby prawne;  osoby fizyczne.   Jak (...)

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Sejm w czwartek uchwalił ustawę o ekonomii społecznej. Dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie się rozwijać i stanowić (...)

Zwierzęta w służbach

Zwierzęta w służbach

Celem nowelizacji przepisów jest kompleksowe uregulowanie statusu prawnego zwierząt w służbach nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w Służbie Więziennej i Straży Marszałkowskiej, od momentu doboru do służby, poprzez czas realizacji zadań w poszczególnych formacjach, aż po ich sytuację po (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt (...)

1 % podatku dochodowego oddaj po namyśle

1 % podatku dochodowego oddaj po namyśle

Jak ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje działalność pożytku publicznego? Musi być ona społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu. Niestety, w rzeczywistości (...)

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Kto może żądać udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym? Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stroną jest natomiast każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu z uwagi na swój interes prawny (...)

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Kiedy strona może wnieść odwołanie od decyzji? Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych. Odwołanie przysługuje więc na decyzje wydane (...)

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

Udział rzeczników interesu społecznego w postępowaniu w sprawach cywilnych

    W jakich przypadkach prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich może wziąć udział w postępowaniu cywilnym? Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego (art. 7 zd. 1 Kodeksu (...)

Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

Czy będą w Polsce fundacje rodzinne?

Przedsiębiorcy są zainteresowani możliwością założenia w Polsce fundacji rodzinnej - to jeden ze wstępnych wniosków, które płyną z konsultacji zielonej księgi dot. fundacji rodzinnej. Konsultacje te Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii prowadziło od połowy września do połowy października. Zakończyły się konsultacje zielonej księgi dot. fundacji (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Dział (...)

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe? W tego typu „sprawach konsumenckich" postępowanie upadłościowe prowadzi się w zasadzie według przepisów o postępowaniu upadłościowym, z uwzględnieniem odrębnych ureglowań zawartych w art 4911-49123 Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich ma głównie funkcję oddłużeniową -  prowadzi (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia wszystkich czynności komornika, zarówno dokonanych, jak i nie dokonanych. Skarga ta (...)

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa "postępowanie nieprocesowe" pojawiła się stosunkowo późno. Początkowo postępowanie to nazywało się postępowaniem niespornym. Wynikało to z faktu, że u źródeł postępowania sądowego brak było jakiegokolwiek sporu - np. małżonkowie udawali się (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego możliwości wydania decyzji lub innego aktu, w którym skonkretyzowane zostaną uprawnienia (...)

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

  O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym? Główną przesłanką dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. O rozwodzie orzeka właściwy sąd okręgowy. W wyniku wydania przez sąd wyroku stwierdzającego rozwód, małżeństwo przestaje istnieć i dotychczasowi małżonkowie stają się osobami stanu wolnego, ponadto między dotychczasowymi (...)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

Przesłanki i tryb wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym (stan prawny obowiązujący do 6 lutego 2005 r.)

  Kiedy apelacja przysługuje? Apelacja przysługuje od wyroku sądu pierwszej instancji oraz od postanowień, które orzekają co do istoty sprawy. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.   Kto sporządza (...)

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kiedy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może wycofać Twój produkt z obrotu? - postępowanie w sprawie bezpieczeństwa produktów

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej.W zakresie swych uprawnień nadzorczych współpracuje on także z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Urzędem (...)

Organizacje nie muszą prowadzić odrębnego konta dla dotacji

Organizacje nie muszą prowadzić odrębnego konta dla dotacji

Organizacje pozarządowe, które wykonują zadania zlecone przez administrację z dziedziny pomocy społecznej, edukacji czy ekologii, nie muszą już otwierać odrębnych kont dla dotacji na ich finansowanie.   (...)Organizacje kwestionowały ten obowiązek, ponieważ ich zdaniem niepotrzebnie obciążał ich finanse, a zarabiały na tym banki. Teraz wystarczy więc, aby organizacja wskazała (...)

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Jak odwołać wójta i prezydenta miasta?

Pięciu mieszkańców może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia lokalnego referendum, w którym odwołamy najwyższe władze miasta. Muszą to być osoby, które mają prawo wybierania w danej gminie, czyli mieszkają w niej na stałe i są wpisane tam do rejestru wyborców. Inicjatorzy referendum powinni zacząć od powiadomienia o swoim pomyśle osoby, którą chcą (...)

Kiedy organizacje społeczne mogą uczestniczyć z postępowaniu administracyjnym?

Kiedy organizacje społeczne mogą uczestniczyć z postępowaniu administracyjnym?

Dopuszczanie organizacji społecznych do udziału w postępowaniach administracyjnych wymaga zbadania, czy jest on rzeczywiście uzasadniony. Ustalenia organu I instancji nie zwalniają organu II instancji od sprawdzenia tej kwestii – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. IV SA/Wa 773 /08).Rzeczpospolita 04.11.2008 r. postępowanie, administracyjne, organizacja, (...)

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Prawo karne - kiedy świadczenie pieniężne może być przeznaczone organizacji społecznej?

Fundacja Centrum Praw Kobiet słusznie została skreślona z wykazu podmiotów, na których rzecz sądy mogą orzekać świadczenie pieniężne w sprawach karnych. Minister sprawiedliwości nie mógł postąpić inaczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, oddalając skargę fundacji (sygn. VI SA/Wa 1040/08). Nie przekazała ona bowiem aktualnych informacji (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzęciem, a także zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przycinania psom ogonów i uszu – informuje na swoich stronach Rzeczpospolita.   Ustawa przewiduje zwiększenie kar za znęcanie się (...)

Organizacje społeczne mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym

Organizacje społeczne mogą brać udział w postępowaniu administracyjnym

Prawomocny wyrok nie wyklucza wznowienia postępowania z udziałem organizacji społecznej. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GSK 798/08) udaremnia próby ograniczenia udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych – ocenia Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Rzeczpospolita 31.03.2009 r. postępowanie administracyjne, administracja, (...)

Potrzebny nowy system orzekania o stanie zdrowia

Potrzebny nowy system orzekania o stanie zdrowia

Ma powstać spójny system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy - zamiast pięciu obowiązujących. Niestety, nie ma jednolitej koncepcji, jak to zrobićWkrótce będzie powołany międzyresortowy zespół ds. opracowania systemu orzekania o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy. (...)- Orzeczenie dla osoby niepełnosprawnej jest jak wyrok, który (...)

Nowe przepisy pomogą bezdomnym zwierzętom

Nowe przepisy pomogą bezdomnym zwierzętom

18 sierpnia 2011 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – podaje Rzeczpospolita. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r., wprowadzają zakaz prowadzenia handlu zwierzętami domowymi na targach, targowiskach i giełdach. Rozmnażać psy i koty w celach handlowych będą mogli wyłącznie zarejestrowani (...)

Urzędnicy nie będą lekceważyć petycji

Urzędnicy nie będą lekceważyć petycji

Każdy z nas będzie mógł złożyć petycję. Urzędy dostaną maksymalnie 3 miesiące na ich rozpatrzenie. Senatorowie przygotowali projekt ustawy w sprawie petycji. Zaproponowano w nim, by każda osoba mogła składać petycję w imieniu własnym lub w imieniu innych. W ten sposób nie załatwimy jednak problemów prywatnych – petycje mają dotyczyć spraw o charakterze (...)

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką  - projekt zmian w prawie budowlanym

Samowola budowlana karana opłatą, nie rozbiórką - projekt zmian w prawie budowlanym

W Sejmie znajduje sie rządowy projekt zmian w prawie budowlanym.Rządowy projekt zmiany prawa budowlanego dotyczy między innymi kwestii, kiedy należy uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie budowy (art. 28 prawa budowlanego) i jakie czynności podlegają wyłączeniu spod tego obowiązku (art.29 i 30 pr. budow.)Generalna zasada przewiduje, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie (...)

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Z jakich funduszy europejskich mogą skorzystać organizacje pozarządowe?

Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia. Podmioty te mają doświadczenie, wiedzę oraz wyspecjalizowaną kadrę, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla funduszy europejskich. Pracujący w takiej organizacji mogą otrzymać środki na konkretne projekty. Poznaj możliwości (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają sądy pracy. Kodeks pracy stanowi jednak, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego (...)

NIK skontroluje, czy więzienia dają szansę na resocjalizację

NIK skontroluje, czy więzienia dają szansę na resocjalizację

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała przeprowadzenie w 2014 roku kontroli readaptacji społecznej skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. NIK sprawdzi, czy warunki wykonania kary pozbawienia wolności, a zwłaszcza prowadzone działania resocjalizacyjne i terapeutyczne oraz pomoc po wyjściu z zakładu karnego redukują u skazanych ryzyko ponownego wejścia w konflikt z prawem oraz (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów. Jakie darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego można odliczyć?  Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają (...)

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Projekt ustawy wprowadzającej model SAN przyjęty przez rząd

Rząd zwiększa dostępność mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach Rada Ministrów przyjęła propozycję nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie do systemu prawa modelu społecznych agencji najmu (SAN). Dzięki pośrednictwu spółek gminnych i organizacji (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania, może zachodzić potrzeba zastosowania wobec takiej osoby pewnych (...)

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Co reguluje nowe rozporządzenie? Zastąpi ono dotychczas obowiązujące trzy inne rozporządzenia: Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez prezydenta dot. rozszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, będą mogli wybrać (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wybór formy prawnej organizacji społecznej

Wybór formy prawnej organizacji społecznej

Mieszkańcy zamierzają wystąpić z inicjatywą społeczną polegająca na stworzeniu komitetu społecznego. Nie chcą tworzyć stowarzyszenia rejestrowanego. Czy inicjatywa taka powinna być "zalegalizowana" (...)

Inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Inicjatywa przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Kto może wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego? Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców (...)

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Niedozwolone klauzule umowne a ważność całej umowy

Co należy zrobić, jeśli w umowie znajdują się klauzule umowne niedozwolone? Czy wtedy ważność traci cała umowa? Jeśli umowa, zawiera niedozwolone postanowienia to - zgodnie z przepisami Kodeksu (...)

Sprostowanie omyłek rachunkowych

Sprostowanie omyłek rachunkowych

Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie czy tylko części wskazanych (...)

Skarga z działu VIII k.p.a.

Skarga z działu VIII k.p.a.

W trybie art. 37 K.p.a. złożyłem zażalenie do Min. Infrastruktury na bezczynność GDDKiA i wniosek o wyznaczenie mu dodatkowego terminu na załatwienie sprawy. Po dwóch miesiącach, z uwagi na brak (...)

Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

Zostało założone stowarzyszenie. Było kilka zebrań, został wybrany zarząd w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek zarządu. Dla ważności umów i zobowiązań (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez wójta z art. 231 par. 1 kk - niedopełnienia obowiązków i nieudostępnienia obowiązkowej informacji w BIP. Wójt publikuje informacje wybiórczo. (...)

Pokrzywdzony jako świadek w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony jako świadek w postępowaniu karnym

Zostałem wezwany do prokuratury jako świadek w sprawie o przestępstwo z art. 231 par. 1 kk i inne. Uważam się w tej sprawie za pokrzywdzonego. Obawiam się, że jako świadek nie będę miał dostępu (...)

Status pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenie

Status pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenie

Przy kolizji drogowej policjant uznał współwinę obu uczestników. Jeden przyjął mandat drugi nie. Mandatariusz występuję w sądzie w sprawie drugiego jako pokrzywdzony. Na jakiej podstawie prawnej (...)

Przesłuchanie z udziałem psychologa

Przesłuchanie z udziałem psychologa

Czternastoletni syn był przesłuchiwany na Policji mając status pokrzywdzonego i to przez znaczną część czasu bez psychologa, w obecności innych tam pracujących i ciągle wchodzących do pokoju (...)

Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Zażalenie na odmowę przyjęcia zażalenia

Zgłosiłem zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie. Według informacji telefonicznych zostałem uznany za osobę pokrzywdzoną. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa posługując się drukiem (...)

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w sprawie o znęcanie się nad rodziną. Zarówno ja jak i syn posiadamy status pokrzywdzonego. Z ilu dniowym wyprzedzeniem winnam być powiadomiona przez policję (...)

Wniosek o przesunięcie terminu rozprawy

Wniosek o przesunięcie terminu rozprawy

Sprawa o znęcanie jest w toku. Odebrano zeznania od osoby poszkodowanej ale nie było jeszcze pierwszej rozprawy. Poszkodowany musi pilnie wyjechać na 20 dni za granicę i obawia się, że nie zostanie (...)

Nadanie statusu pokrzywdzonego

Nadanie statusu pokrzywdzonego

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na moją szkodę (przywłaszczenie mienia, podrobienie podpisu). Na razie jeszcze nie zostało wydane żadne postanowienie w sprawie. W jaki sposób (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami? Ustawa prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem (...)

Wybiórcze protokołowanie podczas przesłuchania

Wybiórcze protokołowanie podczas przesłuchania

Mam status pokrzywdzonego w sprawie o przemoc (art. 207 kk) i byłam przesłuchiwana w tej sprawie. Przesłuchujący mnie (i syna) funkcjonariusz nie chciał zapisywać w protokole tego, co mówiłam, (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Czy osoba pokrzywdzona może w procesie karnym ustanowić pełnomocnika z najbliższej rodziny (tak jak jest w cywilnym)? Jaki przepis to reguluje (pokrzywdzony ma 17 lat skończone)? Czy może ustanowić (...)

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa

Złożyłam pismo na policji, wnosząc m.in. o wszczęcie dochodzenia z mojego - pokrzywdzonego wniosku przeciwko dłużnikowi z art. 300 paragraf 1 i 2 kk. Śledztwo trwało 8 miesięcy. W maju br. otrzymałam (...)

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Odmowa wszczęcia postępowania - zażalenie

Do prokuratury złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Wiem, że w tej sprawie były przesłuchiwane pewne osoby i mój status został zmieniony (...)

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Wynajmuję mieszkanie w bloku i miało miejsce takie zdarzenie. Podczas opuszczanie zabawy w gminie udałem się do domu. Po wyjściu z samochodu zauważyłem, że ktoś za mną idzie w związku z tym (...)

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Osoba znajoma zniesławiła mnie na Facebooku.

Wcześniej informowałem policję o tym że jedna z osób zamierza pomówić mnie na forum publicznym. Wtedy odmówiono wszczęcia postępowania. Teraz sytuacja jednak powtórzyła się, tylko tym razem (...)

Nagrywanie przesłuchania w prokuraturze

Nagrywanie przesłuchania w prokuraturze

Dostałem wezwanie zgłoszenia się do prokuratury jako świadek. Mam uzasadnione podejrzenia, że być może prokurator będzie chciał manipulować moimi zeznaniami. Wskazuje na to zarówno mój status (...)

Udział psychologa w przesłuchaniu pokrzywdzonego

Udział psychologa w przesłuchaniu pokrzywdzonego

Jestem ofiarą przemocy i fakt ten zgłosiłam na komisariacie, w wyniku czego prowadzone jest dochodzenie. Nie podobają mi się działania Policji w stosunku do mnie i moich małoletnich dzieci, również (...)

Status oskarżonego w sprawie karnej

Status oskarżonego w sprawie karnej

Jestem oskarżona o telefoniczne grożenie pozbawienia życia - z art. 190 KK. Nie ma jakichkolwiek podstaw, by wysuwać takie oskarżenie. Nigdy nie dzwoniłam do tej pani. Niemniej byłam już przesłuchiwana (...)

Kontrola działań prokuratora

Kontrola działań prokuratora

Jestem pokrzywdzonym w sprawie. Prokurator postawił zarzuty osobie, którą wskazałem jako sprawcę - otrzymał status podejrzanego. Niestety nie wiem dokładnie czy zarzuty pokrywają się z tymi samymi (...)

Dostęp do akt z postępowania przygotowawczego

Dostęp do akt z postępowania przygotowawczego

Mój tata zginął potrącony przez samochód jadąc na rowerze. Sprawę nadzoruje prokuratura (sprawa z urzędu), a postępowaniem przygotowawczym zajmuje się miejscowa jednostka Policji. Od wypadku (...)

Pobranie odcisków palców podejrzanego

Pobranie odcisków palców podejrzanego

W wyniku kłamliwych oraz niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym działań zostałem oskarżony z art. 190 § 1 kk o wypowiadanie gróźb karalnych przez doniesienie do prokuratury. Prokurator wezwał (...)

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Czy i w jakich okolicznościach osoba nie będąca pracownikiem policji może brać udział w czynnościach śledczych, np. przesłuchaniach świadków? Nadmieniam, że osoba ta ma pełnić funkcję oskarżyciela (...)

FORUM PRAWNE

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Wymeldowanie alkoholika z mieszkania.

Wymeldowanie alkoholika z mieszkania. Witam, członek rodziny, alkoholik terroryzuje pozostałą część mieszkańców 4 pokojowego mieszkania, z którymi mieszka. Interwencje na policji nie dają niestety (...)

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj:

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj: Niespełna 2 m-ce temu zostałem oskarżony przez pewną znajomą mi osobę lecz nie lubianą o kradzież, na miejsce od razu wezwano (...)

Oszustwo na tablica.pl

Oszustwo na tablica.pl Witam serdecznie. Postaram sie omówić problem, i bym prosiła o pomoc. 23 wrz 2012r. znalazłam ogłoszenie na tablica.pl, w którym był do zakupienia telefon. Na GG umówiłam (...)

pokrzywdzony przestepstwem

pokrzywdzony przestepstwem witam, czy ktos z was zna strone z informacjami dla osob ktore były ofiarami rpzestepstw?! To samo tylko w formie ksiażkowej można ZA DARMO wziąść z każdej prokuratury (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Pokrzywdzony chce złagodzenia kary dla oskarżonego

Pokrzywdzony chce złagodzenia kary dla oskarżonego Pokrzywdzony chce złagodzenia kary dla oskarżonego Oskarżony chce dobrowolnie poddać się karze (pół roku w zawiasach na dwa lata i grzywna za (...)

sprawa alimentacyjna ..................jezyk sądowy

sprawa alimentacyjna ..................jezyk sądowy blagam o pomoc. niech mi ktos napisze co oznacza stwierdzenie na zawiadomieniu z sadu. sprawa dotyczy alimentow....a raczej nie placenie ich. na koncu (...)

czy warto to robić?

czy warto to robić? Oskarżony w sprawie w której jestem pokrzywdzony wystąpił o samoukaranie a prokurator na to się zgodził. czy ja w takiej sytuacji mogę to zakwestionować i zażądać wyższego (...)

Pracownik banku wyłudzał kredyt podrabiając podpis - czy ubiegać o odszkodowanie

Pracownik banku wyłudzał kredyt podrabiając podpis - czy ubiegać o odszkodowanie Sprawa dotyczy mojej Mamy. Pracownik oddziału banku wykorzystując dane mojej Mamy oraz podpis wyłudził kredyt od (...)

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie.

Małoletni pokrzywdzony i pojednanie. Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego w sprawie o przemoc w rodzinie i czy jest taka możliwośc wogóle? Kurator, na pewno, bo mam pewne wątpliowości? (...)

czy jako pokrzywdzony w wypadku drogowym mam wgląd w notatki policji?

czy jako pokrzywdzony w wypadku drogowym mam wgląd w notatki policji? czy jako pokrzywdzony w wypadku drogowym mam wgląd w notatki policji?

Oskarżyciel posiłkowy - kiedy traci status

Oskarżyciel posiłkowy - kiedy traci status Witam, proszę o poradę w następującej kwestii. W 2006.04 wysłałem zawiadomienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa ściganego z urzędu (facet (...)

PAŁKA TELESKOPOWA

PAŁKA TELESKOPOWA Witam, ostatnio zostałem napadnięty przez 3 agresorów. Jeden z nich miał pałkę teleskopową typu baton. JA do brony użyłem swojej pałki teleskopowej oraz gazu żelowego, (...)

brak mi slow...

brak mi slow... na takie podejscie sadownictwa do sprawy o alimenty lub widzenia,co jest moim problemem...a ja tu pierwszy raz i skoro moge to po krotce i mojej sytuacji.Mam (i nie mam )sliczna kochana (...)

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym

Wrażenia ze sprawy w Sądzie Najwyższym W tym miejscu to mało ważne jakie wydano orzeczenie, ale moje pierwsze doświadczenie wynikające z obecności na posiedzeniu Sądu Najwyższego (jako obserwatora) (...)

umowa warunkowa sprzedaży

umowa warunkowa sprzedaży W styczniu 2005 r. zawarłam umowę kupna sprzedaży gruntu ornego (62 ary).Ponieważ jako kupująca nie mam wykształcenia rolniczego i nie mam ziemi rolnej, była zawarta przed (...)

Badania w RODK

Badania w RODK Czy ktoś wie jak wyglądają badania w Rodzinnym Osrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym ? Wiem, jestem juz po. Nie sądziłam, że będą tak wyglądały. Trwały prawie pięć godzin! Każdy (...)

Nagranie rozmowy telefonicznej

Nagranie rozmowy telefonicznej Mam watpliwości, czy nagranie prowadzonej rozmowy telefonicznej jest sprzeczne z prawem? Nagrałam taką rozmowę z osoba, która oskarżyła mnie o grożby karalne co jest (...)

Porady prawne