Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Pytanie:

Jaka jest stopa opodatkowania od przychódow z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę zamieszkałą w Szwajcarii oraz posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy obowiązuje i wynika z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła ze Szwajcarią?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przychody nierezydenta z kapitałów pieniężnych

Pomiędzy Polską a Szwajcarią obowiązuje umowa bilateralna: Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Bernie dnia 2 września 1991 roku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92). Umowa ta reguluje m.in. opodatkowanie dochodów biernych tj.: dochodów z dywidend, dochodów z odsetek oraz należności licencyjnych. Opodatkowanie wskazanych dochodów w państwie źródła, czyli w Polsce przybiera charakter zryczałtowanego podatku dochodowego. Zgodnie za art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, ze zm.), dochody z odsetek oraz należności licencyjnych opodatkowane są w Polsce 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% opodatkowane są zaś, zgodnie z art. 30 a ust. 1 pkt 4 i 5, dochody z tytułu dywidend.

Porady prawne

Niemniej, odpowiednio zgodnie z 29 ust. 2, 30 c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej wskazane przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z Konwencją zawarta pomiędzy Polską a Szwajcarią, dochód z dywidend, może być opodatkowany według stawki 5% lub 15%. Stanowi o tym art. 10 ust. 2 pkt a i b Konwencji zawartej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Zryczałtowany podatek dochodowy może być pobierany w wysokości 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka jawna), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi, co najmniej 25%. Zaś zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 15% kwoty dywidend brutto pobierany jest we wszystkich pozostałych przypadkach. Dodać należy, że w rozumieniu Konwencji dywidendami są: dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do poboru korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki zrównane są z wpływami z akcji.

Z kolei zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu odsetek, zgodnie z art. 11 ust. 2 Konwencji, nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek. Pod pojęciem „odsetki” zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu należy rozumieć: dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami.

Kwestie opodatkowania należności licencyjnych reguluje art. 12 ust. 2 Konwencji zawartej pomiędzy Polską a Szwajcarią. Zgodnie z jego treścią podatek od należności licencyjnych pobierany w państwie źródła, czyli w przedstawionej sytuacji w Polsce, nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych należności. Zgodnie z art. 12 ust 3 Konwencji, pod pojęciem „należności licencyjnych” rozumieć należy: wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami do kin, każdego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, albo za udostępnianie informacji związanej ze zdobytymi doświadczeniami w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Pamiętać należy, że zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz art. 30 a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie obniżonych stawek zryczałtowanego podatku dochodowego, wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w odniesieniu do dochodów biernych możliwe jest pod dodatkowym warunkiem. Warunkiem tym jest przedstawienie i udokumentowanie dla celów podatkowych władzom polskim - miejsca zamieszkania podatnika w Szwajcarii. Dokumentem tym jest zaświadczenie wydane przez właściwy organ szwajcarskiej administracji podatkowej, zwane "certyfikatem rezydencji".

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w PIT

Co to jest obowiązek podatkowy? Rozważania nad zasadami opodatkowania jakimkolwiek podatkiem należy rozpocząć od zrozumienia zwrotu „obowiązek podatkowy". Pojecie to zdefiniowane jest najogólniej w art. 4 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, obowiązkiem podatkowym (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest (...)

Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

Obowiązki płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych

Czego dotyczy interpretacja przepisów prawa podatkowego? Minister Finansów wydał 4 kwietnia 2018 r. interpretację ogólną w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych. Interpretacja ta (nr DD5.8201.07.2018) dotyczy: art. (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania zapewnia praktycznie nieograniczoną wymianę informacji podatkowych między Polską a Szwecją. Prezydent ma otwartą drogę do ratyfikowania nowej umowy ze Szwecją o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania w praktyce

Unikanie podwójnego opodatkowania w praktyce

Korzyści podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zarezerwowane są wyłącznie dla obywateli umawiających się państw - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Według Trybunału zasady prawa wspólnotowego nie wymagają rozszerzenia tych uprawnień na obywateli pozostałych (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie (...)

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

Jyske Finans wykonuje działalność gospodarczą leasingu pojazdów mechanicznych. W ramach swojej działalności nabywa pojazdy nowe bądź używane. W przypadku tych ostatnich nabycie nie daje prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie, ponieważ sprzedawcy nie mogą zgodnie (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie? Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) na tego samego podatnika (...)

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

W niedawnym orzeczeniu ETS odniósł się do swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w sprawie majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Jak to wynika z drugiego motywu dyrektywy 2003/123, celem celem dyrektywy 90/435/EWG (...)

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

W przypadku Austrii i Słowenii dotychczasowa metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów przypmniało, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania (...)

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Do jej podpisania doszło 7 lipca br. w Tbilisi. To efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki (...)

Umowa podatkowa z Holandią

Umowa podatkowa z Holandią

Protokół zmieniający Konwencję z Niderlandami podpisany 23 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Zmiany uszczelniają system, (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD.   Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność (...)

Do kogo zwrócić się o interpretację przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Do kogo zwrócić się o interpretację przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

(...)W sprawach uregulowanych postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących podatków pisemnych interpretacji udziela Minister Finansów. (...)Obecnie jednak nie we wszystkich sprawach dotyczących dochodów uzyskanych (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Unikanie podwójnego opodatkowania ze Szwecją

Nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania zapewnia praktycznie nieograniczoną wymianę informacji podatkowych między Polską a Szwecją. Prezydent ma otwartą drogę do ratyfikowania nowej umowy ze Szwecją o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania w praktyce

Unikanie podwójnego opodatkowania w praktyce

Korzyści podatkowe wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zarezerwowane są wyłącznie dla obywateli umawiających się państw - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Według Trybunału zasady prawa wspólnotowego nie wymagają rozszerzenia tych uprawnień na obywateli pozostałych (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia? Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie (...)

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

System opodatkowania marży zysku u pośrednika

Jyske Finans wykonuje działalność gospodarczą leasingu pojazdów mechanicznych. W ramach swojej działalności nabywa pojazdy nowe bądź używane. W przypadku tych ostatnich nabycie nie daje prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w cenie, ponieważ sprzedawcy nie mogą zgodnie (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie? Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) na tego samego podatnika (...)

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

Swoboda przedsiębiorczości a rozliczenia spółek powiązanych

W niedawnym orzeczeniu ETS odniósł się do swobody podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w sprawie majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Jak to wynika z drugiego motywu dyrektywy 2003/123, celem celem dyrektywy 90/435/EWG (...)

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

W przypadku Austrii i Słowenii dotychczasowa metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów przypmniało, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania (...)

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Do jej podpisania doszło 7 lipca br. w Tbilisi. To efekt prowadzenia przez Polskę aktywnej polityki (...)

Umowa podatkowa z Holandią

Umowa podatkowa z Holandią

Protokół zmieniający Konwencję z Niderlandami podpisany 23 listopada 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Zmiany uszczelniają system, (...)

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD.   Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność (...)

Do kogo zwrócić się o interpretację przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Do kogo zwrócić się o interpretację przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

(...)W sprawach uregulowanych postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących podatków pisemnych interpretacji udziela Minister Finansów. (...)Obecnie jednak nie we wszystkich sprawach dotyczących dochodów uzyskanych (...)

Czy umowa z Anglią będzie obowiązywać od przyszłego roku?

Czy umowa z Anglią będzie obowiązywać od przyszłego roku?

Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii niecierpliwie oczekują wejścia w życie nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki niej nie będą już musieli rozliczać się w kraju (...)Rzecz w tym, że gdyby władze polskie i brytyjskie nie zdążyły do końca grudnia wymienić not, umowa (...)

Jak rozliczać dochód uzyskany w Austrii?

Jak rozliczać dochód uzyskany w Austrii?

Nadal nie ma nowej polsko-austriackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pracujący w Austrii Polacy muszą więc rozliczać polski PIT. (...)Nasi rodacy mogą wybrać jedną z dwóch metod ich potrącania: albo przyjmą dotychczasowe zasady i odliczą 1290 euro (43 euro x 30) niezależnie (...)

Zmiany istotne dla osiągających dochody w Austrii

Zmiany istotne dla osiągających dochody w Austrii

Jakie zmiany dotyczą osiągających dochody w Austrii?Parlament RP ustawowo wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie (...)

Podatki będziemy płacić tylko w Anglii

Podatki będziemy płacić tylko w Anglii

Od przyszłego roku nie trzeba będzie w Polsce płacić podatku od zarobków uzyskiwanych w Wielkiej Brytanii. To diametralna zmiana w stosunku do dzisiejszych przepisów nakazujących odprowadzać w kraju PIT od każdego zarobionego funta. Sprawa ta od wielu miesięcy bulwersowała Polaków pracujących (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam ofertę kontraktu z organizacją w Liechtensteinie do pracy w Kazachstanie, gdzie będę musiał odprowadzać podatek dochodowy? Czy mam obowiązek opłacać również podatek w Polsce (istnieje umowa między Polską a Kazachstanem o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Jeżeli muszę, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Opodatkowanie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. zostaną sprzedane. Sprzedawcą jest osoba fizyczna. Wartość udziałów (kapitał zakładowy) wynosi 50.000 zł. Udziały zostaną sprzedane za 50.000 zł. Poniesione zostały (...)

Dywidendy a informacja PIT-8C

Dywidendy a informacja PIT-8C

Czy spółka z o.o., gdy dokonała wypłaty dywidendy osobom fizycznym jest obowiązana przygotować PIT-8C z tego tytułu? Nie, nie ma takiej potrzeby. Informacje PIT-8C są sporządzane w dwóch przypadkach. (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes (...)

Podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy

Jaka jest aktualnie stawka podatku od dywidendy oraz zasady jego płacenia? Mam na myśli spółki nie notowane na GPW. Czy kwotę dywidendy uwzględnia się w zeznaniu rocznym i rozlicza łącznie z innymi (...)

Opodatkowanie odsetek z umowy pożyczki

Opodatkowanie odsetek z umowy pożyczki

Czy odsetki wynikające z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi są opodatkowane? Jeżeli tak, to która strona umowy opłaca ten podatek oraz w jakiej wysokości i w jakim (...)

Certyfikat Rezydencji

Certyfikat Rezydencji

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą (...)

Amortyzacja środka trwałego a aport

Amortyzacja środka trwałego a aport

W grudniu 2006 do spółki z o.o. przekazałem w części zamortyzowany środek trwały. Czy kwotę niezamortyzowaną środka trwałego, przekazanego aportem, zalicza się w koszty jak przy sprzedaży? (...)

Aport do spółki z o.o. a podatki

Aport do spółki z o.o. a podatki

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W jej ramach są 4 serwisy internetowe. Jeden z serwisów jest zdecydowanie lepszy od innych. Dlatego właściciel chce założyć spółkę (...)

Dokumentacja wpłat w euro

Dokumentacja wpłat w euro

Jako osoba fizyczna prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych, które są zwolnione z VAT oraz z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Prowadzę księgowość (...)

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Posiadamy regulamin programu partnerskiego, w którym zakładamy wynagradzanie za promocję naszego serwisu. Regulamin ten dokładnie opisuje sposób naliczania wynagrodzenia, a system informatyczny posiada (...)

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Osoba fizyczna, wspólnik spółki z o.o. sprzedał "WWWW Spółka Akcyjna" w dniu 03.03.2007 r. udziały które posiadał w spółce XYZ sp. z o.o. Wartość transakcji to 250 tys. PLN. Osoba ta była (...)

Odsetki od pożyczki a podatek

Odsetki od pożyczki a podatek

Udzieliłam sp. z o.o. pożyczki gotówkowej. Pożyczka została zwrócona i uzyskałam wypłatę odsetek zapisanych w umowie. W jaki sposób powinnam dalej postąpić, czy mogę te odsetki rozliczyć (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Zakładam spółkę z o.o z dwoma wspólnikami. Spółka będzie się zajmować działalnością developerską, handlem nieruchomościami itp. Chciałbym aportem wnieść do spółki kilkanaście działek (...)

Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

Aport nieruchomości do spółki a podatek dochodowy

Mam zamiar wnieść do spółki z o.o. aportem trzy nieruchomości. Nieruchomości te będą wycenione po aktualnej cenie rynkowej i w zamian obejmę odpowiednią i adekwatną ilość udziałów w nowo (...)

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Podatek od zagranicznych dochodów kapitałowych

Mieszkam w USA, ale być może będę rozliczał się z podatków także w Polsce. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że tak właśnie będzie i że mam taki obowiązek. W USA pracuję, ale posiadam (...)

FORUM PRAWNE

Rozliczenie dochodów dziecka w PIT 2012.

Rozliczenie dochodów dziecka w PIT 2012. Jako rodzice osób małoletnich musimy pamiętać, iż jeżeli nasze dziecko generuje jakiekolwiek przychody swoją osobą i działaniem musimy je rozliczyć. (...)

Podatek od pracy w UK.

Podatek od pracy w UK. Witam. W celu rozwiania moich wątpliwości chciałbym poruszyć kwestię podatku od pracy wykonywanej na Wyspach Brytyjskich. Moja wątpliwość wynika ze sprzecznych informacji (...)

Prawo meldunkowe

Prawo meldunkowe Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy miejscem zameldowania na pobyt stały a miejscem stałego pobytu wynoszącym ponad 183 dni w roku. Jakie akty prawne to normują? Sprawa dotyczy (...)

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem?

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem? Kiedy zacznie obowiązywać zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem ? Podobno nie będzie to obowiązywać od 1 stycznia, czy to prawda? Jest (...)

Filipiny - podatki

Filipiny - podatki Cześć wszystkim! Mam taki o to problem: Dostałem ofertę pracy dla Polskiej spółki w Manili, mam się zajmować ich biurem. Kontrakt na 3 lata. Jestem na etapie negocjowania wynagrodzenia (...)

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL Witam. Kieruję się do Państwa o doradztwo w mojej sytuacji. W grudniu 2016 roku wziąłem bezpłatny roczny urlop w zakładzie (...)

Hiszpania - podwójne opodatkowanie

Hiszpania - podwójne opodatkowanie Chciałabym poprosić o właściwe źródła, które wyraźnie opisują sytuację osób jednej narodowości, które zarabiają część przychodów w swoim rodzimym (...)

Lokata za granicą

Lokata za granicą Mam dwa obywatelstwa: białoruskie i polskie. Mieszkam na stałe w Polsce. Chciałbym założyć lokatę w jednym z białoruskich banków. Na Białorusi nie ma podatku na odsetki od (...)

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (...)

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu?

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu? Kupiłam mieszkanie w Polsce, które chciałabym wynająć na rok lub dwa. Pojawił sie problem, ponieważ wiem, że (...)

Podatek od pracy w UK.

Podatek od pracy w UK. Witam. W celu rozwiania moich wątpliwości chciałbym poruszyć kwestię podatku od pracy wykonywanej na Wyspach Brytyjskich. Moja wątpliwość wynika ze sprzecznych informacji (...)

Prawo meldunkowe

Prawo meldunkowe Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy miejscem zameldowania na pobyt stały a miejscem stałego pobytu wynoszącym ponad 183 dni w roku. Jakie akty prawne to normują? Sprawa dotyczy (...)

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem?

Kiedy nowe prawo podatkowe z Cyprem? Kiedy zacznie obowiązywać zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem ? Podobno nie będzie to obowiązywać od 1 stycznia, czy to prawda? Jest (...)

Filipiny - podatki

Filipiny - podatki Cześć wszystkim! Mam taki o to problem: Dostałem ofertę pracy dla Polskiej spółki w Manili, mam się zajmować ich biurem. Kontrakt na 3 lata. Jestem na etapie negocjowania wynagrodzenia (...)

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL

Rok w Australii (praca na 1/2 etatu, rozliczenie w AU), a podatek w PL Witam. Kieruję się do Państwa o doradztwo w mojej sytuacji. W grudniu 2016 roku wziąłem bezpłatny roczny urlop w zakładzie (...)

Hiszpania - podwójne opodatkowanie

Hiszpania - podwójne opodatkowanie Chciałabym poprosić o właściwe źródła, które wyraźnie opisują sytuację osób jednej narodowości, które zarabiają część przychodów w swoim rodzimym (...)

Lokata za granicą

Lokata za granicą Mam dwa obywatelstwa: białoruskie i polskie. Mieszkam na stałe w Polsce. Chciałbym założyć lokatę w jednym z białoruskich banków. Na Białorusi nie ma podatku na odsetki od (...)

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych

Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (wykonywanych Sposób rozliczenia podatkowego firmy zarejestrowanej w Polsce, przy prowadzonej działalności (...)

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu?

Mieszkanie do wynajęcia w Polsce, dochody zagraniczne - co z podatkiem od wynajmu? Kupiłam mieszkanie w Polsce, które chciałabym wynająć na rok lub dwa. Pojawił sie problem, ponieważ wiem, że (...)

spadek za granicą

spadek za granicą Witam, czy będę musiała zapłacić podatek od spadku który odziedziczyłam za granicą? Jeżeli w tamtym kraju płace podatek to w Polsce też będę musiała? Na podstawie art.2 (...)

Porady prawne