Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Pytanie:

"Kto jest zobowiązany do zapłaty administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie drzew bez zezwolenia, czy jest to tylko właściciel nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Podmiot zobowiązany do zapłaty kary za wycinkę drzew

Przepis pomija kwestię, kto jest podmiotem na który można nałożyć karę pieniężną. Problem jest więc rozstrzygany przez doktrynę prawniczą i orzecznictwo sądów administracyjnych. Zagadnieniem o charakterze praktycznym wymagającym omówienia przed przejściem do omówienia bardziej szczegółowych rozwiązań jest ustalenie, kto powinien uczestniczyć w postępowaniach w przedmiocie wymierzenia omawianego rodzaju kar pieniężnych. Próbując rozwiązać ten problem w orzecznictwie zaprezentowano pogląd, zgodnie z którym "Podmiotem mającym interes prawny w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzją administracyjną, a więc stroną postępowania, jest wyłącznie ten podmiot, który dopuścił się czynu, za który ustawodawca przewidział tę karę. Nie może być natomiast uznany za stronę w postępowaniu prowadzonym w sprawie wymierzenia kary inny podmiot (np. ten, na którego gruncie rosły drzewa lub który zawiadomił organ o wycięciu drzewa i wymaga zastosowania kary wobec innego podmiotu" (wyrok NSA z dnia 8 marca 2007 r., II OSK 428/06, Lex, nr 325265)1. Z powyższego można by wywodzić wniosek, że właściciel nie jest jedynym podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary pieniężnej, a nawet nie może być on stroną tego postępowania.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w orzecznictwie wyrażony został także inny pogląd: Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organ administracyjny nakłada karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Przepis ten wprost nie wskazuje adresata nakazu, w kontekście jednak pozostałych regulacji ustawy uprawniony jest wniosek, że odpowiedzialność administracyjną winien ponosić generalnie ten, kto był zobowiązany do uzyskania tegoż pozwolenia i kto zarazem mógł je uzyskać2. Do uzyskania zezwolenia uprawniony jest zaś zgodnie z art. 83 u.o.p. właściciel (jeżeli jest równocześnie posiadaczem) lub posiadacz nieruchomości.

1Krzysztof Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. II, 2009.10.01

2Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, z dnia 30 listopada 2009 r. II SA/Kr 1352/2009

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika