Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Pytanie:

Czy przywrócenie władzy rodzicielskiej następuje automatycznie po ustaniu przyczyny, dla której władza ta została odebrana?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.5.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie władzy rodzicielskiej

W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Niezbędne jest ustalenie czy w interesie dziecka jest, by rodzice sprawowali nad nim władzę rodzicielską.

Podkreślić należy, że przywrócenie władzy rodzicielskiej może nastąpić dopiero po orzeczeniu sądu opiekuńczego w tym przedmiocie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego w sprawach rozpoczętych w dniu wejścia w życie nowego (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Wyrok rozwodowy Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z nich obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przy czym sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu (...)

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Kiedy rodzice zostaną pozbawieni władzy rodzicielskiej?

Przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może być ona wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają jej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (artykuł 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najostrzejszym (...)

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem „ władczym” rodziców nad dzieckiem, a jedynie stanowi instrument służący dobru (...)

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Kiedy sąd zawiesi władzę rodzicielską?

Przesłanki zawieszenia władzy rodzicielskiej Sąd opiekuńczy może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu (artykuł 110 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jest to jedyna przesłanka warunkująca możliwość takiego sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej w czasie. Mamy z nią do czynienia w każdym przypadku, gdy rodzic nie (...)

Odpis wniosku o przywrócenie terminu trzeba doręczyć drugiej stronie

Odpis wniosku o przywrócenie terminu trzeba doręczyć drugiej stronie

W sprawie gospodarczej strona powodowa uchybiła terminowi do wniesienia apelacji, dlatego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Ze względu jednak na to, że - wbrew art. 479[9] § 1 k.p.c. - nie dołączyła do wniosku o przywrócenie terminu jego odpisu, przewodniczący zwrócił ten wniosek, a następnie odrzucił apelację (art. 370 k.p.c.). Rozpoznając (...)

Postępowanie nie może być nadmiernie sformalizowane

Postępowanie nie może być nadmiernie sformalizowane

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił decyzją zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych na określoną kwotę. Podatnik wniósł do Dyrektora Izby Skarbowej o "przesłanie i przywrócenie terminu dla złożenia odwołania" od powyższej decyzji, wskazując na nieprawidłowości w jej doręczeniu. Nie dołączył przy tym samego odwołania. Sprawa trafiła (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Stan faktyczny Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w którym prowadzę gastronomię. Lokal znajduje się w patio budynku postawionego na planie litery U. Patio jest podniesione w stosunku do ulicy o pół piętra. Wejście do lokalu jest tylko z wewnątrz patio, nie ma bezpośredniego wejścia z ulicy. Tak samo jedyna droga zaopatrzenia możliwa jest tylko przez wjazd (...)

Upośledzenie umysłowe nie uzasadnia przywrócenia terminu

Upośledzenie umysłowe nie uzasadnia przywrócenia terminu

A.K. został oskarżony o przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. Ponieważ poinformował sąd, że cierpi na lekkie upośledzenie umysłowe, przeprowadzono dowód z opinii biegłych psychiatrów w celu ustalenia m.in., czy może brać udział w postępowaniu. Biegli orzekli, że może swobodnie w nim uczestniczyć. Sąd skazał A.K. wyrokiem i po jego ogłoszeniu pouczył go o sposobie i terminie (...)

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Gdy sąsiad naruszył granice Twojej działki - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad, działając prawdopodobnie w dobrej wierze, przeprowadził drogę do swojej działki, zajmując niewielką część zabudowanej nieruchomości sąsiedniej. Naruszenie to nie wpłynęło na spadek użyteczności tej nieruchomości. Jakie kroki można przedsięwziąć celem uregulowania prawnego tej sytuacji, a jednocześnie wyciągnięcia korzyści z faktu, że zajęta część (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem od dwóch lat rozwiedziony, opiekę nad nastoletnim synem sąd przyznał mnie (syn ma 14 lat), ale żonie pozostawiono możliwość wypowiadania się w najważniejszych sprawach dziecka. Nadto zostały mi przyznane alimenty bez dodatkowych ograniczeń, widzenia itp. Zaraz po tym jak wyrok sądowy uprawomocnił się, moja była żona wstąpiła w nowy związek małżeński. Od (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dopuszczalność kasacji

Dopuszczalność kasacji

Czy w sprawie o przywrócenie władzy rodzicielskiej przysługuje kasacja? Postępowanie o odebranie władzy rodzicielskiej jest sprawą z zakresu prawa rodzinnego rozpatrywaną w trybie nieprocesowym. (...)

Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Cofnięcie pozbawienia władzy rodzicielskiej

Mam dziecko z konkubiną. Mieszkamy oddzielnie. Uznałem dziecko, ale sądownie zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka. Sąd wyznaczył mi alimenty, które płacę regularnie. Czy jest możliwe (...)

Rodzina zastępcza jako strona w postępowaniu

Rodzina zastępcza jako strona w postępowaniu

Trwa postępowanie przed sądem rodzinnym w O... o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem matce i równocześnie o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O... W trakcie (...)

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Właściwość sądu w sprawach opiekuńczych

Toczy się sprawa w sądzie rodzinnym o przywrócenie władzy rodzicielskiej matce na jej wniosek i równocześnie o pozbawienie władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O. W trakcie postępowania dziecko (...)

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Wniosek o przywrócenie terminu w sprawie karnej

Sąd nie poinformował mnie jako oskarżonego o terminie kolejnej rozprawy i ogłoszenia wyroku. Nie wnikając w szczegóły załóżmy, że nastąpiło uchybienie proceduralne ze strony sądu. Ogłoszono (...)

Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Apelacja a skarga na prawomocny wyrok

Złożyłem w sądzie cywilnym wniosek o przywrócenie terminu rozprawy gdyż byłem chory. Sąd wydał wyrok. Otrzymałem pismo sądu że przywrócenie terminu rozprawy jest niemożliwe, natomiast mogę (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu

Pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do odpowiedzi na pozew. Uzasadnieniem była choroba pełnomocnika potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Odpowiedź na pozew została złożona jeden (...)

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem (...)

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Władza rodzicielska w wyroku rozwodowym

Jakie są sposoby uregulowania władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym? Ogólnie rzecz ujmując, istnieje kilka podstawowych sposobów uregulowania władzy władzy rodzicielskiej: 1) pozostawienie (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków

Jestem żonaty i mam dwójkę dzieci. W małżeństwie od dłuższego czasu nam się nie okłada. Ciągle awantury i kłótnie. Oboje z żoną myślimy o rozwodzie, ale żadne z nas się jeszcze na to (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Zamierzam wystąpić do sądu o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci (znęcanie sie fizyczne, psychiczne, nakłanianie do kradzieży, obnażanie się przed małoletnim oraz teksty na tematy seksualne). (...)

FORUM PRAWNE

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej Czy wnioskując o przywrócenie władzy rodzicielskiej można razem wnioskować o uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Czy to wymaga dwóch oddzielnych (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

rodzina zastępcza, władza rodzicielska, alimenty

rodzina zastępcza, władza rodzicielska, alimenty Witam, Gdy miałam niespełna 16 lat urodziłam dziecko. Ojciec dziecka je uznał i jest wpisany w akcie urodzenia. Z racji mojej niepełnoletności zgodziłam (...)

Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności?

Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności? Jakie wnioski muszę złożyć i w jakiej kolejności? Witam, Gdy miałam niespełna 16 lat urodziłam dziecko. Ojciec dziecka je uznał i jest wpisany (...)

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!!

Alimenty w rodzinie zastępczej - pilne!!!!!! Witam. Mam problem i bardzo proszę o pilną odpowiedź!!! Od listopada jestem ustanowiona rodziną zastępczą dla mojej siostrzenicy. Pracownik MOPS-u zobowiązał (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu Czy sprawa jawna o przywrócenie terminu złożenia apelacji jest jednoznaczne z odrzuceniem przez sąd tejże apelacji (złozonej po terminie)? Witam.Nie jest równoznaczna, po (...)

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej?????

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej????? U mnie w pracy wyszedł brak na kwote kilkunatu tyś. zł, szef uznal że miałam coś z tym wspólnego gdyż znalazł zapis (...)

Zażalenie na postanowienie sądu

Zażalenie na postanowienie sądu Opusciłam mieszkanie kwaterunkowe jednak pomimo to ZDK wystapił do sądu o eksmisję i w dalszym ciagu naliczany czynsz, wszystkie zawiadomienia o sprawie sadowej były (...)

Przywrócenie do pracy- sprawa sądowa

Przywrócenie do pracy- sprawa sądowa Witam Mam pytanie jestem w trakcie sprawy sądowej o przywrócenie mnie do pracy na stare stanowisko jeśli wygram to kiedy mam stawić się do pracy i czego mogę (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

porady dla prostytutek

porady dla prostytutek Odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy dług powstały z obowiązku płacenia sumy X zł za stanie na ulicy prostytutki jest wymagalny i może być dochodzony sądownie? Ad. (...)

chcę pozbawić ojca wszystkich praw do synka!!

chcę pozbawić ojca wszystkich praw do synka!! Mam syna 9 miesięcznego, wygrałam sprawę o alimenty, czy mam jakies szanse aby go pozbawic calkowitych praw rodzicielskich ? Ojciec się dzieckim nie (...)

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty

Odebranie praw rodzicielskich a alimenty Przebywam za granicą. Odebrano mi prawa rodzicielskie. Jednak nie wiem, czy w takiej sytuacji polskie prawo rodzinne wymaga płacenia przeze mnie alimentów nadal? (...)

Porady prawne