Procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska

Pytanie:

Jak wygląda procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura zmiany imienia, o której mowa w ustawie o zmianie imienia i nazwiska

Zmiana imienia następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę. Wniosek taki składa się osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać:
- imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,
- adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,
- w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
- numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;
- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,
- uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć:
- odpis zupełny aktu urodzenia,
- odpis zupełny aktu małżeństwa,
- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.
Odpisu zupełnego aktu urodzenia i aktu małżeństwa nie trzeba składać, jeśli wniosek o zmianę imienia składany jest do urzędu stanu cywilnego, w którym akty te zostały sporządzone. Ponadto składając wniosek wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość (najlepiej dowód osobisty). Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego (albo jego zastępca) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: