Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Pytanie:

"Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Trzech pracowników firmy ma przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i są upoważnieni do obsługi apteczki. W tym zakresie zostali przeszkoleni i upoważnieni przez lekarza medycyny pracy, z którym mamy podpisaną umowę jako lekarzem medycyny pracy. Czy lekarz medycyny pracy może przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i upoważnić pracowników do obsługi apteczki? Czy jeżeli lekarz może prowadzić takie szkolenie czy musi wystawić zaświadczenia na odpowiednich drukach?"

Odpowiedź prawnika: Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Zgodnie z § 44 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne oraz apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. (§ 44 ust 3).

Jak więc wynika z powyższego, pracodawca powinien zapewnić obsługę punktów pierwszej pomocy pracownikom, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie obsługi w/w punktów i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy jak i obsługi punktów jest częścią szkolenia prowadzonego w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z kolei według § 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie zapewnia uczestnikom: zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Jest to więc część szkolenia prowadzonego w ramach szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to powinno być prowadzone przez osoby czy też podmioty wymienione w niniejszym rozporządzeniu, a więc przez:

  • placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

  • szkołę ponadgimnazjalną, 

  • jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową, 

  • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

  • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, 

jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie może także być przeprowadzone przez pracodawcę. Jeśli lekarz należy więc do kręgu podmiotów, które mogą przeprowadzać szkolenia zgodnie powołanym przepisem, szkolenie będzie przeprowadzone przez osobę uprawnioną.

Pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Potwierdzenie odbycia przez pracownika takiego szkolenia następuje więc poprzez wydanie odpowiedniego zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do rozporządzenia z 2004 roku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika