Pobyt cudzoziemca w Polsce

Pytanie:

"Obywatel Ukrainy ma zostać udziałowcem w polskiej spółce z o.o. oraz ma zostać wybrany do zarządu tej spółki. Jaki jest prawny sposób zapewnienia takiej osobie stałego pobytu w Polsce?"

Odpowiedź prawnika: Pobyt cudzoziemca w Polsce

Na wstępie należy podkreślić, iż stały pobyt nie jest warunkiem niezbędnym do nabycia udziałów w spółce z o.o, ani do bycia członkiem jej zarządu. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał:

  1. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
  2. zezwolenie na osiedlenie się,
  3. status uchodźcy,
  4. zgodę na pobyt tolerowany.

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się między innymi cudzoziemcowi, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy, oraz wykaże, że posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższego zezwolenia udziela się także cudzoziemcowi, który uzyskał przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane oraz wykaże, że będzie posiadał środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jednak chodzi o pracę, którą ten cudzoziemiec miałby wykonywać w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej albo w takiej spółce, do której przystąpił lub objął bądź nabył jej udziały lub akcje, udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wyłącznie, jeśli działalność spółki jest korzystna dla gospodarki narodowej.

Zezwolenie na osiedlenie się jest udzielane miedzy innymi takiemu cudzoziemcowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wykaże istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych łączących go z Rzeczpospolitą Polską,
  2. ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej mieszkanie i utrzymanie,
  3. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z posiadaniem statusu uchodźcy, co najmniej przez 5 lat, a na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony przez okres 3 lat.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika