Przewlekłość sprawy sądowej

Pytanie:

Na początku 2006 r. wniosłem sprawę z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa dotyczy robót budowlanych i wad wykonawczych. Do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. Obecnie sprawę prowadzi 4-y sędzia. W międzyczasie zmienił się również biegły sądowy. Kiedy można uznać sprawę za przewlekłą? Czy można złożyć zażalenie i do kogo? Czy z tego tytułu przysługuje odszkodowanie i w jakiej wysokości można go dochodzić? Czy można w jakiś sposób \"przyśpieszyć\" sprawę sądową?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przewlekłość sprawy sądowej

Z treści opisu sytuacji faktycznej oraz zadanych pytań wnioskujemy, iż dotyczą one zastosowania ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W praktyce mówi się, iż przepis ten ustanawia prawo do skargi na przewlekłość postępowania.

W razie uwzględnienia przez właściwy sąd skargi na przewlekłość postępowania, na żądanie skarżącego sąd ten może przyznać odszkodowanie w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.

Niestety ustawa nie określa jasno kiedy mamy do czynienia z przewlekłością postępowania sądowego. Zgodnie z przepisami ustawy naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki miało miejsce w sytuacji gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

W orzecznictwie NSA pojawił się pewien pogląd, iż sprawę można uznać za przewlekłą, jeżeli jej rozpoznanie trwa dłużej niż 12 miesięcy: Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843) nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady postępowanie sądowe jest przewlekłe, jeżeli toczy się ponad 12 miesięcy - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 24 lipca 2008 r.  II OPP 20/2008. Naszym zdaniem należy podejść do takiego poglądu z dużą ostrożnością. Należy bowiem pamiętać, iż sprawa sądowa często toczy się przez kilka lat i nie można jej będzie uznać za przewlekłą, jeżeli opóźnienia w jej rozpoznaniu wynikają z przyczyn niezależnych od składu rozpoznającego.

Skargę należy wnieść do sądu właściwego zgodnie z art. 4 ustawy, za pośrednictwem sądu, przed którym toczy się postępowanie i którego skarga dotyczy.

W kwestii przyspieszenia sprawy należy wskazać, iż orzeczenie wydane w wyniku skargi na przewlekłość postępowania może zawierać zalecenia podjęcia przez sąd rozpoznający sprawę odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie zaleceń jest oczywiście zbędne. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

Niestety nie istnieje inny środek, za pomocą którego można by dyscyplinować sąd rozpoznający sprawę do jej szybszego załatwienia. Wydaje się, iż samo wystosowanie skargi powinno wpłynąć na sąd motywująco.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, w (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

3 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 14/18) w sprawie skargi konstytucyjnej J H.-K. dotyczącej możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym. Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 2 ustawy z (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej (...)

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

Opinia biegłego sądowego stanowić może niekiedy kluczowy dowód w toku postępowania cywilnego, od którego zależeć może ostateczne rozstrzygnięcie sądu. Opinie biegłych sądowych pozwalają sądowi rozpoznającemu sprawę na oparcie swojego rozstrzygnięcia na fachowej i rzetelnej (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Sąd rozpoznając skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, powinien brać pod uwagę przebieg postępowania sądowego od momentu jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia. Niezależnie od tego na jakim etapie postępowania została wniesiona skarga (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem. Co przewiduje projekt? Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego. (...)

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Prokurator przeciąga w nieskończoność postępowanie przygotowawcze? Dostaniesz do 20.000 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Aż 20.000 złotych odszkodowania będzie można otrzymać za przewlekłość postępowania sądowego czy też komorniczego. Odszkodowanie będzie przysługiwało także za przewlekłość postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora.Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on (...)

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Szersze możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania?

Jakie zmiany mają dotyczyć skargi na przewlekłość postępowania?Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. W jakich przypadkach będzie można złożyć skargę?  (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (...)

Skarga na przewlekłość postępowania ma być skuteczniejsza

Skarga na przewlekłość postępowania ma być skuteczniejsza

Jaka nowelizacja ma przyspieszyć postępowania sądowe?Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki weszłą w życie z dniem 1 maja 2009 r. Czego dotyczą zmiany?Ustawa ta reguluje teraz (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu

Strona złożyła skargę na na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bez uzasadnionej zwłoki (skarga na przewlekłość postępowania). Postępowanie toczyło się (w II Wydziale Izby Finansowej) już ponad 2 lata, tymczasem inne (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie (...)

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Sąd w trakcie zawieszenia postępowania nie może być bezczynny

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym trwało już ponad cztery lata. Dwukrotnie było zawieszone z powodu śmierci uczestników. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na przewlekłość postępowania. NSA ją uwzględnił, a przy jej rozpatrywaniu zwrócił (...)

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały (...)

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

Terminy na załatwienie spraw w pierwszej instancji Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić:  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

FORUM PRAWNE

praca sądu-przewlekłość

praca sądu-przewlekłość Czy ta sprawa może być oddana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ? Poniżej przedstawiam problem w punktach. 1.) W 1998r. odwołałem się od decyzji ZUS. 2.) Sąd (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Proszę o pomoc! Dlaczego Sąd nie chce umorzyć sprawy z 1991 roku?

Proszę o pomoc! Dlaczego Sąd nie chce umorzyć sprawy z 1991 roku? Szanowni Państwo zarzuca mi się popełnienie przestępstwa art.159 (pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia), którego podobno (...)

Dlaczego Sąd nie chce umorzyć sprawy z 1991 roku? Proszę o pomoc.

Dlaczego Sąd nie chce umorzyć sprawy z 1991 roku? Proszę o pomoc. Szanowni Państwo zarzuca mi się popełnienie przestępstwa art.159 (pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia), którego podobno (...)

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy Witam, Jak w temacie. Sprawa nie jest prosta ponieważ dotyczy błędu sprzed kilku lat. Opinia biegłych jest pokrętna. Aby (...)

Pozew o rozwód Skuteczny adwokat cena

Pozew o rozwód Skuteczny adwokat cena Poszukuję skutecznej kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie rodzinnym. Chodzi o bardzo trudny rozwód i walkę o dzieci. Mój mąż jest znaną osobą, (...)

Dobry adwokat w Łodzi

Dobry adwokat w Łodzi Szukam wyjątkowego adwokata z Łodzi lub województwa do sprawy podziału majątku. Chodzi o anulowanie aktów notarialnych. Bardzo dobrym adwokatem jest mecenas Mariusz Olężałek. (...)

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA

Chcę rozwodu - SZUKAM b. dobrego ADWOKATA Jeśli ktoś z Państwa może mi polecić bardzo dobrego adwokata z Warszawy specjalizującego się w rozwodach i sprawach mająkowych to bardzo proszę o podanie (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Porady prawne