Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Pytanie:

W jakich przypadkach można skorzystać z ulgi prorodzinnej na dziecko?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przesłanki skorzystania z ulgi prorodzinnej

Ulga prorodzinna na dziecko regulowana jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 27f u.p.d.o.f. stanowi:
Art. 27f. 1. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
  1)   wykonywał władzę rodzicielską;
  2)   pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3)   sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
2. Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 [556,02 zł – przyp. red.], za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
  1)   na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  2)   wstąpiło w związek małżeński.
3. W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
4. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
5. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
  1)   odpis aktu urodzenia dziecka;
  2)   zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  3)   odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
  4)   zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.
7. Przepisy art. 6 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio do dzieci, o których mowa w ust. 1 i  6.
W konsekwencji należy uznać, że z ulgi mogą skorzystać rodzice pod których władzą rodzicielską pozostaje dziecko, opiekunowie prawni ustanowieni na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 145 i następne oraz osoby sprawujące opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Ulga przysługuje jeżeli dziecko:
jest małoletnie;
bez względu na jego wiek zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny;
do ukończenia 25 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
Należy zaznaczyć, że aby skorzystać z ulgi trzeba rozliczać się na zasadach ogólnych stosownie do art. 27 u.p.d.o.f. Ulga nie przysługuje jeżeli znajdują zastosowanie przepisy przewidujące:
opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej,
opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w u.z.p.d.f. (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu jako odrębnego źródła przychodów),
opodatkowanie podatkiem tonażowym.
Od obliczonego podatku dochodowego można odliczyć kwotę maksymalnie 1112,04 zł na każde dziecko [(556,02/6) x 12].

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda