Przeliczenie emerytury wedle kwoty bazowej

Pytanie:

Jestem emerytem, najpierw wcześniejszym, a od 1991 r. emerytem. Chciałbym skorzystać z przeliczenia emerytury. Która kwota bazowa, ta obowiązująca teraz (marzec 2007), czy kwota bazowa daty uzyskania świadczenia (po ukończeniu 65 roku życia) będzie obowiązująca dla ZUS-u w wyliczeniu podstawy wymiaru emerytury i wysokości emerytury (art. 53 ust. 1 ustawy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeliczenie emerytury wedle kwoty bazowej

21.2.2007

Zgodnie z art. 111 usta. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, obliczony na zasadach określonych w art. 15, mnoży się przez kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy emerytalnej, emerytura wynosi:

  1. 24% kwoty bazowej, o której mowa w jej art. 19,
  2. po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz
  3. po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Językowe brzmienie sformułowania „mnoży się przez kwotę bazową ostatnio przyjętą do obliczenia świadczenia”, występującego w art. 111 ust. 2 ustawy emerytalnej wskazuje na konieczność cofnięcia się w ubezpieczeniowej przeszłości ubezpieczonego do momentu, w którym po raz ostatni, to znaczy przed wszczęciem postępowania w trybie tego artykułu, ustalano wysokość przeliczanego świadczenia, przyjmując do obliczeń określoną wysokość kwoty bazowej. Wynika z tego, że jest to moment ustalania prawa do emerytury, która była obliczana w oparciu o art. 53 ust. 1.

Potrzebujesz porady prawnej?