Pomyłka banku a odpowiedzialność klienta

Pytanie:

"Z bankiem została zawarta umowa o kartę kredytową. Bank nie umieścił na wyciągu transakcji, która powinna się tam znaleźć (pomyłka/błąd w bazie danych na korzyść klienta). Jeśli bank w przyszłości zorientuje się i wezwie klienta do zapłaty - czy może naliczać odsetki umowne czy też jedynie kwotę nominalną z uwagi na błąd leżący po jego stronie?"

Odpowiedź prawnika: Pomyłka banku a odpowiedzialność klienta

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, że w umowie o kartę kredytową zawartą z bankiem strony umowy określiły swoje prawa i obowiązki. Wydaje się, że raczej pewnym jest zobowiązanie się kredytobiorcy do zawiadomienia banku o stwierdzonych niezgodnościach na otrzymanym wyciągu transakcji. Art. 728 § 3 kodeksu cywilnego stanowi, że posiadacz rachunku bankowego jest zobowiązany zgłosić bankowi niezgodność zmian stanu rachunku lub salda w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania wyciągu z rachunku. Przyjmuje się, że termin czternastodniowy ma charakter tylko porządkowy i zgłoszenie po jego upływie niezgodności zmian stanu rachunku lub salda nie zwalnia banku od obowiązku skorygowania rachunku (Dmowski Stanisław, Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kołakowski Krzysztof, Wiśniewski Tadeusz, Żuławska Czesława, Gudowski Jacek, Bieniek GerardNajnowsze wydanie:Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II” Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 1098). Taki jest też termin na zawiadomienie banku o nieprawidłowościach na wyciągu operacji dokonanych kartą płatniczą.Termin ten jest najczęściej powtórzony w umowach o karty kredytowe lub regulaminach korzystania z tych kart, niekiedy dodaje się też maksymalny termin na dokonanie zawiadomienia o niezgodnościach na wyciągu - np. 60 dni od dnia transakcji.

Nawet jeśli takiego zapisu w umowie brak, to przy przypuszczeniu, że mogło dojść do pomyłki ze strony banku, który tego nie zauważył itp., to Pan powinien wykazać wolę wyjaśnienia sytuacji, tym bardziej, że może ona przynieść negatywne reperkusje. Co więcej zakładamy, że w umowie lub w regulaminie korzystania z kart kredytowych jest zapis zobowiązujący Pana do przechowywania dokumentów potwierdzających dokonanie operacji do dnia otrzymania zestawienia zawierającego te operacje.

Po drugie kwestia naliczania odsetek od nieterminowych wpłat powinna zostać określona w umowie zawartej między Panem a bankiem. Odsetki będą naliczane według wcześniej ustalonej rocznej stopy oprocentowania, której poziom zależy już od wydawcy karty kredytowej.

Podsumowując, bank będzie miał prawo pobrania zaległych opłat wraz z odsetkami, a także innymi prowizjami i opłatami wynikającymi z zawartej umowy czy stosownych tabeli opłat bankowych. Niewykluczone, że za niepowiadomienie banku o niezgodności na wyciągu dokonanych transakcji przewidziana także została opłata karna.

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika