Podział praw do znaku towarowego

Pytanie:

"Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. Jakie są zasady podziału, gdy jedna ze stron zapragnie wystąpić z tej \"współwłasności\" lub umrze? Co dzieje sie z jego częścią? "

Odpowiedź prawnika: Podział praw do znaku towarowego

Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin znaku. Regulamin, powinien w szczególności określać sposób używania znaku oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Tam zatem powinien zostać określony sposób używania. W zasadzie każy ze sposobów podziału współwłasności jest dopuszczalny. Nie może jednak naruszać prawa ani powodować jego obejście.

Współuprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, używać znaku towarowego we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia prawa ochronnego. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wspólnego prawa ochronnego stosuje się, o ile umowa o wspólności prawa ochronnego nie stanowi inaczej, Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać, na wniosek uprawnionego, przedłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Zatem w miejsce zmarłego wchodzą jego spadkobiercy. W razie wystąpienia strona występująca może swe prawo zbyć jak również przekazać nieodpłatnie. Umowa o przeniesienie prawa powinna określać zasady używania takiego znaku w takim zakresie, jaki jest przewidziany dla regulaminu. Prawo ochronne na znak towarowy może być również przeniesione w stosunku do niektórych towarów, dla których prawo jest udzielone, jeżeli towary, dla których znak pozostaje zarejestrowany na rzecz zbywcy, nie są tego samego rodzaju. 

Do ważności umowy o przeniesienie udziału we wspólnym prawie ochronnym jest potrzebna zgoda wszystkich współuprawnionych. Nabywcami mogą być współuprawnieni.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika